equipment in Polish and example sentences

equipment in Polish

Pronunciation
n. wyposażenie, osprzęt, sprzęt, urządzenie, wyprawa, ekwipunek, oporządzenie, rynsztunek

Example Sentences

All you need to do is buy some basic equipment or borrow some from your parents and you are good to go.
Wszystko, co potrzebujesz zrobić, to kupić trochę podstawowego wyposażenia lub pożyczyć trochę od swoich rodziców i możesz zaczynać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us remember that investing in any kind of innovative treatment method, clinical equipment and new technology amounts to investing in ourselves.
Pamiętajmy, że inwestycje we wszelkiego rodzaju innowacyjne metody leczenia, sprzęty kliniczne czy nowe technologie są inwestycjami w nas samych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This organisation must be provided with the staff and equipment it needs in good time.
Organizacja ta musi odpowiednio wcześniej dysponować potrzebnym personelem i sprzętem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the present economic environment it will not be easy to borrow for new equipment and training.
W obecnych okolicznościach gospodarczych nie będzie łatwe uzyskanie pożyczek na nowy sprzęt i szkolenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More importantly, it contains stricter provisions for substances which are 'stored' in products, such as, for example, refrigeration equipment or plastic insulating foam.
Co ważniejsze obejmuje on bardziej zaostrzone przepisy w odniesieniu do substancji "przechowywanych” w produktach, takich jak na przykład urządzenia chłodnicze lub pianki izolacyjne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Member States must therefore develop specific equipment to monitor the tachograph.
Państwa członkowskie muszą więc opracować specjalne urządzenia do monitorowania tachografu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it reasonable to abolish compensation for lost equipment, especially wheelchairs for persons with reduced mobility?
Czy rozsądne jest zniesienie odszkodowań za zagubiony sprzęt, a zwłaszcza za wózki, dla osób o ograniczonej zdolności do poruszania się?
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we impose energy efficiency requirements on equipment and products we will save significantly on energy significantly, without the public needing to go to a lot of extra trouble.
Jeśli na urządzenia i produkty nałożymy wymogi dotyczące efektywności energetycznej, uzyskamy znaczne oszczędności energii bez stwarzania społeczeństwu znacznych trudności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Afghanistan is a country where, as a result of many years of civil war, the state of hospitals and their equipment is catastrophic.
Afganistan jest krajem, gdzie w wyniku wieloletniej wojny domowej wyposażenie szpitali jest w stanie katastrofalnym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has rid the market of energy-wasting equipment, and that model has been followed in such countries as Brazil, China, Argentina, Iran, Israel and South Africa.
Doprowadziło do usunięcia z rynku urządzeń marnotrawiących energię, a model ten powielony został w krajach takich jak Brazylia, Chiny, Argentyna, Iran, Izrael i Republika Południowej Afryki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is very unfortunate that the manufacturers of equipment now want to make this successful and clear system of labelling an unclear category, and that the Commission is inclined to support this.
Jaka szkoda, że producenci urządzeń chcą obecnie doprowadzić do tego, żeby ten skuteczny i przejrzysty system znakowania rozwodnić poprzez wprowadzenie niejednoznacznych kategorii, a Komisja jest skłonna poprzeć to rozwiązanie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The cost of upgrading equipment in terms of capital expenditure and lost business owing to temporary closure would be substantial.
Modernizacja urządzeń będzie kosztowna zarówno z powodu inwestycji w środki trwałe jak i utraty obrotów spowodowanej zamknięciem na czas remontu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These days, stunning equipment is complex and difficult to evaluate in relation to their welfare efficiency.
Stosowane obecnie urządzenia do oszołamiania zwierząt są skomplikowane i trudno je ocenić pod względem efektywności zapewnienia dobrostanu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indication of the energy consumption of household refrigeration equipment (
Wskazania zużycia energii przez domowe urządzenia chłodnicze (
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact is that the scanning equipment to be used is not accurate.
Faktycznie, okazało się, że sprzęt do skanowania, który ma być wykorzystywany, jest niedokładny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My fear is that many farmers will be penalised due to inaccurate equipment and that their single farm payments will be reduced.
Obawiam się, że wielu rolników zostanie ukaranych z powodu niedokładnego sprzętu, i że jednorazowe płatności dla gospodarstw rolnych zostaną zmniejszone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I find it quite astonishing that the Commission wants to bring in electronic identification (EID) with such huge flaws in the equipment.
Uważam za dość zdumiewające, że Komisja chce wprowadzić identyfikację elektroniczną (EID) przy takich niedostatkach sprzętu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore have a very high regard for my comrades, the voluntary fire brigades, whose equipment - put politely - was often not exactly state of the art, as we have heard.
Z tego względu mam ogromny szacunek dla moich kolegów, członków ochotniczych straży pożarnych, których ekwipunek - oględnie mówiąc - nie był najnowocześniejszy, jak nam powiedziano.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, at national level, we need to ensure that the equipment that fire brigades use is up to standard, so that fires can be brought under control as early on as possible.
Ponadto na szczeblu krajowym musimy zapewnić, by wyposażenie brygad przeciwpożarowych odpowiadało standardom, tak aby możliwe było jak najszybsze uzyskanie kontroli nad pożarami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page