kind in Polish and example sentences

kind in Polish

Pronunciation
n. rodzaj, ród, gatunek, gust, postać, natura, przyroda, sposób {arch.}, jakość, towar
a. dobry, życzliwy, uprzejmy, poczciwy, łaskawy, przychylny, grzeczny, ludzki, względny

Example Sentences

For example, one day in the north of Spain we ordered a tapas called “callos”…I don’t know how to explain what it is, but it’s a kind of pig’s meat that I didn’t like at all, because it was a bit…viscose.
Na przykład, pewnego dnia w północnej Hiszpanii zamówiliśmy tapa, rzecz zwaną "callos"... Nie wiem, jak wytłumaczyć, czym to jest, ale jest to rodzaj mięsa wieprzowego, którego w ogóle nie lubiłam, ponieważ było nieco... wiskozowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was tired of just hanging out and was ready for some kind of action.
Byłem zmęczony zwykłym przesiadywaniem i gotowy do jakiegoś działania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I’d stopped thinking about the cheese and started worrying about what kind of damage I was about to do to myself!
Przestałem myśleć o serze i zacząłem się martwić o to jakiego rodzaju krzywdę zaraz sobie zrobię!
pronunciation pronunciation pronunciation err
It didn’t matter what kind of cheese it was – goat, ewe, blue, cow – if it was available I would eat it.
Nie miało to znaczenia jaki to był rodzaj sera – kozi, owczy, ser pleśniowy, krowi – jeśli był dostępny, jadłem go.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Japanese people are very kind, inviting and welcoming; to extreme levels.
Japończycy są bardzo uprzejmi, gościnni i serdeczni; aż do przesady.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Kids are doing many kinds of jobs in the summer, such as working in bars, restaurants, and entertainment clubs for young children.
Dzieci wykonują wiele rodzajów prac w lecie, takich jak praca w barach, restauracjach i klubach rozrywki dla małych dzieci.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most of the time those people, who were bullying, feel insecure, but there are no excuses for this kind of behaviour.
Najczęściej osoby, które znęcały się, czują się niepewnie, ale nie ma żadnego usprawiedliwienia dla takiego rodzaju zachowania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, in the States there´s also these kind of shops.
Oczywiście, w Stanach jest również ten rodzaj sklepów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the things we loved the most was a very special kind of bar that only exists in Spain (or so I think): the chiringuito.
Jedną z rzeczy, które najbardziej lubimy, był bardzo szczególny rodzaj baru, który istnieje tylko w Hiszpanii (lub tak myślę): chiringuito.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our experience in Spain discovering wonderful places was great, but discovering these venues where they only sell one kind of product or stuff, and their names, was very funny!
Nasze doświadczenie w odkrywaniu wspaniałych miejsc Hiszpanii było świetne, ale odkrywanie tych miejsc, gdzie sprzedają tylko jeden rodzaj produktu lub rzeczy, i ich nazwy, było bardzo zabawne!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Something very curious, is that in Spain is that there are many kinds of churches with all sorts of names: cathedral, basilic , hermitage…
Czymś bardzo ciekawym jest to, że w Hiszpanii jest wiele rodzajów kościołów z wszelkiego rodzaju nazwami: katedra, bazylika, pustelnia ...
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of “big” party could take place in a place that little? The mystery continued.
Jaka “wielka” impreza może mieć miejsce w tak niewielkiej? Nadal tajemnica.
pronunciation pronunciation pronunciation err
“In anything of that kind,” returned Parkins, firmly.
„W nic tego rodzaju,” powtórzył Parkins, stanowczo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
“Really,” said Parkins. “Is there a superstition of this kind still present in your part of the country?”
„Naprawdę,” powiedział Parkins. „Czy przesąd tego rodzaju jest ciągle obecny w pańskiej części kraju?”
pronunciation pronunciation pronunciation err
“What!” said the colonel. “You mean, that you don’t believe in clairvoyance or ghosts or anything of that kind?”
„Co!” powiedział pułkownik. „Ma pan na myśli to, że nie wierzy w jasnowidzenie, ani duchy, ani w nic tego rodzaju?”
pronunciation pronunciation pronunciation err
“Yes, I saw them just now. But they were kind, they smiled at me, and I was so sorry for them. And somehow, I am sure I have nothing to fear.”
„Tak, dopiero co je widziałam. Ale były miłe, uśmiechnęły się do mnie, a mi było tak przykro z ich powodu. I w jakiś sposób wiem, że nie mam się czego bać.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
Not at all, sir; you and your lady have always been most kind, I'm sure—
„Wcale, proszę pana; pan i pańska żona zawsze byli bardzo mili, jestem pewna-”
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kinds of deeds were done was clear just by listening Mrs. Dorman’s voice. It was enough to make a person’s blood run cold.
Jakie rodzaje rzeczy uczyniono, było jasne tylko przez słuchanie głosu pani Dorman. To wystarczyło, by sprawić, żeby czyjać krew była zimna.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He seems kind.
Wygląda sympatycznie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People like him because he is kind.
Ludzie go lubią, ponieważ jest uprzejmy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page