establish in Polish and example sentences

establish in Polish

Pronunciation
v. zakładać, fundnąć, ufundować, fundować, ustanawiać, ustalać, ulokować, ugruntować, dowieść, doświadczać, założyć, ustanowić, ustalić, ugruntowywać, dowodzić, doświadczyć

Example Sentences

Before too long, I would pick up a sword, join the army and eventually establish a military dictatorship.
Już niedługo podniosę miecz, wstąpię do wojska i w końcu ustanowię wojskową dyktaturę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have established friendly relations with the new government of that country.
Nawiązaliśmy przyjazne stosunki z rządem tego kraju.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Impressive isn't it. A company that's only just been established but it's already got many outlets and is in fashion.
Imponujące, prawda? Firma dopiero co powstała, a ma już wiele punktów sprzedaży i jest w modzie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You can't establish a company without people.
Nie możesz założyć spółki bez ludzi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Disneyland was established in 1955.
Disneyland został założony w 1955 roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To be successful, you have to establish a good plan.
Żeby osiągnąć sukces, musisz założyć sobie dobry plan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let's establish some ground rules.
Ustalmy kilka podstawowych zasad.
pronunciation pronunciation pronunciation err
American imperialists, in their attempt to break and disorganise the forces of the defenders of peace, democracy and socialism, have established firm contact with the imperialists of the Marshall Plan countries, where they export not only weapons and thrillers, rotten canned food and bubble gum, but also the insights of their "philosophers".
Amerykańscy imperialiści, próbując złamać i zdezorganizować siły obrońców pokoju, demokracji i socjalizmu, zawiązali silne relacje z imperialistami krajów Planu Marshalla, gdzie eksportują nie tylko broń i kryminały, zgniłe konserwy i gumy balonowe, ale także umożliwiają wgląd w spostrzeżenia ich filozofów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The school was established in 1650.
Ta szkoła została założona w roku 1650.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The police established where he was when the crime occurred.
Policja ustaliła, gdzie przebywał w czasie zajścia zbrodni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think the proposal to establish a reference network for health personnel is expedient.
Za korzystną uważam propozycję stworzenia obserwatorium ds. personelu służby zdrowia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We therefore favour establishing a clear process to examine this question, by collecting information on the impact of an end date on different stakeholders and launching a meaningful debate with them.
Dlatego jesteśmy za precyzyjnym określeniem procesu badania tej kwestii poprzez zebranie informacji o wpływie terminu zakończenia migracji na różne zainteresowane podmioty i rozpoczęcie merytorycznej debaty z nimi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In March 2008, the Commission opened proceedings to establish whether Visa Europe's MIF constitutes an infringement of Article 81.
W marcu 2008 r. Komisja wszczęła postępowanie w celu ustalenia, czy opłaty MIF w odniesieniu do Visa Europe stanowią naruszenie art.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Tigers have been deaf to appeals from the international community to surrender and establish a temporary humanitarian corridor.
Są oni głusi na wezwania społeczności międzynarodowej do złożenia broni i ustanowienia tymczasowego korytarza dla pomocy humanitarnej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The goal is to establish a free trade zone with free trade agreements and gradually to abolish visa requirements.
Celem jest stworzenie strefy wolnego handlu opartego na umowach o wolnym handlu oraz stopniowe znoszenie wymagań wizowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It could be compared to establishing four common spaces between the EU and Russia, but the main element of this relationship will be reciprocity and conditionality.
Można to porównać do stworzenia czterech wspólnych stref pomiędzy UE i Rosją, przy czym u podstaw tych stosunków leżeć będą wzajemność i warunkowość.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact is that to establish and to develop a strategic partnership with Brazil we speak in Portuguese.
Faktem jest, że przy tworzeniu i rozwijania partnerstwa strategicznego z Brazylią posługujemy się językiem portugalskim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(PT) The changes taking place in Latin America should encourage the European Union to establish new cooperation relations with the countries of Latin America.
(PT) Zmiany zachodzące w Ameryce Łacińskiej powinny zachęcić Unię Europejską do ustanowienia nowych relacji opartych na współpracy z tamtejszymi krajami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament is also concerned about reports of serious overcrowding and poor conditions in the refugee camps established by the Sri Lankan Government.
Niepokój Parlamentu Europejskiego budzą także doniesienia o znacznym przeludnieniu i złych warunkach panujących w obozach dla uchodźców utworzonych przez rząd Sri Lanki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This attitude overlooks the fact that both sides make use of unacceptable violence and that it was the government that broke off the peace process established by the Norwegians.
Nie biorą przy tym pod uwagę faktu, że do niemożliwej do zaakceptowania przemocy uciekają się obydwie strony, a zapoczątkowany przy udziale Norwegów proces pokojowy zerwała strona rządowa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page