compound in Romanian and example sentences

compound in Romanian

Pronunciation
v. compune, amesteca, combina, aranja, rezolva, ajunge la un acord
n. compus, amestec, combinaţie {chim.}, component {chim.}
a. compus, combinat

Example Sentences

The conflicts and structural problems there are compounded by the negative phenomena in other regions of Africa.
Conflictele şi problemele structurale de acolo sunt compuse din fenomenele negative din alte regiuni ale Africii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We give a green light to Israel to proceed as it would wish and we have compounded that failure by ignoring the lessons of history.
Am acordat undă verde Israelului să acţioneze după propria sa voinţă şi am agravat acest eşec ignorând lecţiile oferite de istorie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It deals with dichloromethane (DCM), which is a colourless chemical compound with a sweet, pleasant and penetrating smell, similar to ether.
Textul se referă la diclormetan (DCM), un compus chimic incolor, cu un miros dulceag, plăcut şi puternic, asemănător eterului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, it is precisely these that are frequently counterfeited and often contain no active substance apart from sugar and the tablet compound.
Din păcate, exact acestea sunt cel mai des contrafăcute şi de cele mai multe ori nu conţin nicio substanţă activă cu excepţia zahărului şi a compuşilor tabletei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As far as the common usage of this compound is concerned, the cost to society far outweighs any material benefits.
În ce priveşte utilizarea obişnuită a acestui compus, costul pentru societate depăşeşte cu mult orice beneficii materiale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The current economic crisis would have been compounded by turmoil on currency markets had we still had the peseta, lira, drachma and so on as separate currencies fluctuating wildly against each other.
Criza economică actuală ar fi fost însoţită de turbulenţe pe pieţele monetare dacă ar fi existat încă peseta, lira, drahma ş.a.m.d., ca monede separate care ar fi generat fluctuaţii ameţitoare ale cursurilor de schimb.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Beef farmers in Northern Ireland were also caught up in this problem because they imported the compound feed which caused the problem in their animals.
Crescătorii de bovine din Irlanda de Nord au fost, de asemenea, afectaţi de această problemă, deoarece au importat furajele combinate care au cauzat problema în cazul animalelor lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - I would like to draw attention to the fact that the economic crisis in the car industry in the Maltese Islands is being compounded because of a serious administrative blunder.
în scris. - Aş dori să atrag atenţia asupra faptului că în insulele malteze criza economică în industria de autovehicule este combinată din cauza unei grave erori administrative.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But it manifested itself in the compound feed from the Republic of Ireland.
Însă problema s-a concretizat sub forma hranei compuse pentru animale, provenite din Republica Irlanda.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Compound mixes are trade secrets built up over years of research and trial.
Amestecurile combinate reprezintă secrete comerciale realizate în urma multor ani de cercetări şi teste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We do indeed need transparency, and have to know what is in compound feed - there is no doubt about that.
Într-adevăr avem nevoie de transparenţă şi trebuie să ştim ce conţin furajele combinate - nu există nicio îndoială.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Having a limited choice of effective compounds will only serve to increase resistance levels.
Existenţa unei game limitate de compuşi eficienţi va avea drept rezultat creşterea nivelurilor de rezistenţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is vital that the errors made at the start of and during the intervention by the United States' allies in Iraq are not now compounded by errors made on their exit.
Este vital ca greşelile făcute la începutul şi pe durata intervenţiei aliaţilor Statelor Unite în Irak să nu fie agravate în prezent de erori comise la retragerea acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Petrol contains volatile organic compounds (VOCs) that evaporate inside the fuel tank, filling the empty space in the tank above the fuel.
Benzina conţine compuşi organici volatili (COV) care se evaporează în interiorul rezervorului de combustibil, umplând spaţiul liber din acesta deasupra combustibilului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The closure of the Nokia plant in Bochum was indeed the latest in a string of events compounding unemployment in the region.
Închiderea fabricii Nokia din Bochum a fost, într-adevăr, ultima dintr-un şir de evenimente care au determinat şomajul în regiune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To call these missions embassies would compound the fear that the EU is seeking all the trappings of a sovereign state.
Numirea acestor misiuni drept ambasade ar spori temerea că UE îşi doreşte toate însemnele unui stat suveran.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Passive smoke contains more than 4 000 gaseous compounds and particles, including 69 known carcinogens and many toxins.
Fumatul pasiv conţine peste 4 000 de compuşi gazoşi şi particule, inclusiv 69 de substanţe carcinogene cunoscute şi numeroase toxine.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tobacco smoke is an environmental pollutant that contains over a hundred compounds that do harm to the health.
Fumul de tutun este un poluant al mediului înconjurător care conţine mai mult de o sută de componente ce fac rău sănătăţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Their marginalised situation is compounded by their lack of awareness of their rights.
Situaţia lor de marginalizare este întregită de lipsa de cunoaştere a drepturilor proprii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These are significant losses, and they are compounded by serious problems in relation to infrastructure.
Sunt pierderi semnificative şi sunt legate de alte probleme grave privind infrastructura.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page