overwhelm in Polish and example sentences

overwhelm in Polish

Pronunciation
v. zasypać, zagrzebać, przygniatać {przen.}, osypać darami, zawstydzić, zmiażdżyć, przepełnić serce, zasypywać, zagrzebywać, zawstydzać

Example Sentences

Otherwise, girls could feel a bit overwhelmed, or turn very timid.
W przeciwnym razie dziewczyny mogą czuć się trochę onieśmielone albo stać się bardzo nieśmiałe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the moment, the overwhelming majority of people are still somewhat reluctant to use mobile telephones when they are abroad due to the fear of the roaming bill.
W chwili obecnej przeważająca większość ludzi dość niechętnie korzysta z telefonów komórkowych podczas pobytu za granicą, ponieważ obawiają się wysokich rachunków za roaming.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Congratulations to this committee, which adopted Mr Søndergaard's report by an overwhelming majority - 27:2.
Gratulacje dla komisji, która przyjęła sprawozdanie pana posła Søndergaarda przytłaczającą większością głosów - 27:2.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must say in passing that, over the last few months, we have obtained the overwhelming support of all the organisations that take an interest in these matters.
Muszę mimochodem wspomnieć, że w ciągu kilku ostatnich miesięcy uzyskaliśmy przeważające poparcie wszystkich zainteresowanych przedmiotową kwestią organizacji.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In closing, I would also like to remind everyone that the growing complexity of this product legislation overwhelms small and medium-sized enterprises.
Kończąc, chciałbym przypomnieć wszystkim, że rosnąca złożoność przepisów dotyczących produktów paraliżuje małe i średnie przedsiębiorstwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, despite some positive proposals, these are regrettably overwhelmed by those which the European Parliament regards as negative.
Jednak chociaż pewne pozytywne były korzystne, niestety przeważają te uważane przez Parlament Europejski za niekorzystne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am pleased that it has again been upheld by an overwhelming majority of Members, who have thus reaffirmed their commitment to defending the rights of Internet users.
Cieszę się, że ponownie została ona utrzymana w mocy przez przeważającą większość posłów, którzy w ten sposób potwierdzili swoją wolę obrony praw użytkowników Internetu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nonetheless, the European Council adhered to every aspect of your report - the Dehaene report - which was adopted by an overwhelming majority.
Mimo to Rada Europejska zastosowała się do każdego aspektu sprawozdania parlamentarnego - sprawozdania pana posła Dehaene - przyjętego przeważającą większością głosów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have laid this down with overwhelming support here in Parliament and have spelt out where improvements could be made, but it has been blocked by the Council.
Przyjęliśmy to w Parlamencie ogromną większością głosów i wskazaliśmy, w których kwestiach możliwe są usprawnienia, ale zostało to zablokowane przez Radę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Barroso's programme is ambitious and demonstrates an overwhelming desire to give our crisis-hit Europe the boost it sorely needs.
Program pana Barroso jest ambitny i ujawnia jego ogromne pragnienie, aby dać dotkniętej kryzysem Europie siłę napędową, której tak bardzo potrzebuje.
pronunciation pronunciation pronunciation err
From the high turnout and overwhelming 'yes' vote, it is clear that the democratic will of the people was served.
Z wysokiej frekwencji oraz przygniatającej przewagi głosów "za” nasuwa się oczywisty wniosek, że oto spełniła się demokratyczna wola społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The overwhelming majority of employees in Europe are employed by micro-, small and medium-sized enterprises.
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniają przytłaczającą większość pracowników w Europie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although the European Union's responsibility in the current situation is great, that of Afghanistan, which is still too corrupt, divided and disorganised, is overwhelming.
Jakkolwiek odpowiedzialność Unii Europejskiej w obecnej sytuacji jest ogromna, odpowiedzialność Afganistanu, który nadal jest bardzo skorumpowany, podzielony i zdezorganizowany jest jeszcze większa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, for more and more people, the evidence is overwhelming because both the scientific evidence and the visual evidence prove that there is climate change.
Przeciwnie, dla coraz większej liczby ludzi dowody są przytłaczające, ponieważ zarówno dowody naukowe, jak i materiały wizualne potwierdzają, że mamy do czynienia ze zmianami klimatycznymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am also pleased that once again, we have produced a report that has the support of the overwhelming majority of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection.
Jestem również zadowolona, że po raz kolejny opracowaliśmy sprawozdanie, które zyskało poparcie przeważającej większości członków Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope the resolution will be adopted by an overwhelming majority.
Mam nadzieję, że rezolucja ta zostanie przyjęta zdecydowaną większością głosów.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are completely overwhelmed by the labelling jungle.
Są całkowicie przytłoczeni dżunglą oznakowań.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Employment policy is of overwhelming importance, but it can never reach out to all sectors of society.
Polityka zatrudnienia ma ogromne znaczenie, ale nigdy nie zdoła dotrzeć do wszystkich segmentów społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a fact that today, our farmers are faced with overwhelming obstacles when it comes to achieving a fair price for their produce.
To fakt, że obecnie nasi rolnicy muszą poradzić sobie z przytłaczającymi przeszkodami, kiedy chcą uzyskać sprawiedliwe ceny za swoje produkty.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission fully supports the text which the committee approved by an overwhelming majority on 3 May, and I urge Parliament to do so too.
Komisja całkowicie popiera tekst zatwierdzony ogromną większością głosów przez komisję 3 maja, a ja apeluję do Parlamentu, by również go poparł.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page