authorise in Romanian and example sentences

authorise in Romanian

Pronunciation
v. autoriza, împuternici, delega, permite, acredita, justifica

Example Sentences

The information must be based on data that has already been authorised by the approval authority.
Informaţiile trebuie să se bazeze pe date care au fost deja autorizate de către autoritatea de aprobare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It must be authorised before it is published and it is subject to strict quality controls.
Acestea trebuie autorizate înainte de a fi publicate şi sunt supuse unor controale stricte de calitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, as we know, many dangerous chemical substances are authorised for general use, in spite of the dangerous ingredients they contain.
Doamnă preşedintă, după cum ştim, multe substanţe chimice periculoase sunt autorizate pentru uz general, în ciuda ingredientelor periculoase pe care le conţin.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These Member States must impose specific rules and regulations for authorising professionals which fit into their existing national systems.
Aceste state membre trebuie să impună norme şi reglementări specifice pentru autorizarea profesioniştilor care se încadrează în sistemele lor naţionale existente.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are overdue in that respect, and of course we are not happy that the Treaties do not authorise this Parliament to enter into a codecision procedure with the Council on legal immigration.
Avem restanţe la acest capitol şi, bineînţeles, nu suntem mulţumiţi că tratatele nu autorizează acest Parlament să intre într-o procedură de codecizie cu Consiliul privind imigraţia legală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The budgetary authority, which means Parliament, authorises the Commission to use money and which money can be used to implement Community policies.
Autoritatea bugetară, care este Parlamentul, autorizează Comisia să utilizeze banii, iar aceşti bani pot fi folosiţi pentru a pune în aplicare politicile comunitare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Before authorising a ship to fly their respective flag, Member States have to check that it complies with international rules.
Înainte de a autoriza o navă să arboreze pavilionul lor, statele membre trebuie să verifice dacă aceasta se conformează normelor internaţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission proposal already authorises a pollution cost multiplication factor known as the mountain correction factor.
Propunerea Comisiei autorizează deja un factor de multiplicare a costului de poluare, cunoscut drept factorul de corecţie pentru zonele de munte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The court accuses him of authorising genocide, murder and displacements, as well as tolerating torture and rape.
Curtea îl acuză că ar fi autorizat genocidul, crimele şi strămutarea populaţiei, precum şi că a tolerat tortura şi violurile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The resolution, which I support, does not go far enough, as in this case we should force the African Union and the UN to authorise a military intervention, in order to stop the genocide.
Această rezoluţie, pe care eu o susţin, nu merge suficient de departe, căci în acest caz ar trebui să obligăm Uniunea Africană şi ONU să autorizeze o intervenţie militară pentru a opri genocidul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think - and, from the Council vote, it is clear - that most Member States think the same way: that the Member States should have the competence to authorise a GMO or not.
Consider - şi, din votul Consiliului, acest lucru este clar - că cele mai multe state membre gândesc în aceiaşi termeni: că statele membre trebuie să aibă competenţa de a autoriza un OMG sau nu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Projects and programmes which cause damage to the climate, and many of these have been approved in the past, should no longer be authorised.
Proiectele şi programele care duc la deteriorarea climei nu ar mai trebui să fie autorizate, deşi multe dintre acestea au fost aprobate în trecut.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I just want to mention that it is vitally important for this data to be processed and collected by authorised staff and not to be used, in any circumstances, for other purposes.
Vreau doar să menţionez faptul că este extrem de important ca prelucrarea şi colectarea acestor date să se facă de către personal autorizat şi în niciun caz să nu fie utilizate în alte scopuri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As a consequence of this ruling, all ship recycling yards will be closed within two weeks as they have not been authorised by the Ministry of the Environment.
Ca o consecinţă a acestei decizii, toate şantierele de reciclare vor fi închise în termen de două săptămâni, deoarece nu sunt autorizate de către Ministerul Mediului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lack of authorised medicines poses a real threat to animal health and welfare and the safety of consumers.
Lipsa de medicamente autorizate ameninţă serios sănătatea şi bunăstarea animalelor, precum şi siguranţa consumatorilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, Mr President, a parallel should also be made with cases where the Commission has not authorised state aid and has even ordered recovery of illegal state aid in other Member States.
În final, domnule preşedinte, ar trebui făcută de asemenea o paralelă faţă de cazurile în care Comisia nu a autorizat ajutorul de stat şi nu a ordonat recuperarea ajutorului de stat ilegal în alte state membre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why I am delighted that the rapporteur has accepted my amendment to make it clear that Member States have a responsibility to authorise and pay for treatment in another country.
De aceea, sunt încântată de faptul că dl raportor a acceptat amendamentul meu care stabileşte clar faptul că statelor membre le revine responsabilitatea de a autoriza şi plăti tratamentul primit în altă ţară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission is about to launch a request to the Council for a mandate to be authorised to negotiate this draft recommendation.
Comisia intenţionează să solicite Consiliului să autorizeze un mandat în vederea negocierii acestei propuneri de recomandare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If the residents of the camp wish to leave, the Iraqi Government must authorise them to settle in another country and facilitate the process.
Dacă rezidenţii taberei doresc să plece, guvernul irakian trebuie să autorizeze stabilirea lor într-o altă ţară şi să faciliteze acest proces.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The motion under discussion is the second in succession which intends to authorise the marketing of poultrymeat for human consumption where it has received anti-microbe treatment.
Propunerea aflată în discuţie este cea de-a doua care intenţionează să autorizeze comercializarea de carne de pasăre destinată consumului uman după ce a fost supusă unui tratament antimicrobian.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page