compose in Romanian and example sentences

compose in Romanian

Pronunciation
v. compune, forma, alcătui, crea, face, redacta, scrie, aranja, concepe, pregăti, aplana, pune capăt, linişti, calma, linişti: se linişti, culege {tipogr.}

Example Sentences

We were well aware that we were joining a community created by and composed of people and not some sort of ideal construct developed without authentic human interests, ambitions, opinions and ideas.
Am fost conştienţi de faptul că aderăm la o comunitate creată de şi compusă din oameni şi la nu un fel de construcţie ideală dezvoltată fără interese, ambiţii, opinii şi idei umane autentice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This report has been adopted unanimously, even though the group was composed of cultures and people of very different origins.
Acest raport a fost adoptat în unanimitate, deşi grupul a fost format din culturi şi persoane de origini foarte diferite.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is true that the European Parliament is now composed of representatives of the citizens of the Union rather than of the peoples of the States.
Este adevărat că Parlamentul European este acum alcătuit mai degrabă din reprezentanţi ai cetăţenilor Uniunii decât ai popoarelor statelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I want a Commission composed of competent and committed Europeans, a Commission that is ready to take all its right of initiative.
Doresc o Comisie alcătuită din europeni competenţi şi dedicaţi, o Comisie pregătită să îşi asume integral dreptul la iniţiativă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The proposal envisages that the network should be composed of a secretariat, of contact points designated by each Member State and of a board of directors.
Propunerea prevede alcătuirea reţelei dintr-un secretariat, din puncte de contact desemnate de fiecare stat membru şi un consiliu de administraţie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament, which is composed of Members from 27 Member States, is an expression of democracy and cooperation.
Parlamentul European, care este alcătuit din deputaţi care provin din 27 de state membre, este o întruchipare a democraţiei şi a cooperării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our Parliament is composed of Members directly elected by the citizens of Europe.
Parlamentul nostru este format din deputaţi care sunt aleşi direct de către cetăţenii Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is to be composed of staff from the appropriate services of the General Secretariat of the Council and the Commission, as well as personnel delegated by national diplomatic services.
Acestea vor fi compuse din personalul din serviciile adecvate ale Secretariatului General al Consiliului şi Comisiei, precum şi personalul delegat de serviciile diplomatice naţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Within this spirit, the appointment of the individuals of which it is composed must be governed by capability and independence criteria.
În acest sens, numirea persoanelor din care este constituită trebuie să se facă în funcţie de criterii de capacitate şi independenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Commissioner, the question from the Committee on Agriculture and Rural Development and its Chair, Mr De Castro, is composed of two points.
Domnule comisar, întrebarea din partea Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală și a președintelui acesteia, dl De Castro, cuprinde două puncte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One specific characteristic of my country is that, both at the federal level and at the regional level, our governments are composed of numerous parties.
Una dintre particularităţile ţării mele este aceea că, atât la nivel federal, cât şi la nivel regional, guvernele noastre sunt formate din numeroase partide.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As you know, the EEAS will be composed in its starting phase of the three sources mentioned in the treaty, namely, the Commission, the Council General Secretariat and national diplomats.
După cum știți, SEAE va fi compus în etapa sa inițială din cele trei surse menționate în tratat, și anume Comisia, Secretariatul General al Consiliului și diplomații naționali.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And yes, Mr Busuttil, the Commission does monitor this very closely and the expert missions are composed also of experts from Member States.
Și da, domnule Busuttil, Comisia supraveghează acest aspect cu foarte mare atenție și misiunile experților sunt formate și din experți din statele membre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this initiative to be effective the organisers of a European citizens' initiative should gather into a citizens' committee composed of persons coming from different Member States.
Pentru ca această inițiativă să fie eficientă, organizatorii unei inițiative a cetățenilor europeni ar trebui să se reunească într-un comitet al cetățenilor format din persoane provenind din state membre diferite.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are analysing material, today, which is clearly composed of two parts or two areas.
Astăzi analizăm un material care în mod clar este alcătuit din două părți, sau două zone.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We still have a supervisory authority that for nine years has only been composed of members of Fidesz.
Avem în continuare o autoritate de supervizare care, timp de nouă ani, a fost compusă exclusiv din membri ai Fidesz.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Since last Friday we have reinforced our presence on the ground with a civil protection team composed of logistics and nuclear experts.
De vinerea trecută, ne-am consolidat prezența pe teren cu o echipă de protecție civilă formată din experți în logistică și experți nucleari.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the case of Egypt, for example, the national committee formed to write the new constitution is composed only of men, and even the new cabinet has only one female minister.
În cazul Egiptului, de exemplu, comisia națională înființată pentru a elabora noua constituție este compusă numai din bărbați și chiar și noul cabinet are doar o singură femeie ministru.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In this spirit, the nomination of the individuals of which it is composed must be governed by capability and independence criteria.
În acest sens, numirea persoanelor din care este compusă trebuie să se facă pe baza criteriilor capacității și independenței.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, as you know, my group is composed mainly of non-euro area members, but we certainly do not wish to see the euro fail, as I have already said here several times.
Dle președinte, după cum știți, grupul meu este compus, în principal, din membri din afara zonei euro, dar, cu siguranță, nu ne dorim ca euro să eșueze, după cum am precizat deja de mai multe ori.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page