organize in Polish and example sentences

organize in Polish

Pronunciation
v. organizować, zorganizować, zrzeszać, aranżować, sformować, uporządkować, zakładać, zmontować, urządzić, zrzeszyć, uporządkowywać, założyć, urządzać

Example Sentences

Being well-organised also helped her feel happier.
Bycie dobrze zorganizowaną pomogło jej też poczuć się szczęśliwszą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
De-cluttering her room has helped her become more organised.
Uporządkowanie swojego pokoju pozwoliło jej stać się bardziej zorganizowaną.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was one of Berlin's more typical things, the weekend flea market. So I organised my life little by little, and when spring came, near the last days of my Erasmus stay, I couldn't believe how fast everything had passed.
Zatem zorganizowałem swoje życie krok po kroku, a gdy nadeszła wiosna i ostatnie dni mojego pobytu z Erasmusem, nie mogłem uwierzyć jak szybko wszystko minęło.
pronunciation pronunciation pronunciation err
William is so organized. He's always on top of things.
William jest świetnie zorganizowany. Zawsze wszystko ma pod kontrolą.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Always keep your workplace organized.
Zawsze miej zorganizowane miejsce pracy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Will we organize an afternoon at the park?
Czy zorganizujemy popołudnie w parku?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
Amnesty International często organizuje publiczne protesty wspierające więźniów politycznych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, Article 152 is, to my mind, not up to standard after all when it comes to organising effective European action in future.
Na koniec dodam, że jeśli chodzi o organizowanie w przyszłości skutecznych europejskich działań, artykuł 152 tak czy inaczej nie spełnia wymaganych standardów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the resolution that it will adopt this morning, Parliament will also reiterate its support for President Calderón in the fight against drug trafficking and organised crime.
Parlament w rezolucji, jaką przyjmie dziś rano, da również ponownie wyraz poparcia dla prezydenta Calderóna w walce z handlem narkotykami i zorganizowaną przestępczością.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We advocate closer cooperation in the fight against organised crime, terrorism and drug trafficking, based on the principles of shared responsibility and strict adherence to international law.
Opowiadamy się za ściślejszą współpracą w walce ze zorganizowaną przestępczością, terroryzmem i handlem narkotykami, opierając się na zasadzie współodpowiedzialności oraz ścisłego przestrzegania prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, the need for greater cooperation in the fight against corruption, organised crime, cross-border crime, drug trafficking, money laundering and international terrorism.
Po pierwsze, potrzebę większej współpracy w zwalczaniu korupcji, zorganizowanej przestępczości, przestępczości transgranicznej, handlu narkotykami, prania pieniędzy i terroryzmu międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Top of the political agenda today is the great economic crisis that the country is experiencing, the problem of returning migrants and, of course, violence and organised crime.
Wielki kryzys gospodarczy, jakiego doświadcza ten kraj, problem powracających migrantów i oczywiście przemoc oraz zorganizowana przestępczość zajmują czołowe miejsce w agendzie politycznej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The fact is that we talk to these countries about many difficult issues, such as drugs, corruption, terrorism and organised crime.
Faktem jest, że rozmawiamy z tymi krajami o wielu trudnych kwestiach, takich jak narkotyki, korupcja, terroryzm i przestępczość zorganizowana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Coexistence between national and ethnic communities has also been well organised.
Współistnienie wspólnot narodowych i etnicznych również przebiega pomyślnie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must hope that presidential elections will take place in a few months and that they will comply with international standards for organising elections.
Musimy wierzyć, że przed upływem kilku miesięcy odbędą się tam wybory prezydenckie, które będą zgodne z międzynarodowymi normami dotyczącymi organizacji wyborów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We call on European Union states and the entire international community to give Guinea Bissau the financial and expert assistance required to organise democratic elections.
Wzywamy państwa Unii Europejskiej i całą społeczność międzynarodową do udzielenia Gwinei Bissau wsparcia finansowego i fachowego, niezbędnego do zorganizowania demokratycznych wyborów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Each year alone I organise hundreds of meetings with young people, farmers and businessmen.
Sam co roku organizuję setki spotkań z młodzieżą, rolnikami, przedsiębiorcami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Its slogan for the march organised next Saturday in the British capital will be, and I quote, 'Put people first'.
Jego hasło na marsz organizowany w przyszłą sobotę w brytyjskiej stolicy będzie brzmiał, cytuję: "Po pierwsze ludzie”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, the fact that Member States are responsible for organising how visa applications are received and processed lays a huge responsibility on them with regard to respecting personal rights.
Ponadto fakt, że organizacja przyjmowania i przetwarzania wniosków wizowych leży w gestii państw członkowskich, nakłada na te państwa ogromną odpowiedzialność pod względem przestrzegania praw człowieka.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Spring European Council was actually the second meeting of Heads of State or Government that we have organised but it was nevertheless the first properly formal summit.
Wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej było tak naprawdę drugim zorganizowanym przez nas spotkaniem szefów państw lub rządów, niemniej jednak było pierwszym formalnym spotkaniem na szczycie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page