constitute in Romanian and example sentences

constitute in Romanian

Pronunciation
v. numi, constitui, forma, alcătui, compune, institui, autoriza, stabili

Example Sentences

The security of our Eastern neighbours, in particular, energy security in Ukraine and Belarus, also constitutes EU security.
Securitatea vecinilor noştri estici, în special, securitatea energetică din Ucraina şi Belarus, constituie şi securitatea UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament's report includes many concrete suggestions which constitute a valuable contribution to future debates in these conferences.
Raportul Parlamentului include multe sugestii concrete care constituie o contribuţie valoroasă la dezbaterile viitoare din cadrul acestor conferinţe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (FR) For our fellow citizens, tax harmonisation constitutes a basic safeguard in the fight against economic inequalities and social dumping in Europe.
în scris. - (FR) Pentru cetăţenii noştri, armonizarea fiscală constituie o bază de salvgardare în lupta împotriva inegalităţilor economice şi dumpingului social din Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, it is obvious that the institutional arrangement of the EU does not constitute an end in itself but is a means to achieving real ends.
Mai mult decât atât, este evident că acordul instituţional al Uniunii Europene nu reprezintă un scop în sine, ci este un mijloc pentru atingerea obiectivelor reale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Overall, it constitutes 10% of Europe's enterprises and 6% of the labour market.
În general, aceasta constituie 10% din întreprinderile Europei şi 6% din piaţa muncii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ireland and the United Kingdom, who have asserted their right to opt out as recognised in the treaties, constitute a notable exception.
Irlanda şi Marea Britanie, care şi-au afirmat dreptul de a fi excluse, astfel cum este recunoscut de tratate, constituie o excepţie notabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It contributes towards peace and prosperity, and it will constitute a step towards economic and regional integration as well as ecological and climate cooperation between the Mediterranean countries.
Acesta contribuie la pace şi prosperitate şi va constitui un pas către integrarea economică şi regională, precum şi către cooperarea ecologică şi climatică între ţările mediteraneene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The increasing and justified existential anxiety of the majority in society constitutes a fertile soil for hatred of minorities, for a discriminatory, exclusionary stance and for scapegoating.
Anxietatea existenţială crescândă şi justificată a majorităţii în societate constituie un sol fertil pentru ură împotriva minorităţilor, pentru o atitudine discriminatorie şi exclusivistă şi pentru găsirea ţapului ispăşitor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think that the recently passed directive or amended directive on company councils constitutes one of the EU's major contributions in this matter.
Consider că directiva aprobată sau amendată recent cu privire la consiliile companiilor constituie una dintre contribuţiile majore ale UE în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our economies are integrated with each other, and the crisis is a global one, and this is why the recovery measures proposed must also constitute a response which is global in character and extent.
Economiile noastre se întrepătrund, iar criza este la nivel global, acesta fiind motivul pentru care măsurile de redresare propuse trebuie, de asemenea, să reprezinte un răspuns care să aibă caracter şi acoperire globală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU needs to take a new, ambitious step that constitutes a continuation of the Lisbon Strategy.
UE trebuie să facă un pas nou şi ambiţios care constituie o continuare a Strategiei de la Lisabona.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In March 2008, the Commission opened proceedings to establish whether Visa Europe's MIF constitutes an infringement of Article 81.
În martie 2008, Comisia a iniţiat procedurile pentru a stabili dacă problema comisioanelor multilaterale interschimb Visa Europe încalcă articolul 81.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, at the same time we reject China's view that any statement from the European Union regarding human rights in China constitutes impermissible interference in China's internal affairs.
Cu toate acestea, în acelaşi timp, respingem părerea Chinei care consideră că orice declaraţie din partea Uniunii Europene cu privire la drepturile omului în China constituie imixtiune în afacerile interne ale Chinei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament resolution calls on the UN and the International Criminal Court to investigate whether the Sudanese President's latest decision constitutes a war crime under international law.
Rezoluţia Parlamentului European invită ONU şi Curtea Penală Internaţională să investigheze dacă cea mai recentă decizie a preşedintelui sudanez reprezintă o crimă de război în conformitate cu prevederile dreptului internaţional.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - The MDG contracts promise to constitute a significant shift towards a clearer road map for achieving the Millennium Development Goals.
în scris - Contractele ODM promit să constituie o trecere semnificativă spre o foaie de parcurs mai clară în vederea realizării Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are essential for the internal market to function properly and constitute a necessary economic and logistical network.
Sunt esenţiale pentru ca piaţa internă să funcţioneze corect şi constituie o reţea economică şi logistică necesară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Clauses concerning human rights and democracy should constitute a fundamental part of any free trade agreement signed with India.
Clauzele referitoare la drepturile omului şi democraţie ar trebui să constituie o parte fundamentală a oricărui acord de liber schimb semnat cu India.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is important to remember that these mutilations constitute a violation of human rights that has very serious physical and psychological consequences.
Este important să nu uităm că aceste mutilări constituie o încălcare a drepturilor omului, cu consecinţe fizice şi psihologice foarte grave.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cities therefore constitute a definite driving force for the economic growth of the whole of Europe, which makes them all the more important in a time of crisis.
Oraşele reprezintă, aşadar, o forţă de impulsionare clară pentru creşterea economică a întregii Europe, ceea ce le face cu atât mai importante în vremurile de criză pe care le trăim.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What constitutes a rural area has yet to be defined with any precision.
Până în prezent, noţiunea de zonă rurală nu a fost încă definită cu precizie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page