frame in Polish and example sentences

frame in Polish

Pronunciation
n. konstrukcja, szkielet konstrukcji, ciało {przen.}, kościec, rama, ramka, ramownica, oprawa, ujęcie, ościeżnica, obramowanie, obwoluta, układ społeczny, skład rządu, warsztat tkacki, kadr, obrysowanie
v. formować, kształtować, układać, wykoncypować, uknuć, oprawiać, obramować, obrzeżać, sformułować, zapowiadać się, ułożyć, oprawić
a. ramowy

Example Sentences

“Come with me,” I said. “My wife must be getting anxious. I’d like you to come in and have a drop of whisky, and we can drink for all a better frame of mind."
„Chodź ze mną,” powiedziałem. „Moja żona musi zaczynać się niepokoić. Chciałbym, żebyś wstąpił i napił się kropelki whisky i możemy się napić dla lepszego samopoczucia.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
From what material is the frame of your glasses?
Z jakiego materiału zrobione są oprawki twoich okularów?
pronunciation pronunciation pronunciation err
He was framed for murder.
Wrobili go w morderstwo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Dlatego postuluję wydłużenie perspektywy czasowej dla tych funduszy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
Stwarza to ważną szansę i pomoże nam sprecyzować nasze pomysły co do dalszych działań.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to conclude with a word about the time frame.
Na zakończenie chciałbym odnieść się do ram czasowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All I can say is that the Council will look closely at all elements of Parliament's report with a view to making progress on these important measures in the shortest possible time frame.
Mogę jedynie powiedzieć, że Rada dokładnie się przyjrzy wszystkim elementom sprawozdania Parlamentu z myślą o postępie w zakresie tych ważnych środków w najkrótszym możliwym przedziale czasowym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Podobnie być może będzie z Islandią, natomiast bardzo trudno wyznaczać ramy czasowe innym krajom, które są słabiej przygotowane.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It takes a long time and I would not venture to give time frames, but let us remember that enlargement is a good European Union policy, although it is a long-term one.
Trwa to długo i nie śmiałbym dać ram czasowych, ale pamiętajmy, że rozszerzenie jest dobrą polityką Unii Europejskiej, aczkolwiek w perspektywie długoterminowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore believe that we really have framed and defined very clearly the aspect of responsibility.
W związku z tym uważam, że naprawdę bardzo wyraźnie wyznaczyliśmy i określiliśmy aspekt odpowiedzialności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To engage with it effectively, we need to frame it first.
Aby nasze działania były skuteczne, musimy najpierw uformować ich ramy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU has shown leadership and unity through a joint EU response to the crisis framed within the global response, namely within the United Nations, the G20 and G8.
Unia Europejska wykazała się postawą przywódczą i jednością podejmując wspólną unijną odpowiedź na kryzys, wyrażoną w ramach reakcji globalnej, to znaczy na forum ONZ, G-20 i G-8.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The new policy must be framed fairly, with support of equal value, so as to eliminate destructive discrepancies and ensure fair competition throughout the European Union.
Nową politykę należy opracować uczciwie, przewidując wsparcie równej wielkości, aby wyeliminować destruktywne różnice i zapewnić uczciwą konkurencję w całej Unii Europejskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I wish to repeat that the new capital adequacy measures are a minimum review and still need more general reform over a longer time frame.
Powtarzam jednak, że nowe środki dotyczące wymogów kapitałowych to zmiana w minimalnym zakresie, a w dłuższej perspektywie potrzebne są ogólniejsze reformy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Yes, we need to get back to the 3% level, but we need a longer time frame.
Tak, musimy wrócić do poziomu 3 %, ale potrzebujemy więcej czasu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The future of cohesion policy has been framed in the context of rising unemployment and contracting public finances across Europe.
Przyszłość polityki spójności została ujęta w kontekście rosnącego bezrobocia i kurczących się finansów publicznych w całej Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (PT) The EU is a space for solidarity and the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) is framed within it.
na piśmie. - (PT) UE jest obszarem solidarności, a Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) wpisuje się w te ramy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These dossiers are integrated with each other and definitely form an updated legal frame of reference.
Te dwa zbiory aktów prawnych są ze sobą połączone i zdecydowanie tworzą uaktualnione prawne ramy odniesienia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also extended the time frame to 24 months.
Wydłużyliśmy też ramy czasowe do 24 miesięcy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should take this opportunity to alter our frames of mind and move forwards.
Powinniśmy wykorzystać tę możliwość, by zmienić nasze nastawienie i zrobić krok naprzód.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page