neighbourly in Polish and example sentences

neighbourly in Polish

Pronunciation
a. życzliwy, usłużny, dobrosąsiedzki

Example Sentences

We must understand the reluctance of the Iraqi Government to let Camp Ashraf continue to be a nuisance to their good neighbourly relations with Iran.
Musimy zrozumieć niechętny stosunek rządu irackiego do tego, aby obóz w Ashraf pozostawał niewygodną kwestią w dobrosąsiedzkich stosunkach z Iranem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Maintaining good neighbourly relations, including a negotiated and mutually acceptable solution on the main issue, remains essential.
Nadal podstawowe znaczenie ma utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich, w tym utrzymanie wynegocjowanego i obopólnie akceptowalnego rozwiązania głównego problemu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
While strengthening the ownership principle, the EU stresses the importance of regional cooperation and good neighbourly relations among the Western Balkan countries.
UE podkreśla znaczenie współpracy regionalnej i dobrych stosunków sąsiedzkich między krajami Bałkanów Zachodnich, przy jednoczesnym umocnieniu zasady odpowiedzialności kraju za własny rozwój.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the European Union was founded on mutual trust and good neighbourly relations.
Unia Europejska powstała jednak na fundamencie wzajemnego zaufania i dobrosąsiedzkich stosunków.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In all our dealings with Turkey, we will continue to raise the matter and the importance of good neighbourly relations.
Będziemy wciąż, we wszystkich naszych relacjach z Turcją, poruszać kwestię utrzymywania dobrych stosunków sąsiedzkich oraz ich znaczenie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A clear commitment to good neighbourly relations and peaceful solutions to conflicts is a crucial and important requirement for EU membership.
Wyraźne zaangażowanie w dobrosąsiedzkie stosunki i pokojowe rozwiązywanie konfliktów to podstawowy i ważny wymóg dla członkostwa w UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This sort of work could be an important part of the work to prevent illegal immigration and could help to improve neighbourly relations.
Takie działania mogłyby być ważną częścią działań na rzecz zapobiegania nielegalnej imigracji i mogłyby pomóc w poprawieniu stosunków dobrosąsiedzkich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Generally speaking, good neighbourly relations have been demonstrated which, whether we like it or not, are the precondition to integration.
Ogólnie rzecz biorąc pokazano, że dobre stosunki sąsiedzkie, niezależnie czy nam się to podoba czy nie, stanowią warunek wstępny integracji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Within this framework, the application of good neighbourly relations is very important.
W tych ramach utrzymywanie dobrych stosunków sąsiedzkich jest bardzo ważne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of both countries, issues concerning neighbourly relations have stalled progress.
W przypadku obydwu państw sprawy dotyczące stosunków sąsiedzkich wstrzymują postępy prac.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Obviously the name is not one of the Copenhagen requirements, but clearly good, neighbourly relations play a vital role in the process of shaping national policy in all the candidate countries.
Naturalnie, nazwa nie stanowi jednego z wymogów kopenhaskich, lecz, oczywiście, stosunki dobrosąsiedzkie odgrywają kluczową rolę w procesie kształtowania polityki krajowej we wszystkich krajach kandydujących.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So I repeat, neighbourly relations are an indispensable requirement for measuring Turkey's progress in the negotiations.
Podkreślam zatem, że stosunki dobrosąsiedzkie stanowią nieodzowny wymóg pozytywnej oceny postępów Turcji podczas negocjacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, Turkey has begun to implement the reforms expected on that basis, develop good neighbourly relations and gradually bring itself into line with the EU membership criteria.
Faktycznie, Turcja rozpoczęła wdrażanie reform oczekiwanych na tej podstawie, rozwijanie dobrych stosunków sąsiedzkich, a także stopniowe doprowadzanie do osiągania kryteriów członkostwa w UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On the foreign policy front, Ukraine must be encouraged towards cooperating with the European Union through developing good neighbourly relations with EU Member States.
Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, Ukrainę należy zachęcać do współpracy z Unią Europejską poprzez rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków z państwami członkowskimi UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The election campaign confirmed that the Ukrainian political elite wants to continue the process of integration with the European Union and to maintain good neighbourly relations with Russia.
Kampania wyborcza potwierdziła, że ukraińska elita polityczna opowiada się za kontynuacją procesu integracji z Unią Europejską i że chce utrzymać dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need to realise that the main key to a genuinely democratic and good neighbourly Russia is an independent and Europe-integrated Ukraine.
Musimy uświadomić sobie to, że kluczem do prawdziwie demokratycznej i dobrosąsiedzkiej Rosji jest niezależna i zintegrowana z Europą Ukraina.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Over the past 10 years or more, I have addressed in my everyday political life as a mayoress the problems of coexistence and neighbourly relations between Roma and non-Roma citizens in my home town.
Przez ostatnie 10 lat, a nawet dłużej, zajmowałam się w mojej codziennej pracy politycznej, jako burmistrz, problemami współistnienia i stosunków sąsiedzkich Romów i nieromskich obywateli w moim rodzinnym mieście.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I sincerely hope that we will see good will prevail for the sake of good neighbourly relations.
Mam szczerą nadzieję, że dla dobra stosunków sąsiedzkich zwycięży dobra wola.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the same time, I need to point out that the border is one of the key issues when it comes to neighbourly relations.
Jednocześnie muszę wskazać, że jednym z najważniejszych zagadnień w stosunkach sąsiedzkich są kwestie graniczne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the same time, constructive strategies on regional cooperation and good neighbourly relations are key elements of the stabilisation and association process.
Jednocześnie konstruktywne podejścia do współpracy regionalnej i stosunków dobrosąsiedzkich stanowią podstawowe elementy procesu stabilizacji i stowarzyszenia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page