grace in Polish and example sentences

grace in Polish

Pronunciation
n. wdzięk, gracja, powab, łaska, prolongata terminu płatności, modlitwa przed i po jedzeniu
v. zaszczyt: zrobić zaszczyt, ozdobić, zdobić, uświetniać, ozdabiać, uświetnić

Example Sentences

Grace looked angry.
Grace wyglądała na rozgniewaną.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Grace has not come yet.
Grace jeszcze nie przyszła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Lola danced with grace.
Lola tańczyła z wdziękiem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was not a point of order, but I had the good grace not to make a martyr of you.
To nie była kwestia proceduralna, ale mam dużo dobrych chęci, aby nie robić z pana męczennika.
pronunciation pronunciation pronunciation err
criteria for deciding on the duration of exemption/grace periods
kryteria decydowania o okresie obowiązywania wyłączenia/okresów karencji,
pronunciation pronunciation pronunciation err
The widespread removal of tropical timber is driven by an insatiable appetite for products to grace our homes.
Prowadzony na szeroką skalę wyrąb lasów tropikalnych jest napędzany niezaspokojonym apetytem na produkty, które zdobią nasze domy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is really only by the grace of God that today we are not talking about multiple fatalities.
Naprawdę tylko dzięki łasce boskiej nie rozmawiamy dziś o wielu ofiarach śmiertelnych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think the grace period of five years is already long enough, and it certainly gives the automotive industry time to adjust their industry in a proper way.
Myślę, że pięcioletni okres przejściowy jest wystarczająco długi i z pewnością da czas przemysłowi samochodowemu na przystosowanie się do zmian we właściwy sposób.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has an instrument for action, namely monetary policy; it acts with grace and determination.
Stanowi on instrument działania, mianowicie tworzy politykę monetarną i działa on z wdziękiem oraz determinacją.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Juncker, you said that the ECB acts with grace and determination.
Panie przewodniczący Juncker, powiedział pan, iż EBC działa z wdziękiem i determinacją.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They should refuse to allow Grace Mugabe and others to go shopping in Cape Town or Sandton while the people are starving.
Powinni oni odmówić Grace Mugabe i innym możliwości robienia zakupów w Cape Town lub Sandton, podczas gdy ludzie przymierają głodem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Russia allowed observers to be deployed, most notably European observers, and Russia, albeit with rather bad grace, is going to the Geneva discussions.
Rosja zezwoliła na rozmieszczenie obserwatorów, przede wszystkim obserwatorów europejskich, i Rosja, aczkolwiek niechętnie, będzie uczestniczyć w rozmowach w Genewie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By God's grace, faith in action attained freedom.
Wiara w działanie, dzięki łasce bożej, przyczyniła się do zdobycia wolności.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to extend a particular welcome to all the Sakharov Prize laureates from previous years who have graced us with their presence today.
Szczególne słowa powitania kieruję także do wszystkich laureatów Nagrody im. Sacharowa z ubiegłych lat, którzy zaszczycili nas tutaj dzisiaj swoją obecnością.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Nicolaides has apologised to the Thai Royal Family and has made an appeal for royal grace.
Harry Nicolaides przeprosił tajską rodzinę królewską i poprosił o ułaskawienie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page