fortunately in Polish and example sentences

fortunately in Polish

Pronunciation
adv. szczęśliwie, pomyślnie

Example Sentences

Fortunately, they escaped the danger.
Na szczęście, uniknęli niebezpieczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately though, the projects are moving forward and their implementation is progressing in a positive way.
Na szczęście realizacja projektów posuwa się na przód, a ich wdrażanie odbywa się bez zarzutów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, Parliament has limited this possibility by requiring the global exposure to CMR substances from all routes and sources to be taken into account during the approval process.
Na szczęście Parlament ograniczył tę możliwość, wymagając uwzględnienia podczas procesu dopuszczenia całkowitego narażenia na kontakt z substancjami CMR pochodzącymi ze wszystkich dróg i źródeł.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the Council was of the same opinion and at the last minute we were able to put this right in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Szczęśliwie Rada podzielała tę opinię i w ostatniej chwili zdołaliśmy wyjaśnić to w Komisji Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, however, summing this third package up as ownership unbundling would be a mistake.
Jednak, na szczęście, podsumowanie trzeciego pakietu jako rozdziału właścicielskiego byłoby błędem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, thanks to our protests, we were able to reduce these ambitions on the part of the European Commission to an action plan on urban transport.
Na szczęście dzięki naszym protestom byliśmy w stanie ograniczyć ambicje Komisji Europejskiej do planu działania w sprawie mobilności w mieście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, there is broad agreement in the House that the individual patient should not have to pay out of his own pocket.
Na szczęście w Izbie panuje dość szeroki konsensus co do tego, że indywidualny pacjent nie powinien płacić ze swojej własnej kieszeni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately it seems that the world has learned from its experience, at least for now.
Na szczęście, wydaje się, że świat wyciągnął wnioski z tego doświadczenia, przynajmniej na razie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the same cannot be said of Hungary, Estonia or Romania.
Na szczęście nie miało to miejsca na Węgrzech, w Estonii, czy Rumunii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, this law has not yet come into force.
Prawo to na szczęście jeszcze nie weszło w życie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the large majority in the European Parliament said no.
Na szczęście znaczna większość w Parlamencie Europejskim powiedziała "nie”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, in recent decades, this has been joined by greater attention to the sharing of work and care responsibilities.
Na szczęście w ostatnich dekadach towarzyszy temu zwrócenie baczniejszej uwagi na podział pracy i obowiązki opiekuńcze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also know that we need animal experimentation and that this animal experimentation has fortunately reduced in recent years because we have set ourselves the goal of finding alternative solutions.
Wiemy również, że potrzebujemy doświadczeń na zwierzętach, a także że liczba doświadczeń na zwierzętach, na szczęście, zmniejszyła się w ostatnich latach, ponieważ postawiliśmy sobie za cel poszukiwanie alternatywnych rozwiązań.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Parish report fortunately restores the balance, because I will not support anything that weakens the competitiveness of our industry or that provides incentives for relocation.
Na szczęście sprawozdanie pana posła Parisha przywraca równowagę, bo ja nie poprę niczego, co osłabia konkurencyjność naszego przemysłu lub stanowi zachętę do jego przenoszenia poza Unię.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sure, Mr President, you would already let him do so now if he wanted, but, fortunately, he does not want to.
Jestem przekonany, panie przewodniczący, że pozwoliłby mu pan już mi przerwać, gdyby wyraził takie życzenie, ale on na szczęście nie chce.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the Legal Service rejected this.
Na szczęście służba prawna ten wniosek odrzuciła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, we will no longer have to address these issues with you in the next parliamentary term.
Na szczęście w kolejnej kadencji Parlamentu nie będziemy musieli już tymi kwestiami wspólnie z panem się zajmować.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the three Chinese people whom I later spoke to were released relatively quickly.
Na szczęście trzech obywateli Chin, z którymi później rozmawiałem zwolniono stosunkowo szybko.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately my mistake did not change the final result of voting.
Na szczęście pomyłka nie zmieniła efektu końcowego głosowania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, a recent ruling by the ECJ forced the British Government to hand back the data and profiles of people who were proven innocent, when the Government wanted to keep hold of them.
Na szczęście niedawne orzeczenie ETS zmusiło rząd brytyjski do zwrócenia danych i profili osób, których niewinność udowodniono, podczas gdy rząd chciał je nadal przechowywać.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page