commission in Romanian and example sentences

commission in Romanian

Pronunciation
n. comisie, împuternicire, mandat, comandă, comision, însărcinare, comitere, înfăptuire, delegaţie, diplomă, brevet, ordin, instrucţiune
v. împuternici, da mandat, însărcina, autoriza, da comandă, inaugura, delega, arma, echipa {mar.}

Example Sentences

- (PL) This is the first time the European Commission, the Council and the Parliament have adopted such a thorough and wide-ranging approach to provisions concerning the quality and safety of food.
- (PL) Aceasta este prima dată când Comisia Europeană, Consiliul şi Parlamentul adoptă o abordare atât de riguroasă şi cuprinzătoare a dispoziţiilor referitoare la calitatea şi siguranţa alimentelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would also like to thank the Commission for rigorously introducing the new sweep and search system in airlines and ring-tone advertising.
Aş dori să mulţumesc Comisiei pentru introducerea riguroasă a noului sistem de verificare a liniilor aeriene şi publicităţii prin tonuri de apel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as transpositions are concerned, two Member States are still late: Luxembourg and Spain; the Commission referred these cases to the Court of Justice in June last year.
În privinţa transpunerii, două din statele membre sunt încă în întârziere: Luxemburg şi Spania; Comisia a transmis aceste cazuri Curţii de Justiţie în iunie, anul trecut.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission also coordinated cooperation on transposition in order to avoid incorrect transpositions.
Comisia a coordonat şi cooperarea în domeniul transpunerii, pentru a evita transpunerea incorectă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For those cases the Commission will not hesitate to launch infringement proceedings.
În aceste cazuri, Comisia nu va ezita să lanseze procedurile privind încălcarea dreptului comunitar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As the Commission wants to encourage new Member States, it should consider eliminating this obvious inconsistency.
Din moment ce Comisia îşi propune să încurajeze noile state membre, ar trebui să aibă în vedere eliminarea acestei inconsecvenţe evidente.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Here, the European Commission has done noteworthy work.
În această direcţie, Comisia Europeană a avut realizări remarcabile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have free media and vigorous democracies in the Member States and are quite capable of conducting this debate on our own terms without the Commission trying to influence matters.
Noi dispunem de o mass-media liberă şi de democraţii puternice în statele membre şi suntem capabili să conducem această dezbatere conform propriilor condiţii, fără ca lucrurile să fie influenţate de Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In fact, in my country, the UK, the Commission's attempts to promote further EU integration tends to be counterproductive.
De fapt, în ţara mea, Marea Britanie, încercările Comisiei de a promova, în continuare, integrarea UE tind să fie contraproductive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Despite repeated calls for a more recent impact assessment, none was forthcoming from the Commission.
În pofida cererilor repetate pentru efectuarea unei evaluări de impact mai recente, Comisia nu a prevăzut niciun astfel de studiu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Vice-President of the Commission. - Mr President, thank you for this debate and this discussion.
vicepreşedintă a Comisiei. -Domnule preşedinte, vă mulţumesc pentru această dezbatere şi discuţie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, in a report in 2005 this Parliament called on the Commission to submit a directive for this sector.
Aşadar, într-un raport din 2005, acest Parlament a invitat Comisia să prezinte o directivă privind acest sector.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With that it was clear that Parliament, the Council and the Commission would work together on this in a united effort.
Prin aceasta, a devenit clar că Parlamentul, Consiliul şi Comisia vor colabora în acest sens, unindu-şi eforturile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have two questions for the President-in-Office and the Commission.
Eu am două întrebări pentru Președintele în exercițiu și pentru Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Firstly, it was Parliament that asked the Commission in its resolution of 17 November 2005 in the Green Paper on defence procurement to prepare this directive.
În primul rând, Parlamentul a invitat Comisia să propună această directivă în rezoluţia sa din 17 noiembrie 2005 în Cartea Verde privind achiziţiile publice în domeniul apărării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission can accept all these amendments and therefore supports the text.
Comisia poate accepta toate aceste amendamente şi, prin urmare, sprijină textul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Member of the Commission. - What is the role of the Eurogroup?
membru al Comisiei. -Care este rolul Eurogrupului?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Members of the Eurogroup together with the Commission and the ECB discuss this deeper budgetary surveillance and broader economic surveillance that I mentioned in my introductory remarks.
Membrii Eurogrupului, împreună cu Comisia şi BCE, discută această supraveghere bugetară accentuată şi supravegherea economică mai cuprinzătoare pe care le-am menţionat în observaţiile mele introductive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to give practical content to the Global Approach to Migration, the Commission supports cooperation initiatives with third countries, in the areas of migration and asylum.
Pentru a da un conţinut practic Abordării globale a migraţiei, Comisia susţine iniţiativele de colaborare cu statele din afara Uniunii, în domeniul migraţiei şi azilului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission must carry on without losing its enthusiasm for this policy of cooperation and aid for Member States ...
Comisia trebuie să continue, fără a-şi pierde entuziasmul pentru această politică de cooperare şi ajutor pentru statele membre...
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page