glove in Polish and example sentences

glove in Polish

Pronunciation
n. rękawica, rękawiczka

Example Sentences

I found the gloves that were under the chair.
Znalazłem rękawiczki które były pod krzesłem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why aren't you wearing gloves?
Dlaczego nie masz ubranych rękawic?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why are you wearing gloves?
Czemu nosisz rękawiczki?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Where are the gloves?
Gdzie rękawiczki?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom put on his rubber gloves.
Tom założył gumowe rękawiczki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I left my new pair of gloves in the library.
Zostawiłem moją nową parę rękawiczek w bibliotece.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I found a pair of gloves under the chair.
Znalazłem parę rękawiczek pod krzesłem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ban will mean that goods made from the meat, fat and skins of seals, such as bags, shoes, hats and gloves, will disappear from the common market.
Zakaz będzie oznaczał, że ze wspólnego rynku znikną towary produkowane z mięsa, tłuszczu i skór fok, takie jak torby, buty, nakrycia głowy i rękawice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In my opinion, it is like starting to knit a glove and not getting any further than the thumb.
Uważam, że to zupełnie tak, jak rozpocząć robienie rękawiczki na drutach i zrobić tylko kciuk.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ukraine has requested international aid and, in particular, for vaccines, medicines, disinfectants, masks, gloves and laboratory supplies.
Ukraina wystąpiła o pomoc międzynarodową, zwłaszcza o przekazanie szczepionek, leków, środków dezynfekujących, masek, rękawic oraz doposażenie laboratoriów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is where the concept of solidarity comes in, a concept which should be obvious and which should go hand in glove with membership of the euro.
I tu właśnie pojawia się koncepcja solidarności, koncepcja, która powinna być oczywistością i nieodzowną cechą członkostwa w strefie euro.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I object to the fact that while the Commission treats the European wine industry leaders with kid gloves, countries like the Czech Republic are treated in a strict and even harsh manner.
Sprzeciwiam się temu, że podczas gdy Komisja podchodzi do liderów europejskiego winiarstwa w aksamitnych rękawiczkach, to kraje takie, jak Republika Czeska są traktowane rygorystycznie, a nawet brutalnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
France - and therefore, indirectly, the EU - is working hand in glove with Chad's military ruler, Déby.
Francja - i przez to, pośrednio, UE - jest w bliskich stosunkach z wojskowym władcą Czadu, Débym.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I remember as well, of course, the Olympic Games in America, where some of the American athletes who were victorious on the podium rose with black gloves on their hands and wearing black socks.
Oczywiście pamiętam także igrzyska olimpijskie w Ameryce, podczas których niektórzy amerykańscy sportowcy stojący na podium ukazali się w czarnych rękawiczkach i w czarnych skarpetkach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Food shortages are going hand in glove with higher costs.
Braki żywności idą w parze z jej drożyzną.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This openness should, however, go hand in glove with mutuality and respect.
Ta otwartość winna jednak iść w parze z wzajemnością i uczciwością.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should also be a warning to the naive people who think Iran can be handled with kid gloves.
Powinno to także stanowić ostrzeżenie dla naiwnych ludzi, którzy myślą, że z Iranem można się obchodzić w białych rękawiczkach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One day, I think, we will pass a directive forcing children to wear a helmet when they go out or to wear gloves when it is cold.
Pewnego dnia, jak sadzę, przyjmiemy dyrektywę nakazującą dzieciom wkładanie kasków przed każdym wyjściem z domu i noszenia rękawiczek, gdy jest zimno.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A proper protective set-up consists of very high-spec gloves that have to be changed every three hours.
Odpowiedni zestaw ochronny składa się ze specjalnych rękawic ochronnych, które należy zmieniać co trzy godziny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page