linear in Polish and example sentences

linear in Polish

Pronunciation
a. linijny, linearny, liniowy, równowąski, lancetowaty

Example Sentences

However, for the sake of honesty, we must explain that this is not a linear movement towards European values.
Jednakże, z czystej uczciwości musimy wyjaśnić, że nie jest to ruch liniowy w kierunku wartości europejskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The process will never be linear.
Proces ten nigdy nie będzie przebiegał linearnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our proposal therefore establishes a linear reduction in aid by a percentage that clearly aims for the removal of aid at the end of the transition period.
Dlatego nasz wniosek przewiduje stopniowe obniżanie pomocy o określony odsetek, tak by na koniec okresu przejściowego wartość pomocy była równa zero.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Chernobyl disaster showed us that the linear extrapolation of radiation-related risk results in unnecessary economic losses.
Przykład katastrofy czarnobylskiej wykazał, że ekstrapolowanie liniowe zagrożenia radiacyjnego prowadzi do niepotrzebnych strat gospodarczych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the model is not linear and that, where 4% audits are carried out, we do not have a 40% error rate.
Mam nadzieję, że wzór nie ma charakteru linearnego i że jeśli przeprowadzono 4 % kontroli to nie mamy do czynienia z 40 % marginesem błędu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A nuclear accident is not a linear event; the consequences ripple outwards like the radioactivity which is still discharging into the sea.
Awaria jądrowa nie jest zdarzeniem linearnym; skutki są odczuwalne na zewnątrz, jak na przykład promieniowanie radioaktywne, które nadal dostaje się do morza.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to the amendment of Regulation No 318/2006, we consider that what is required is a fairer application of the final linear quota reductions by 2010.
Jeśli chodzi o zmianę rozporządzenia nr 318/2006, uważamy, że wymagane jest bardziej uczciwe stosowanie końcowych liniowych obniżek kwoty do 2010 r.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During the first stage there should be a linear cut of 13.5%.
W ciągu fazy pierwszej powinniśmy dokonać liniowego cięcia w wysokości 13,5%.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am quite sure that this will be to the benefit of the whole sector because, as was also mentioned here today, the alternative to not using this possibility will be a linear cut with no compensation.
Jestem całkiem pewna, że przyniesie to korzyści całemu sektorowi, ponieważ - jak również dziś wspomniano - alternatywą dla nieskorzystania z tej możliwości będzie liniowa redukcja bez żadnego wyrównania.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
Poprawka ta sugeruje liniową obniżkę w wysokości 13,5% stawki dla okresu po 2010 r.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me just say one thing regarding the future, since this legislation is based extensively on the existence of a difference between what are called linear and non-linear media services.
Chcę powiedzieć jeszcze coś na temat przyszłości, gdyż ta legislacja jest oparta w bardzo dużej mierze na istnieniu różnicy pomiędzy tym, co nazywamy linearnymi i nielinearnymi usługami medialnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is pleasing that we are creating legal bases for digital and non-linear television.
Fakt, że tworzymy podstawy prawne dla telewizji cyfrowej i nielinearnej jest powodem do zadowolenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A linear increase in quotas alone will not, however, create the soft landing you promise.
Jednakże samo liniowe zwiększenie kwot nie zagwarantuje miękkiego lądowania, które pani obiecuje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We believe that a non-linear increase in national quotas is vital so that additional increases can be given to Member States where production quotas have traditionally been insufficient.
Uważamy, że nieliniowy wzrost kwot krajowych jest konieczny, aby państwa członkowskie, w których kwoty produkcyjne tradycyjnie są niewystarczające, mogły uzyskać zgodę na ich dodatkowe podwyższenie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our fear now is that in 2013 we will face a linear decrease.
Obawiamy się, że w 2013 roku będziemy mieli obniżkę liniową.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is true that carbon dioxide is a greenhouse gas, although a much less important greenhouse gas than water vapour, but the effect of CO2 climate forcing is non-linear.
To prawda, że dwutlenek węgla jest gazem wywołującym efekt cieplarniany, chociaż jest to gaz o znacznie mniejszym znaczeniu niż para wodna, ale oddziaływanie CO2 na klimat ma charakter nieliniowy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Member States will be called on to limit greenhouse gas emissions during the period from 2013 to 2020 in accordance with a linear function with binding annual targets.
Państwa członkowskie zostaną wezwane do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w okresie 2013-2020 zgodnie z funkcją liniową obejmującą wiążące cele roczne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A linear reduction in the number of products would be insane.
Liniowe zmniejszenie liczby środków byłoby szaleństwem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page