advantageous in Romanian and example sentences

advantageous in Romanian

Pronunciation
a. avantajos, favorabil, folositor, profitabil, spornic, rentabil

Example Sentences

I consider that pre-commercial procurement has the potential to be very advantageous for innovation and that it can offer updated public services of high quality in the European Union.
Consider că achiziţiile înainte de comercializare pot fi foarte avantajoase pentru inovaţie şi că pot oferi servicii publice actualizate de cea mai bună calitate în Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
În orice caz, cred că este necesară un fel de specializare avantajoasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has to be crystal clear that this means the tariffs of the regulation shall apply so that patients can benefit from the most advantageous system.
Trebuie să fie clar ca lumina zilei că se vor aplica tarifele regulamentului astfel încât pacienţii să beneficieze de cel mai avantajos sistem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Nothing prevents Member States from providing their patients who receive cross-border health care with a more advantageous form of reimbursement, even in advance.
Nimic nu împiedică statele membre să le ofere pacienţilor lor care beneficiază de asistenţă medicală în străinătate o formă de rambursare mai avantajoasă, chiar în avans.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The share of votes allocated to Poland under Nice was very advantageous.
Cota de voturi alocate Poloniei în cadrul Tratatului de la Nisa a fost foarte avantajoasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Developing a strategy to ensure stabilisation and development in the region is advantageous both for the countries of the EU and for Russia.
Dezvoltarea unei strategii pentru a garanta stabilizarea şi dezvoltarea în regiune este avantajoasă, atât pentru ţările din UE, cât şi pentru Rusia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Secondly, we must look very carefully at the safeguarding measures and at how to construct them so that the agreement will, in fact, be advantageous to both sides, and not just to South Korea.
În al doilea rând, trebuie să privim foarte atent măsurile de salvgardare şi felul în care trebuie să le construim pe acestea astfel încât acordul să fie, de fapt, avantajos pentru ambele părţi, şi nu doar pentru Coreea de Sud.
pronunciation pronunciation pronunciation err
When the Commission has similar analyses from all the countries of the Union, it will be able to select the strategy which is most advantageous for the European energy market.
Când Comisia va dispune de analize de acest fel din toate statele comunitare, va putea să aleagă strategia care este cea mai avantajoasă pentru piaţa europeană a energiei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This regulation brought in advantageous operating conditions which strengthened competition in the automotive market.
Acest regulament a introdus condiţii de funcţionare avantajoase care au consolidat concurenţa pe piaţa automobilelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beyond being wrong, immoral, unjust and inhumane, violence is not worthwhile: it is not advantageous.
Nu doar că e greşită, imorală, nedreaptă şi inumană. Violenţa nu este utilă, nu este avantajoasă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They work when they are sick, because it is financially more advantageous.
Acestea lucrează când sunt bolnave, deoarece este mai avantajos la nivel financiar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not turn ourselves into a propaganda machine for the fact that Iceland's membership has been, is and always will be clearly advantageous for Iceland.
Nu trebuie să ne transformăm într-o maşină de propagandă pentru faptul că apartenenţa Islandei a fost, este şi va fi mereu clar avantajoasă pentru Islanda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not have disparate competitive conditions, where it could be advantageous to lower the conditions for women, who will then become victims of social dumping.
Nu trebuie să existe condiţii competitive disparate, prin care să fie avantajoasă diminuarea condiţiilor pentru femei, care să devină astfel victimele dumpingului social.
pronunciation pronunciation pronunciation err
More intensive dialogue will be advantageous to both sides.
Un dialog mai intens va fi avantajos pentru ambele părţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that the agreement that has just been renewed continues to prove advantageous to both parties.
Sper că acest acord care tocmai a fost reînnoit să continue a se dovedi avantajos pentru ambele părți.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this context, the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and Ukraine is advantageous to both parties.
În acest context, Acordul de cooperare în domeniul științei și tehnologiei dintre Comunitatea Europeană și Ucraina este avantajos pentru ambele părți.
pronunciation pronunciation pronunciation err
From our point of view, it would be advantageous to set up an EU office in Tripoli soon to facilitate the negotiations and monitor the development of the situation in Libya.
Din punctul nostru de vedere, ar fi avantajos să se înființeze în curând un birou al UE la Tripoli pentru a facilita negocierile și a monitoriza evoluția situației din Libia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should not forget, however, that enhanced cooperation on patents is not, after all, the most advantageous solution from the point of view of the common European market.
Nu ar trebui să uităm, totuși, că la urma urmei, cooperarea consolidată în privința brevetelor nu este cea mai avantajoasă soluție din punctul de vedere al pieței europene comune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that it would be advantageous to make the necessary efforts to speed up the mobilisation of this instrument, thus enabling aid to reach the workers who need it more quickly.
Consider că ar fi avantajos să depunem eforturile necesare pentru a accelera mobilizarea acestui instrument, făcând astfel posibil ca sprijinul să ajungă mai repede la lucrătorii care au nevoie de el.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That said, I believe it advantageous that Georgia express this wish and try to comply with European standards.
Acestea fiind spuse, cred că este avantajos că Georgia își exprimă această dorință și că încearcă să respecte standardele europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page