accommodating in Romanian and example sentences

accommodating in Romanian

Pronunciation
a. îndatoritor, serviabil, conciliabil, înţelegător, culant

Example Sentences

I can understand the distress and the dreams of migrants, but we do not have the scope and even less so the means to accommodate all those who are destitute in the world.
Înţeleg situaţia dificilă şi visurile imigranţilor, dar nu ne putem permite şi nici nu avem mijloacele necesare pentru a-i adăposti pe toţi aceia care sunt nevoiaşi în lume.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Violations have been identified, revealed, including for example in closed establishments accommodating children and elderly people.
Au fost identificate şi raportate încălcări ale drepturilor, inclusiv, de exemplu în instituţii ce găzduiesc copii şi vârstnici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Certain Member States accommodate flags of convenience, or tax havens as they are known in the field of finance.
Anumite state membre tolerează pavilioane de convenienţă sau paradisuri fiscale, aşa cum sunt cunoscute în domeniul finanţelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is especially important to accommodate framework conditions for small businesses and for innovation.
Este foarte important să adaptăm condiţiile-cadru pentru întreprinderile mici şi pentru inovaţie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(IT) Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, thank you for accommodating me.
(IT) Doamnă preşedintă, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc pentru şansa acordată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have accommodated you throughout.
V-am stat la dispoziţie tot timpul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr McMillan-Scott, up until now we have accommodated the speakers.
Dle McMillan-Scott, până acum vorbitorii s-au încălzit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would also like to express my thanks to colleagues from the Commission and the Czech Presidency for their accommodating and constructive approach.
În egală măsură, aş dori să adresez mulţumiri colegilor din cadrul Comisiei şi preşedinţiei cehe pentru abordarea conciliantă şi constructivă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to thank our rapporteur, Horst Schnellhardt, for his excellent work in accommodating all our concerns and also for the excellent outcome of his discussions with the European Council.
Aş dori să îi mulţumesc raportorului nostru, Horst Schnellhardt, pentru munca sa excelentă de conciliere a tuturor preocupărilor noastre şi, de asemenea, pentru excelentul rezultat al discuţiilor sale purtate cu Consiliul Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can assure you that the Commission will try its best to accommodate different points of view because it is working for the benefit of consumers and society.
Pot să vă asigur că Comisia va face tot posibilul ca să se adapteze la diferitele puncte de vedere întrucât lucrează în avantajul consumatorilor şi al societăţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our laws and customs are changing progressively to accommodate Islamic Sharia law.
Legile şi obiceiurile noastre se modifică treptat pentru a se adapta legii islamice Sharia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commissioner, you have indeed largely accommodated Parliament.
Doamnă comisar, într-adevăr aţi satisfăcut în mare măsură solicitările Parlamentului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should add that the Union accommodates only a small fraction of the total number of Afghan refugees, most of whom are residing in neighbouring countries, primarily Iran and Pakistan.
Ar trebui să adaug că Uniunea adăposteşte doar o mică parte din numărul total de refugiaţi afgani, majoritatea locuind în ţările vecine, în principal în Iran şi în Pakistan.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Legislation can be adapted to accommodate them.
Legislaţia poate fi adaptată astfel încât acestea să fie incluse.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I called on Vietnam to accommodate all the religions represented on its territory and to allow its population to choose their form of worship freely.
Am făcut apel la Vietnam să accepte toate religiile reprezentate pe teritoriul său şi să-i permită populaţiei sale să-şi aleagă în mod liber cultul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union has gone a long way to accommodate its partners, in particular those in the developing countries.
Uniunea Europeană a parcurs un drum lung pentru a ţine seama de partenerii săi, în special de cei din ţările în curs de dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this respect, you have largely accommodated us.
În acest sens, ne-aţi satisfăcut solicitările în mare măsură.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are victims and must be accommodated safely on European soil.
Sunt victime şi trebuie găzduiţi în siguranţă în spaţiul european.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This support would entail helping it to close that detention centre by accommodating some of the detainees in Europe.
Sprijinul în vederea închiderii centrului de detenţie constă în disponibilitatea noastră de a primi deţinuţi în Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would only aggravate the situation in those countries, which already accommodate 70% of the 59 million people in the world who lost their jobs in 2009.
Acest lucru nu ar face decât să înrăutăţească situaţia în acele ţări, în care se află deja 70 % din cele 59 de milioane de persoane din lume care şi-au pierdut locul de muncă în 2009.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page