prosperous in Polish and example sentences

prosperous in Polish

Pronunciation
a. kwitnący {przen.}, pomyślny, dostatni, dobrze prosperujący

Example Sentences

This means, among other things, that we need to invest more in linking the regions that are lagging behind with the more prosperous ones.
Oznacza to między innymi, że musimy więcej inwestować w ustanowienie powiązań między regionami pozostającymi w tyle a regionami bardziej zamożnymi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, gnawing hunger and severe malnutrition deficiencies, even without actual hunger, is a reality even in the most prosperous Member States.
Jednak dokuczliwy głód i poważne niedożywienie, nawet bez prawdziwego głodu, to rzeczywistość nawet w najbardziej zamożnych państwach członkowskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European project remains the best hope for the people of Europe and elsewhere for a peaceful and prosperous future.
Projekt europejski pozostaje najlepszą nadzieją na pokojową i pomyślną przyszłość dla ludności Europy i ludzi spoza niej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once again I congratulate the Irish people for their determination to have a better and more prosperous Union.
Raz jeszcze gratuluję narodowi irlandzkiemu determinacji w dążeniu do lepszej i zamożniejszej Unii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, it would undoubtedly be more prosperous and secure if it did not suffer from an artificial territorial division.
Państwo to byłoby jednak bez wątpienia w pomyślniejszym i bezpieczniejszym położeniu, gdyby nie doświadczało skutków sztucznego podziału terytorialnego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Substantial mineral and oil resources could make Guinea one of Africa's most prosperous nations.
Znaczne zasoby surowców mineralnych i ropy mogłyby uczynić z Gwinei jeden z najlepiej prosperujących narodów Afryki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
People want to live in a European Union that is prosperous and peaceful, where their rights are respected and their security protected.
Ludzie chcą mieszkać w Unii Europejskiej, która jest dostatnia i w której panuje pokój, w której respektowane są ich prawa, a ich bezpieczeństwo chronione.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A comprehensive approach to investing in improving the employment figures and entrepreneurship is a prerequisite for a prosperous Europe.
Kompleksowe podejście do inwestowania w zwiększanie wskaźników zatrudnienia i przedsiębiorczości jest warunkiem wstępnym dla dobrobytu Europy.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the Member States and the European institutions will cooperate so that the EU will become more prosperous and united, and will have a greater presence on the international stage.
Wyrażam nadzieję, że państwa członkowskie i europejskie instytucje będą ze sobą współpracowały, tak by UE stała się zamożniejsza i bardziej zjednoczona i by silniej zaznaczała swoją obecność na arenie międzynarodowej.
pronunciation pronunciation pronunciation err
on behalf of the ECR Group. - Mr President, Tunisia is a friend and ally of the European Union, a prosperous, progressive, modern and meritocratic secular society unique in the Arab world.
Tunezja jest przyjacielem i sojusznikiem Unii Europejskiej. Jest bogatym, postępowym i nowoczesnym świeckim społeczeństwem merytokratycznym, co jest wyjątkowe w świecie arabskim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is my belief that, if we adopt this report with a large majority, we will also be finding a good solution for Turkey in modernising the country and making it prosperous for all of its citizens.
Wierzę, że przyjmując przedmiotowe sprawozdanie dużą większością znajdziemy także dobre rozwiązanie dla Turcji, związane z modernizacją kraju, tak aby oferował dobrobyt wszystkim swoim obywatelom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our goal must be healthy, prosperous, secure societies, where everyone feels they can play their part.
Naszym celem musi być zbudowanie zdrowych, bogatych i bezpiecznych społeczeństw, w których każdy czuje, że odgrywa ważną rolę.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The political will of the Republic of Moldova's current government to promote reforms aimed at building a sound democracy and prosperous economy is evident from the discussions last week.
Debaty przeprowadzone w zeszłym tygodniu wskazują wyraźnie na wolę polityczną obecnego rządu Mołdawii, aby promować reformy mające na celu budowanie trwałej demokracji i kwitnącej gospodarki.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In a time of crisis, it may also assist in creating a stable and prosperous economic environment.
W czasie kryzysu może ono również pomóc w tworzeniu stabilnego i dobrze prosperującego otoczenia gospodarczego.
pronunciation pronunciation pronunciation err
EUROPE 2020, in its regional dimension should, therefore, include this priority as one of the pillars for a richer, more prosperous and fairer society.
Dlatego też w swoim wymiarze regionalnym EUROPA 2020 powinna obejmować ten priorytet jako jeden z filarów bogatszego, lepiej funkcjonującego i sprawiedliwszego społeczeństwa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Chile may be prosperous enough to care for those affected by the earthquake by itself, but, thank goodness, it swallowed its pride and asked for help, including from the EU.
Chile może prosperować wystarczająco dobrze, aby samodzielnie zająć się poszkodowanymi w wyniku trzęsienia ziemi, ale dzięki Bogu kraj ten schował swoją dumę do kieszeni i zwrócił się o pomoc, w tym do UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ERDF stimulates economic development and recovery in less prosperous parts of the EU.
EFRR stymuluje rozwój gospodarczy i odbudowę w mniej zamożnych częściach UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that this trust relationship lasts a long time and that both sides of the North Atlantic continue to be peaceful and prosperous.
Mam nadzieję, że te oparte na zaufaniu relacje będą trwały długo i że obie strony Północnego Atlantyku będą nadal funkcjonować w pokoju i dobrobycie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the same time, it is important for us Europeans to have prosperous neighbours, with a stable internal political situation, in keeping with European standards and values.
Jednocześnie dla nas, Europejczyków, istotne jest posiadanie zamożnych sąsiadów, mających stabilną wewnętrzną sytuację polityczną, przestrzegających standardów i wartości europejskich.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I thus call on Armenia, Azerbaijan and Georgia to move forward in their efforts towards a modern, inclusive, pluralistic democratic and prosperous society at peace with their neighbours.
Apeluję zatem do Armenii, Azerbejdżanu i Gruzji o skierowania działań w stronę nowoczesnego, integracyjnego, pluralistycznego demokratycznego i bogatego społeczeństwa pozostającego w zgodzie z sąsiadami.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page