foreign affairs in Polish and example sentences

foreign affairs in Polish

Pronunciation
n. sprawy zagraniczne

Example Sentences

The Secretary of State administers foreign affairs.
Sekretarz Stanu zajmuje się sprawami międzynarodowymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He knows a lot about foreign affairs.
On wie dużo o sprawach zagranicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The next item is the debate on the motion for a resolution tabled by the Committee on Foreign Affairs on the deteriorating humanitarian situation in Sri Lanka.
Następnym punktem posiedzenia jest debata nad projektem rezolucji przedstawionym przez Komisję Spraw Zagranicznych w sprawie pogarszającej się sytuacji humanitarnej na Sri Lance.
pronunciation pronunciation pronunciation err
by Mrs Koppa, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the European Union-Brazil Strategic Partnership, and
, sporządzonego przez panią poseł Koppę w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych wraz z projektem zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Brazylia oraz
pronunciation pronunciation pronunciation err
by Mr Salafranca Sánchez-Neyra, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on an EU-Mexico Strategic Partnership.
, sporządzonego przez pana posła Salafrankę Sáncheza-Neyrę w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych wraz z projektem zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady w sprawie partnerstwa strategicznego UE-Meksyk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament's Committee on Foreign Affairs called for European military intervention a number of years ago.
Kilka lat temu Komisja Spraw Zagranicznych PE wezwała do przeprowadzenia europejskiej interwencji wojskowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ceterum censeo: as a foreign affairs specialist, I would like to demand once again an end to the chronic under-funding of foreign affairs.
Ceterum censeo: jako specjalista do spraw zagranicznych, chciałbym jeszcze raz zażądać zakończenia chronicznego niedofinansowania spraw zagranicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I repeat: in the crisis situation that we are experiencing, as with all the global issues - energy, climate change, foreign affairs, security and defence - national solutions are no longer suitable.
Powtórzę: w sytuacji kryzysowej, która nas dotyka, podobnie jak w przypadku wszystkich problemów globalnych, takich jak energia, zmiany klimatyczne, sprawy zagraniczne, bezpieczeństwo i obrona rozwiązania krajowe już nie wystarczą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- The next item is the report by Mr Millán Mon, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections.
- Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie pana posła Millána Mona w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie stanu stosunków transatlantyckich po wyborach prezydenckich w USA.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I drew up the opinion in the Committee on Foreign Affairs.
Sporządzałem opinię w tej kwestii z ramienia Komisji Spraw Zagranicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The next item is the report by Janusz Onyskiewicz, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the new EU-Russia agreement.
Kolejnym punktem posiedzenia jest sprawozdanie sporządzone przez posła Janusza Onyszkiewicza w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie nowej umowy UE-Rosja.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If further information is required following today's debate, I will of course be delighted to give the Committee on Foreign Affairs, for example, a full briefing at any time, as I did last year.
Jeżeli w następstwie dzisiejszej debaty potrzebne będą dalsze informacje, chętnie przedstawię Komisji Spraw Zagranicznych np. pełne résumé w dowolnym czasie, jak to uczyniłam w zeszłym roku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was for this reason that we voted against it in the Committee on Foreign Affairs.
Z tego względu w Komisji Spraw Zagranicznych głosowaliśmy przeciwko jego przyjęciu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Even in the Committee on Foreign Affairs a third of the MEPs were not happy with the draft.
Nawet w Komisji Spraw Zagranicznych jedna trzecia członków nie była zadowolona z tego projektu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My group has great difficulties with this report by Mr Onyszkiewicz, which is why we voted against it in the Committee on Foreign Affairs.
Sprawozdanie posła Onyszkiewicza wydało się mojej grupie bardzo problematyczne, dlatego też głosowaliśmy przeciwko jego przyjęciu w Komisji Spraw Zagranicznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Canadian Minister for Foreign Affairs announced this week that Canada's sovereignty over the Arctic's lands and waters was long-standing, well-established and based on historic title.
Kanadyjski minister spraw zagranicznych ogłosił w tym tygodniu, że suwerenność Kanady nad lądami i wodami Arktyki jest trwała, dobrze ugruntowana i uzasadniona historycznie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am particularly pleased that we are joined by Czech Minister for Foreign Affairs, Mr Karel Schwarzenberg.
Jestem szczególnie zaszczycony obecnością ministra spraw zagranicznych Republiki Czeskiej, pana Karela Schwarzenberga.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I had the opportunity to visit the country with a delegation from the Committee on Foreign Affairs a couple of years ago when it was led by Turkmenbashi and his book the Ruhnama.
Kilka lat temu miałem okazję odwiedzić ten kraj wraz z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych, kiedy to na jego czele stał Turkmenbasza, a najwyższym prawem była księga Ruhnama.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, the Republic of Moldova signalled at the meeting of the Foreign Affairs Committee and the Moldova delegation yesterday that Europe must be prepared for monologues in Chişinău.
Niestety Republika Mołdawii zasygnalizowała na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych, co potwierdziła wczoraj delegacja Mołdawii, że w Kiszyniowie Europa musi nastawić się na monologi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The draft of the resolution we voted on in the Foreign Affairs Committee was balanced.
Projekt rezolucji, nad jakim głosowaliśmy w Komisji Spraw Zagranicznych miał zrównoważony ton.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page