overthrow in Polish and example sentences

overthrow in Polish

Pronunciation
n. obalenie, upadek, burzenie, przewrót
v. przewracać, powalić, obalić, burzyć, utrącić, przewrócić, obalać, utrącać

Example Sentences

The government was overthrown in a revolutionary coup.
Rząd został obalony po rewolucyjnym puczu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Czar was overthrown.
Car został obalony.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thus the new NATO strategy was adopted, which also officially overthrows the basic rules of international law.
W ten sposób została przyjęta nowa strategia NATO, która również oficjalnie odrzuca podstawowe zasady prawa międzynarodowego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is essential in a continent where mayors can overthrow presidents and where another president has been crippling his own population to carry out witch hunts.
Jest to istotne na kontynencie, gdzie sprawujący władzę w miastach mogą obalić prezydenta swego kraju, a inny prezydent okalecza ludność, aby umożliwić jej polowanie na czarownice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their overthrow is a social need and we shall serve it consistently.
Ich odrzucenie jest potrzebą społeczną i tej sprawie będziemy konsekwentnie służyć.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, there is also the path which Romania took in its bloody overthrow of the regime.
Ale jest też droga, którą poszła Rumunia dokonując krwawego obalenia reżimu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Agreement was reached concerning rebel movements which were using money gained from the sale of diamonds to fund illegal warfare intended to overthrow lawfully elected national authorities.
Uzyskano porozumienie w sprawie zwalczanych ruchów rebelianckich, które wykorzystywały środki uzyskane ze sprzedaży diamentów na nielegalną walkę w celu obalenia praworządnie wybranych władz krajowych.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They did more than overthrow a corrupt, backward-looking regime.
To było coś więcej, niż tylko obalenie skorumpowanego, wstecznego reżimu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The aim of overthrowing Saddam Hussein was not to bring about the lack of tolerance of Christians that we are seeing now.
Obalanie Saddama Husajna nie miało na celu sprowadzenia nietolerancji wobec chrześcijan, którą obecnie widzimy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The United States, together with the United Kingdom, overthrew Mohammad Mossadegh, who wanted a peaceful revolution.
Stany Zjednoczone wspólnie z Wielką Brytanią obaliły Mohammada Mossadegha, który dążył do pokojowej rewolucji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nevertheless, there is a certain satisfaction to be derived from the prospect of oppressed peoples overthrowing their undemocratic and unrepresentative governments.
Niemniej jednak pewnym zadowoleniem może napawać perspektywa obalenia przez uciskanych obywateli ich niedemokratycznych i niereprezentacyjnych rządów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Until it is finally overthrown, imperialism will never admit defeat or give up.
Dopóki nie zostanie ostatecznie odrzucony, imperializm nigdy nie przyzna się do klęski ani się nie podda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, I could not help thinking of Iran, where the overthrow of the corrupt, autocratic regime of the Shah led to the formation of a repressive Islamic Republic.
Nie mogę jednakże przestać myśleć o Iranie, gdzie obalenie skorumpowanego, autokratycznego reżimu szacha doprowadziło do powstania represyjnej republiki islamskiej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I also thought of Iraq, where six years after the overthrow of the dictator, members of the oldest Christian communities in the world are being harassed, expelled and killed.
Pomyślałam także o Iraku, gdzie sześć lat po obaleniu dyktatora prześladuje się członków najstarszych na świecie wspólnot chrześcijańskich, wydala się ich z kraju i morduje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There are those who think that hawkish Thai generals are using it as an excuse to overthrow the government and to cancel the elections proposed for later this year.
Niektóre osoby uważają, że generałowie w Tajlandii, będący zwolennikami rozwiązań siłowych, wykorzystują ten spór jako pretekst do obalenia rządu i odwołania planowanych na ten rok wyborów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As Egypt, like Turkey, may yet discover, overthrowing the deep state is much harder and that is why the Ergenekon case and similar investigations are so important.
Również Turcja tak jak Egipt może niebawem odkryć, że obalenie głębokiej państwowości jest o wiele trudniejsze i dlatego tak ważna jest sprawa Ergenekon i podobne śledztwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sure this action will enable us to prevent a civilian massacre and I am sure, too, that the Libyans will overthrow the tyrant themselves.
Wierzę, że te działania doprowadzą do tego, że zapobiegniemy masakrze cywilnej ludności, i wierzę, że stanie się tak, że Libijczycy sami obalą tyrana.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At best, the situation can be described as chaotic, with the transitional government about to be overthrown again.
W najlepszym razie można opisać tamtejszą sytuację jako chaos, w którym tymczasowy rząd za chwilę ponownie zostanie obalony.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Since the conflict in Libya began, I have suggested that the international community should put all its energies into supporting the overthrow of the Gaddafi regime.
Od samego początku konfliktu w Libii sugerowałem, by wspólnota międzynarodowa wykorzystała całą swoją energię na wsparcie obalania reżimu Kaddafiego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
By cutting off the European market, we can demonstrate our determined intention to overthrow Lukashenko's regime.
Odcinając dostęp do rynku europejskiego możemy pokazać zdecydowane dążenie do obalenia reżimu Łukaszenki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page