lucky in Polish and example sentences

lucky in Polish

Pronunciation
a. szczęśliwy, fortunny

Example Sentences

I live in London for two years, but I was lucky enough to study for a couple of years in Spain.
Mieszkam w Londynie od dwóch lat, ale miałam wystarczająco szczęścia, aby studiować przez parę lat w Hiszpanii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was lucky to have been born here in the palace and someday, both my mother and I would earn our freedom.
Miałem szczęście, że urodziłem się tu w pałacu i pewnego dnia moja matka i ja zapracujemy na naszą wolność.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I’m studying Spanish Literature and I’m very lucky to enjoy this experience in Spain.
Studiuję literaturę hiszpańską i mam wielkie szczęście, że mogę cieszyć się tym doświadczeniem w Hiszpanii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The restaurant was founded by my grandparents over sixty years ago, incredible, isn’t it? However, last year I was lucky and was able to close the restaurant some days after the summer.
Restauracja ta została założona przez moich dziadków ponad sześćdziesiąt lat temu, niesamowite, nieprawdaż Jednak w zeszłym roku miałam szczęście i mogłam zamknąć restaurację kilka dni po zakończeniu się lata.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs. Dennison told me she was always like this. She said she was spoiling her husband. She said it was lucky that Abby had never had any children, as she would have spoiled them too.
Pani Dennison powiedziała mi, że ona zawsze taka była. Powiedziała, że rozpieszczała swojego męża. Powiedziała, że to szczęście, że Abby nigdy nie miała żadnych dzieci, bo też by je rozpieściła.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is more lucky than clever.
Ma więcej szczęścia niż rozumu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They named their dog Lucky.
Nazwali swojego psa Lucky.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When the counter value reaches the assigned 'lucky-number' it displays a congratulatory message.
Kiedy licznik osiągnie określony „szczęśliwy numer”, pokazuje się wiadomość.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You don't realize how lucky you are.
Nie zdajesz sobie sprawy, jakie masz szczęście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Lucky at cards, unlucky in love.
Szczęściarz w kartach, pechowiec w miłości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Some believe that seven is a lucky number.
Niektórzy wierzą, że siódemka to szczęśliwa liczba.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is your lucky day.
To jest twój szczęśliwy dzień.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think we were lucky.
Myślę, że byliśmy szczęściarzami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's a lucky guy.
On jest szczęściarzem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You three are very lucky.
Wy troje jesteście dużymi szczęściarzami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maybe Tom was lucky.
Może Tom miał szczęście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We're lucky to be still alive.
Mamy szczęście wciąż żyć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I'm a lucky man.
Jestem szczęściarzem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Three is my lucky number.
Trzy to moja szczęśliwa liczba.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was lucky to be there on time.
Miałem szczęście być tam na czas.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page