hid in Polish and example sentences

hid in Polish

Pronunciation
v. czas przeszły czasownika "hide"

Example Sentences

I looked around for the cheese, but it was nowhere to be seen: the person who had won dressed as Micky Mouse had ran off with it and hidden it from the rest of us!
Rozejrzałem się za serem, ale nigdzie go nie było: osoba, która wygrała, była przebrana za Myszkę Micky i pobiegła z nim chowając go przed nami!
pronunciation pronunciation pronunciation err
“Come on!” cried Barnes. “All of you! All of you! Show yourselves, I’m not afraid of you. Don’t hide!” He laughed nervously and walked on.
„No chodźcie!” wykrzyczał Barnes. „Wszyscy! Wszyscy! Pokażcie się, nie boję się was. Nie ukrywajcie się!” Zaśmiał się nerwowo i szedł dalej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He hid in an abandoned building.
Ukrył się w opuszczonym budynku.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Love and cough cannot be hidden.
Zakochania i kaszlu nie da się ukryć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The thieves hid in the woods.
Rabusie ukryli się w lesie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It became so that I had to hide from the landlord.
Doszło do tego, że musiałem ukrywać się przed właścicielem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The reason our hair is brown is that it enabled our monkey ancestors to hide amongst the coconuts.
To, że nasze włosy są brązowe wynika z tego, że pomagało to naszym małpim przodkom chować się międzi kokosami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can't hide my feelings for you.
Nie umiem ukryć moich uczuć do Ciebie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was hiding in the mountains.
Tom ukrył się w górach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was hiding behind the door.
Tom był schowany za drzwiami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was hiding behind a bush.
Tom był schowany za krzakiem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom couldn't think of a good place to hide it.
Tom nie mógł wymyślić dobrej miejsca, aby to schować.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom hid Mary's doll behind the door.
Tom schował za drzwiami lalkę Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom couldn't hide his feelings from Mary.
Tom nie potrafił ukryć przed Mary swoich uczuć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The sun had hidden itself behind a mountain.
Słońce skryło się za górę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm not hiding anything from you.
Niczego przed tobą nie ukrywam.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Click me to hide this screen.
Kliknij mnie aby schować ten ekran.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom is hiding a terrible secret.
Tom ukrywa straszny sekret.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom is hiding under the bed.
Tom chowa się pod łóżkiem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They're hiding in the woods.
Chowają się w lesie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page