amendment in Romanian and example sentences

amendment in Romanian

Pronunciation
n. îmbunătăţire, amendare, amendament, îndreptare, rectificare

Example Sentences

You were the one who introduced 18 amendments to your own report.
Dumneavoastră aţi introdus 18 amendamente la propriul raport.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For these reasons I voted for the 45th amendment.
Acestea sunt motivele pentru care am votat pentru amendamentul 45.
pronunciation pronunciation pronunciation err
My amendment to make more funds available for this in the budgetary procedure has been rejected by, inter alia, the European Commission.
Amendamentul meu privind o mai mare disponibilitate de fonduri în acest scop în cadrul procedurii bugetare a fost respins, inter alia, de Comisia Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is consequently paying close attention to an analysis of the Member State reports and a possible future amendment of the Community's regulations in this area.
În consecinţă, Comisia acordă o atenţie sporită unei analize a rapoartelor statelor membre şi unei posibile modificări viitoare a reglementărilor comunitare din acest domeniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The proposed amendments and supplements relating to reproductive health which the EP has voted for deny the right to life and violate the principle of subsidiarity.
Amendamentele propuse şi completările referitoare la sănătatea reproductivă pe care Parlamentul European le-a votat neagă dreptul la viaţă şi încalcă principiul subsidiarităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The amendments tabled by the Group of the Greens/European Free Alliance concerning anti-discrimination, minority rights and social rights have been adopted either wholly or in part.
Amendamentele propuse de Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană privind nediscriminarea, drepturile minorităţilor şi drepturile sociale au fost adoptate fie în totalitate, fie parţial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I can already see the Commissioner's letter of amendment: I am sure the draft is already finished and ready for submission to the Committee on Budgets.
Întrezăresc deja scrisoarea de rectificare a Comisarului: sunt sigur că proiectul este deja finalizat şi pregătit să fie înaintat Comisiei pentru bugete.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I welcome the approval of Amendment 35, which is very reasonable, but in my view, a number of aspects of the report cannot be accepted.
Salut aprobarea amendamentului 35, care este foarte rezonabil, însă o serie de aspecte ale raportului nu pot fi din punctul meu de vedere acceptate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I supported Amendment 24.
Iată de ce am susţinut amendamentul 24.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to the specific question, relating to paragraph 49, I would have preferred the Chamber to have adopted the original text, with no amendment.
În ceea ce priveşte problema specifică, referitoare la paragraful 49, aş fi preferat ca membrii Camerei să fi adoptat textul original, fără niciun amendament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why I endorsed the amendments that improved the text, but ultimately expressed my dissatisfaction by voting against the legislative resolution.
Din aceste motive am aprobat amendamentele care au îmbunătăţit textul, însă în final mi-am exprimat dezacordul votând împotriva rezoluţiei legislative.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I appeal for support for Amendment 179, Amendment 180 and Amendment 181, which we tabled jointly with other Members.
Solicit susţinerea amendamentelor 179, 180 şi 181 pe care le-am depus împreună cu alţi deputaţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want to put on record that I support the amendments put forward by Mr Sturdy, which I have signed, and which I am happy to support.
Doresc să menţionez că susţin amendamentele propuse de dl Sturdy, pe care le-am semnat şi pe care le voi susţine cu dragă inimă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To close, I should like to add that the Commission is satisfied with the outcome of negotiations and is therefore in a position to accept all the proposed compromise amendments.
În încheiere, doresc să adaug că Comisia este mulţumită de rezultatul negocierilor şi, prin urmare, se află în poziţia de a accepta toate amendamentele propuse la compromis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is those amendments that have given the report a radical edge - to put it in general terms - and that have raised very serious doubts for me.
Aceste amendamente au dat raportului o latură radicală - ca să mă exprim în termeni generali - şi m-au făcut să am îndoieli foarte serioase.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To read out every amendment result would be very time-consuming - especially with a vote like we have today.
Ar fi o pierdere de timp să se citească rezultatul fiecărui amendament - mai ales când este vorba de un vot de tipul celui de azi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, it is to complete the text of this amendment.
Domnule preşedinte, votul este pentru completarea textului acestui amendament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Amendment 8 has been withdrawn, and as a result you cannot vote on paragraph 36.
Amendamentul 8 a fost retras şi prin urmare nu puteţi vota asupra paragrafului 36.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is not easy to know on what basis you can or cannot make amendments.
Nu se poate şti cu uşurinţă pe ce bază se pot depune sau nu amendamente.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page