helpful in Polish and example sentences

helpful in Polish

Pronunciation
a. pomocny, użyteczny, przydatny, uczynny

Example Sentences

There exists a fine line between helpful and destructive fears. But there is a line. Our job is to find it and walk it.
Pomiędzy lękiem niszczącym a konstruktywnym isnieje tylko cienka granica,ale ta granica istnieje.Naszym zadaniem jest znalezienie i przekroczenie jej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That's helpful.
To jest pomocne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You're very helpful.
Jesteś bardzo pomocny.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It wasn't as helpful as I thought it would be.
To nie było aż tak pomocne, jak się spodziewałem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That might be helpful.
To może być pomocne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think that would be very helpful.
Myślę, że to by bardzo pomogło.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This will be extremely helpful.
To będzie niezwykle pomocne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The methodology used in his study is also helpful to us in conducting our research.
Metoda używana w jego pracy jest także pomocna dla nas przy prowadzeniu naszych badań.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This shows that your contributions can be very helpful, because already some very important points have been made.
Wkład ten dowodzi, jak bardzo pomocne są państwa uwagi, ponieważ już teraz poruszono kilka bardzo istotnych kwestii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You do not have to do this today - although it would be helpful for us if you could give your agreement today - but I am happy, with my colleague, to negotiate the process with you.
Nie musi pani tego zrobić dzisiaj, chociaż pomogło by nam, gdyby wyraziła pani na to dzisiaj zgodę. Jestem jednak skłonna wraz z moim kolegą posłem negocjować z panią ten proces.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My final thanks go to two colleagues, firstly to Glenys Kinnock, because she was more than helpful and I am more than pleased to hear that she recommends assent on the case of Côte d'Ivoire.
Na koniec chcę podziękować dwojgu posłom. Najpierw mojej koleżance pani Glenys Kinnock, bo bardzo mi pomogła i bardzo się cieszę słysząc jej zalecenie dotyczące zgody w przypadku Wybrzeża Kości Słoniowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To be honest, I do not think it is helpful to pit these solutions against each other.
Jeśli mam być szczery, to nie sądzę, by w naszej sytuacji mierzenie i porównywanie tych rozwiązań było pomocne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If you could do something about paragraph 8, this would be more than helpful for us; it relates to monitoring which we always like to have and which we are constantly asking for.
Liczymy również, że uda się wam coś osiągnąć w sprawie poruszonej w punkcie 8; odnosi się on monitorowania - narzędzia, którym zawsze chcemy dysponować i nieustannie o nie pytamy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have done this under other circumstances, so look at what you can do here, how you can be helpful in defining what monitoring means, but do us a favour and look at the case.
Zrobiliśmy to w zgoła innych okolicznościach. Prosimy zatem o wybadanie, co można osiągnąć w tej kwestii i jak możecie pomóc zdefiniować zakres monitorowania, a będziemy wdzięczni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It could be helpful to organise a Sports Council as we have for education and youth, which will perhaps be the enlarged format.
Pomocne mogłoby być powołanie Rady ds. Sportu, która może powstać jako rozszerzenie formuły istniejącej już rady do spraw edukacji i młodzieży.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I thank the Commissioner for her helpful reply.
Dziękuję, pani komisarz, za użyteczną odpowiedź.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, all during this process I feel the Council Presidency has not been too helpful in trying to bring this issue forward.
W ciągu tego całego procesu czuję właściwie, że Prezydencja Rady nie przyczyniła się zbytnio do postępów w tej kwestii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Choosing to adopt the plan perhaps a few weeks earlier, but without the full support of all parties, may not be the most helpful way to achieve the goals we all believe in.
Przyjęcie planu kilka tygodni wcześniej, ale bez pełnego poparcia wszystkich partii, nie jest najlepszym sposobem osiągnięcia celów, w które wszyscy wierzymy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Any sort of transfer of competence to the European Commission would not be helpful, on that we should agree.
Powinniśmy się zgodzić, że przeniesienie kompetencji na Komisję Europejską nie będzie w tym zakresie pomocne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One way to give very helpful support to these services would be for ordinary people to help in exposing and detecting poachers.
Bardzo pomocnym wsparciem dla tych służb może być społeczny ruch, który pomógłby demaskować i wyłapywać kłusowników.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page