favoured in Polish and example sentences

favoured in Polish

Pronunciation
v. sprzyjać, faworyzować, popierać, służyć, wyforować, wyróżniać, protegować, potwierdzać, poszczęścić, szczęścić, zaszczycać, dopisać

Example Sentences

Tibby was a favoured servant and Cleopatra had given her a comfortable place to call her own.
Tibby była ulubioną służącą i Kleopatra dała jej wygodne miejsce, które mogła nazywać swoim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Titus was a favoured and trusted soldier of Caesar's and I was nothing more than a servant to my Queen.
Tytus był ulubionym i zaufanym żołnierzem Cezara, a ja zaledwie służącą mojej Królowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am in favor of a German orthographic reform.
Popieram reformę ortografii niemieckiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wonder if you'd do me a favor.
Zastanawiam się, czy zrobiłbyś coś dla mnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm going to do you a favor.
Zrobię ci przysługę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have a big favor to ask.
Mam do ciebie wielką prośbę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some students neglect their studies in favor of sports.
Niektórzy uczniowie zaniedbali naukę na rzecz sportu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In principle I agree with the Council that everyone needs to exercise thrift and areas where savings can be made have to be found, but I am not in favour of a universal 2% policy.
Zgadzam się z Radą co do zasady, że każdy musi postępować oszczędnie i że należy znaleźć obszary, w których można poczynić oszczędności. Nie zgadzam się jednak z ogólnie narzuconą polityką 2%.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me be very clear here: Parliament firmly favours a Community solution for the Galileo project and, in the overall context, awaits new proposals from the Commission.
Chcę tu powiedzieć bardzo wyraźnie: Parlament zdecydowanie popiera rozwiązania Wspólnoty w odniesieniu do projektu Galileo i, w ogólnym kontekście, oczekuje nowych projektów ze strony Komisji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is his favor to be alive now.
Tylko dzięki niemu żyję do tej pory.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have a favor to ask of you.
Mam do ciebie prośbę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Would you please do me a favor?
Wyświadczysz mi przysługę?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Excuse me, but could you do me a favor?
Przepraszam, czy mógłbyś mi wyświadczyć przysługę?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Clearly we favour rapid migration to keep extra costs during migration to a minimum.
Wyraźnie wolimy szybką migrację, aby ograniczyć do minimum związane z nią koszty dodatkowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We therefore favour establishing a clear process to examine this question, by collecting information on the impact of an end date on different stakeholders and launching a meaningful debate with them.
Dlatego jesteśmy za precyzyjnym określeniem procesu badania tej kwestii poprzez zebranie informacji o wpływie terminu zakończenia migracji na różne zainteresowane podmioty i rozpoczęcie merytorycznej debaty z nimi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have always been in favour of that.
Zawsze opowiadałam się za tym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not think that is right for us, as we are not in favour of nuclear energy.
Uważam to za rzecz niewłaściwą, ponieważ energii nuklearnej nie popieramy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is Beijing right in saying that the Tibetans are violent terrorists favouring independence, or is the Dalai Lama right in saying that they want a decent and dignified autonomous state?
Czy Pekin ma rację, twierdząc, że Tybetańczycy to uciekający się do przemocy terroryści, dążący do niepodległości, czy też rację ma Dalajlama twierdząc, że pragną oni jedynie przyzwoitej i godnej autonomii?
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I have nevertheless quite clearly voted in favour of the report, because the Socialist call to focus the report on accession was rejected.
Mimo to głosowałem zdecydowanie za przyjęciem sprawozdania, ponieważ wezwanie Grupy Socjalistycznej, by skupić się w nim na zagadnieniu akcesji, zostało odrzucone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am not in favour of Mr Milošević: he was a baleful and wicked Communist.
Nie czuję sympatii do Slobodana Miloševicia - był on nienawistnym, nikczemnym komunistą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page