past in Polish and example sentences

past in Polish

Pronunciation
n. przeszłość
a. były, przeszły, miniony, ubiegły, czasu przeszłego, dawny, dotychczasowy
adv. mimo
prep. za, za czymś w przestrzeni, przed czymś w przestrzeni, obok czegoś w przestrzeni, godzina: po godzinie w czasie

Example Sentences

A man dressed as Superman flew past me!
Mężczyzna w przebraniu Supermana przeleciał obok mnie!
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the past bullying was happening in the playgrounds at school.
W przeszłości znęcanie się zdarzało się na szkolnych boiskach.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the past few weeks I had learned a lot about this spunky young queen.
W ciągu ostatnich kilku tygodni dowiedziałem się sporo o tej dzielnej młodej królowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Queen was reported to have been sick every morning for the past week!
Doniesiono, że od tygodnia Królowa choruje codziennie rano!
pronunciation pronunciation pronunciation err
They say, sir, that this was a big house in the past, and there were many deeds done here.
„Mówią, proszę pana, że to był duży dom w przeszłości i wiele rzeczy tutaj uczyniono.”
pronunciation pronunciation pronunciation err
At about half past ten, I was in a mood for the goodnight pipe, but Laura looked so pale that I felt it wouldn’t be nice to fill our sitting-room with fumes of strong tobacco.
Około pół godziny po dziesiątej, byłem w nastroju na fajkę na dobranoc, ale Laura wyglądała tak blado, że poczułem, że nie byłoby miło wypełniać naszego salonu dymem mocnego tytoniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He ran past without noticing her.
Przebiegł nie zauważając jej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If your rent comes in past the fifth, a late charge will be added.
Jeśli wpłata czynszu nastąpi po piątym, naliczona zostanie opłata dodatkowa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I don't know anything about his past.
Nie wiem nic o jego przeszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It’s a quarter past eight.
Jest kwadrans po ósmej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It looks like it's quarter past ten now.
Wygląda na to, że jest kwadrans po dziesiątej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Right now, it is a half past ten.
Teraz jest dziesiąta trzydzieści.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Pleasure is always in the past or in the future, never in the present.
Przyjemność to zawsze sprawa przeszłości lub przyszłości, nigdy teraźniejszości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Everything was better in the past.
W przeszłości wszystko było lepsze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I haven't been busy for these past two days.
Nie byłem zajęty przez ostatnie dwa dni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He's been staying at that hotel for the past five days.
Przebywa w tamtym hotelu od pięciu dni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We can't change the past.
Nie możemy zmienić przeszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A car drove past.
Samochód przejechał.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For the past few years, teenagers who imitate overweight american rappers have been walking like inverted pendulums, swinging from left to right, which is the only way forward if you weigh over two hundred and sixty pounds, but completely ineffective if you are a scrawny teenager weighing half of that, since most of the energy is wasted on side steps, not to mention the sheer absurdity of that swinging gait.
W ostatnich latach nastolatkowie udający otyłych amerykańskich raperów chodzą jak odwrócone wahadła, bujając się z lewa na prawo, co jest jedynym sposobem, aby poruszać się naprzód, kiedy waży się ponad 120 kilogramów, ale zupełnie nieefektywnym, kiedy jest się wątłym małolatem ważącym połowę z tego, ponieważ większość energii jest marnowana na kroki w bok – nie wspominając już o samej absurdalności takiego kołyszącego chodu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Forget about the past, live the present, think about future.
Zapomnij o przeszłości, trzymaj się teraźniejszości, marz o przyszłości.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page