appoint in Romanian and example sentences

appoint in Romanian

Pronunciation
v. numi, desemna, determina, admite, decide, încadra, stabili, echipa, căpătui, face, orândui, fixa, hotărî

Example Sentences

These authorities appoint officials to implement democratic decisions.
Aceştia din urmă numesc funcţionari publici responsabili cu aplicarea deciziilor democratice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would therefore be absurd for these elected representatives and appointed officials to be entitled to withhold information from their electorate.
Ar fi, deci, absurd ca reprezentanţii aleşi şi funcţionarii desemnaţi să aibă dreptul de a împiedica accesul alegătorilor la informaţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this reason, I approve of calling on the Council to appoint a special EU representative or envoy for the Horn of Africa region.
Din acest motiv, aprob solicitarea făcută Consiliului de a numi un reprezentant special UE sau un agent diplomatic pentru regiunea Cornului Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He appointed a decent man as Prime Minister, an Egypt-based international civil servant.
A numit o persoană decentă în funcţia de prim-ministru, un funcţionar civil internaţional stabilit în Egipt.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would be wise for the Union to appoint a contact person responsible for this area, namely dialogue.
Ar fi înţelept din partea Uniunii să numească o persoană de contact responsabilă pentru acest domeniu al dialogului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report was drawn up by the Temporary Committee on Climate Change, which was appointed in June 2007.
Acest raport a fost întocmit de către Comisia temporară pentru schimbările climatice, care a fost înfiinţată în iunie 2007.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this respect, too, I would call on the Commission to finally appoint someone.
Şi din acest punct de vedere, aş dori să invit Comisia să numească pe cineva, în cele din urmă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have a Kosovan Parliament and institutions subject to the overriding decisions of an appointed European commissar.
Avem un parlament kosovar şi instituţii ale căror decizii pot fi contestate de un comisar european desemnat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A Danish company with a registered address in Copenhagen and 35 employees is, under Danish law, obliged to accept the workers appointing representatives to the management of the enterprise.
O companie daneză cu adresa socială în Copenhaga şi cu 35 de salariaţi este obligată, în conformitate cu legislaţia daneză, să accepte reprezentanţii desemnaţi ai salariaţilor în conducerea întreprinderii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Appoint a committee to see what is and what is not promotion of homosexuality?
Vom desemna o comisie care să examineze ce reprezintă şi ce nu reprezintă promovarea homosexualităţii?
pronunciation pronunciation pronunciation err
At least one woman should be appointed to these.
Cel puţin o femeie ar trebui să fie numită într-una dintre acestea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The people responsible for destroying the environment cannot at the same time be appointed to protect it.
Persoanele care distrug mediul nu pot fi, în acelaşi timp, cele desemnate pentru a-l proteja.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Each firm will have to appoint a transport manager to be responsible for the efficient running of the business as a whole.
Fiecare societate va trebui să numească un gestionar responsabil de transport, care să se ocupe de derularea eficientă a activităţii ca întreg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ALDE's core amendment has been to appoint a European Patients Ombudsman.
Amendamentul principal al Grupului ALDE se referă la numirea unui mediator european al pacienţilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Legal Affairs Committee was appointed to submit an opinion to the lead Committee on Economic and Monetary Affairs.
Comisia pentru afaceri juridice a fost mandatată să prezinte un aviz Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, competentă în fond.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is unacceptable to refuse to appoint a woman to a job who is pregnant and is due to go on maternity leave.
Este inacceptabil să se refuze angajarea unei femei care este însărcinată şi care îşi va lua concediu de maternitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Of course, this time the circumstances are a bit unusual, as a new Czech Government is about to be appointed.
Bineînțeles, de data aceasta circumstanțele sunt puțin neobişnuite, întrucât urmează să fie numit un nou guvern ceh.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The next President of the Commission, whenever he or she is appointed, must know the legal basis and the timeframe for the appointment of the College of Commissioners.
Viitorul președinte al Comisiei, indiferent de momentul în care dumnealui sau dumneaei va fi numit, trebuie să cunoască temeiul juridic şi perioada de timp dedicată numirii colegiului comisarilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Another controversial matter is the appointment of national reference centres, which were to be appointed by each Member State.
O altă chestiune controversată este desemnarea unor centre naţionale de referinţă, care urmau să fie desemnate de fiecare stat membru.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Improving the gender balance should be an objective when the next Commission is appointed: an objective that can be achieved if there is strong political support from the next Parliament.
Îmbunătăţirea echilibrului între sexe ar trebuie să constituie un obiectiv în momentul învestirii următoarei Comisii: un obiectiv care poate fi realizat dacă există sprijin politic puternic din partea viitorului Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page