fortunate in Polish and example sentences

fortunate in Polish

Pronunciation
a. szczęśliwy, fortunny, pomyślny

Example Sentences

Turkey is fortunate in being located at the meeting of two worlds: it has one foot in the European West and one in Asia.
Ten kraj ma szczęście znajdować się w miejscu spotkania dwóch światów: jedną nogą stoi na europejskim Zachodzie, a drugą - w Azji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate, not regrettable as Mr Ortega puts it, that the Member States have voting powers in areas where full harmonisation of the law is merely an impossible dream of the federalists.
Korzystny, a nie godny ubolewania - jak ujął to pan poseł Ortega - jest fakt, że państwa członkowskie mają prawo głosu w dziedzinach, w których pełna harmonizacja prawa jest jedynie niemożliwym marzeniem federalistów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is for that reason that I was able to support the report, despite a number of less fortunate considerations.
To z tego powodu możliwe było poparcie przeze mnie niniejszego sprawozdania, mimo kilku niezbyt fortunnych uwag.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have been fortunate enough to hear you sing on several occasions.
Miałem szczęście wielokrotnie wysłuchiwać pani śpiewu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - Today we are fortunate that law enforcement agencies have tools at their disposal such as DNA data, automated fingerprint identification and vehicle registration data.
na piśmie. - Obecnie na szczęście agencje ochrony porządku publicznego dysponują takimi instrumentami, jak dane DNA, zautomatyzowana identyfikacja odcisków palców i dane rejestracyjne samochodów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are some people who are fortunate enough to receive an organ and whose lives are saved as a result.
Są ludzie, którzy mają wystarczająco dużo szczęścia, aby otrzymać przeszczep i których życie można w efekcie uratować.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europeans are now beginning to notice this financially, and for the less fortunate this is already giving rise to difficult situations.
Europejczycy obecnie zaczynają zauważać finansowe skutki tej sytuacji i w przypadku tych, którzy mają mniej szczęścia, już prowadzi to do trudnych sytuacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that our institution and the Council are ready to agree without delay.
Na szczęście nasza instytucja i Rada są gotowe niezwłocznie porozumieć się.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The bad news is that her partner was less fortunate and was stoned to death one year ago, just as least ten other women and two men are threatened with death by stoning in Iran at the moment.
Zła wiadomość jest taka, że jej partner miał mniej szczęścia i został ukamienowany rok temu, a przynajmniej dziesięć innych kobiet i dwóch mężczyzn jest obecnie zagrożonych w Iranie śmiercią przez ukamienowanie
pronunciation pronunciation pronunciation err
Last week I was fortunate to be on a delegation from the Committee on Fisheries to Norway.
W poprzednim tygodniu miałam przyjemność być w delegacji z Komisji Rybołówstwa w Norwegii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that the rapporteur referred to the Economic Partnership Agreements(EPA).
Dobrze się złożyło, że sprawozdawca nawiązał do Umów o partnerstwie gospodarczym (EPA).
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was fortunate to have competent and experienced colleagues, who listened carefully and were present at the negotiating meetings.
Miałam okazję współpracować z kompetentnymi i doświadczonymi osobami, które uważnie przysłuchiwały się prowadzonym rozmowom i były obecne podczas negocjacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (FR) There are sometimes fortunate, perhaps even amusing, coincidences.
na piśmie. - (FR) Czasami mają miejsce szczęśliwe, a być może nawet zabawne, zbiegi okoliczności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Junilistan notes once again that it is fortunate that the European Parliament does not have codecision powers on the EU's agricultural policy.
Lista Czerwcowa pragnie po raz kolejny wyrazić swoje zadowolenie z faktu, że Parlament Europejski nie ma możliwości współdecydowania w kwestii polityki rolnej UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was very fortunate that my mother was able to do this and I must say that I have benefited from it.
Ja miałam bardzo dużo szczęścia, bo moja matka mogła dokonać wyboru i muszę przyznać, że odniosłam z tego powodu wiele korzyści.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would observe once again that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of codecision on EU agricultural policy.
Raz jeszcze pragnę zauważyć, że na całe szczęście Parlament Europejski nie ma, w odniesieniu do polityki rolnej, prawa współdecyzji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page