legislate in Polish and example sentences

legislate in Polish

Pronunciation
v. ustawodawstwo: wprowadzać ustawodawstwo

Example Sentences

Finally, I would like to say that any attempt to legislate in these areas is going to be difficult, as technology changes much more rapidly than politics.
Na koniec chciałabym powiedzieć, że jakakolwiek próba ustanawiania prawa w tych obszarach będzie trudna, bo zmiany technologiczne są znacznie szybsze niż polityka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our instinct in this Parliament is always to legislate, rather than use the legal arsenal already at our disposal.
Instynkt poselski zawsze nakazuje nam stanowić prawo zamiast wykorzystywać arsenał środków prawnych, które mamy już do dyspozycji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Your conclusion on this matter is to think that you can legislate on it, but you are only legislating in relation to the managers, and doing nothing to intervene in the reality of these funds.
Doszedł pan do wniosku, że możecie prowadzić prace legislacyjne w sprawie tej dyrektywy, ale cóż z tego. Dbacie jedynie o interesy menedżerów i zapominacie przyjrzeć się tym funduszom od środka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Zaufania nie można zadekretować ani nakazać przepisami; zależy ono w znacznym stopniu od zachowania instytucji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are waiting for the Treaty of Lisbon; then Parliament will have more legislative powers and we must get ready to place legislating at the heart of our work.
Czekamy na traktat lizboński. Po jego przyjęciu Parlament będzie miał większe uprawnienia legislacyjne i musimy być przygotowani na umieszczenie zadań legislacyjnych na pierwszym miejscu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In other words, we are legislating for the future, not for today.
Innymi słowy, tworzymy prawodawstwo dla przyszłości, a nie dla teraźniejszości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In particular, we are legislating for the good of the citizens, thereby giving them more reasons to vote in the June elections.
W szczególności, ustanawiamy prawa z korzyścią dla obywateli, dając im, dzięki temu, więcej powodów do głosowania w czerwcowych wyborach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we in this Parliament presume to legislate for the nation states, what is the point of them?
Jeśli tu w Parlamencie ośmielimy się ustanawiać prawo za państwa narodowe, to jaki sens ma ich istnienie?
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why we have voted against any attempt to legislate at the European level on a problem of conflicting interests in a specific Member State.
Dlatego głosowaliśmy przeciwko jakimkolwiek próbom prawnego uregulowania na szczeblu europejskim problemu, polegającego na konflikcie interesów w konkretnym państwie członkowskim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, the European Union is in the forefront of trying to legislate against states of mind - various 'phobias', as they would put it.
Unia Europejska bowiem przoduje w wysiłkach na rzecz ustawodawstwa wymierzonego przeciwko stanom umysłu - różnym, można by rzec, "fobiom”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All of these things will mean something when we assume the responsibility in this House to legislate.
Wszystkie z nich będą coś znaczyć, gdy przyjmiemy odpowiedzialność w tej Izbie za stanowienie prawa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have Lisbon, so we - all Members here, however they vote - will have to assume our responsibility to legislate after Christmas on the things that matter to us.
Mamy Lizbonę, a więc - my, wszyscy posłowie, niezależnie od tego, jak zagłosujemy - będziemy musieli po Świętach przyjąć odpowiedzialność za stanowienie prawa w kwestiach, na których nam zależy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Today, it is a Parliament that shares the power to decide, legislate and draw up laws together with the Council of Ministers.
Dziś Parlament współdzieli z Radą Ministrów uprawnienia w zakresie podejmowania decyzji, inicjatywy legislacyjnej i stanowienia prawa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To legislate does not mean to oppress.
Stanowienie prawodawstwa nie oznacza prześladowań.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Whilst we acknowledge that work needs to be done in this area, we believe this is an issue for nation states to legislate upon.
Przyznajemy wprawdzie, że obszar ten wymaga wiele pracy, ale też uważamy, że prawo w tej kwestii powinny tworzyć państwa narodowe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This resolution highlights the Commission's responsibility to legislate in this area.
W rezolucji tej podkreśla się obowiązek Komisji do stanowienia prawa w tym obszarze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The demand for paid paternity leave to be legislated at the European level is also correct.
Właściwe jest również życzenie, aby prawnie uregulować na szczeblu europejskim sprawę urlopów ojcowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ruling concerning the Liga Portuguesa confirms that the European Union is regulated internally by 27 different rules, on the basis of which each State has decided to legislate.
Orzeczenie w sprawie Liga Portuguesa potwierdza, że Unia Europejska jest regulowana wewnętrznie dwudziestoma siedmioma różnymi zasadami, na podstawie których każde z państw postanowiło wydać ustawy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We can legislate against discrimination in the workplace, but we cannot legislate against the pressures of juggling work, family life and managing a home.
Choć zwalczamy dyskryminację w miejscu pracy, nie możemy wprowadzać przepisów dotyczących pogodzenia pracy, życia rodzinnego i prowadzenia domu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a matter for national governments to legislate.
Stanowienie prawa w tym zakresie należy do rządów krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page