constitute in Romanian and example sentences

constitute in Romanian

Pronunciation
v. numi, constitui, forma, alcătui, compune, institui, autoriza, stabili

Example Sentences

As the rapporteur's statement was not correct, I think this constitutes a point of order.
Întrucât declaraţia raportorului nu este corectă, cred că aceasta constituie o moţiune de ordine.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It constitutes a violation of women's fundamental rights, particularly the right to personal integrity, and of sexual and reproductive rights.
Constituie o încălcare a drepturilor fundamentale ale femeilor, mai ales dreptul la integritate personală şi drepturile sexuale şi reproductive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that enforced medical check-ups constitute a massive invasion of privacy.
Cred că examenele medicale obligatorii constituie o invadare semnificativă a intimităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It constitutes a violation of women's fundamental rights, particularly the right to personal integrity and sexual and reproductive rights.
Constituie încălcarea drepturilor fundamentale ale femeilor, mai ales dreptul la integritate personală şi drepturile sexuale şi reproductive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Territorial cohesion is essentially about achieving balanced development across the EU and in this context it should constitute a central objective of all community policies.
Coeziunea teritorială vizează în esenţă realizarea unei dezvoltări echilibrate în Uniunea Europeană şi, în acest context, ar trebui să constituie un obiectiv central al tuturor politicilor comunitare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the present difficult times, this constitutes invaluable support for entrepreneurs.
În actuala perioadă dificilă, acest lucru constituie un sprijin inestimabil pentru întreprinzători.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Otherwise, if the situation persists after 2013, it will constitute de facto tolerance of two common agricultural policies on the territory of the EU.
În caz contrar, dacă situaţia persistă după 2013, va reprezenta o tolerare de facto a două politici agricole comune pe teritoriul UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This has certainly been a major commitment and one that, I repeat, constitutes an effective response.
A fost cu siguranţă un angajament important care, repet, reprezintă un răspuns eficient.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Together with the harmonisation of safety standards, this also constitutes a very beneficial step forward.
Împreună cu armonizarea standardelor de siguranţă, acesta este şi un foarte binevenit pas înainte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is firstly because a sum of money does not constitute an anti-crisis measure if it is not drawn down in 2009-2010.
Aceasta, în primul rând, deoarece o sumă de bani nu reprezintă o măsură anticriză, dacă ea nu este utilizată în perioada 2009-2010.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Freedom of movement between the two continents has thus become urgency and should constitute a priority topic already at the Prague meeting on 5th April 2009.
Libertatea de mişcare dintre cele două continente a devenit astfel o urgenţă şi ar trebui să constituie deja un punct de discuţie prioritar în cadrul întâlnirii de la Praga din 5 aprilie 2009.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I firmly believe that it is the Member States that should decide what constitutes a crime and what, if any, consequences it may have.
Cred cu tărie că statele membre sunt cele care ar trebui să decidă ce constituie un delict şi ce consecinţe poate avea acesta, dacă ele există.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This constitutes support precisely for strengthening the rights of users and consumers.
Acesta este un sprijin acordat în special consolidării drepturilor utilizatorilor şi consumatorilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Who decides what constitute controversial political beliefs?
Cine decide ce înseamnă opinii politice controversate?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe we should think of the tensions of the socialist era as an intermission that should be remembered, but they do not constitute a constant factor.
Cred că ar trebui să ne gândim la tensiunile din era socialistă ca la un antract care trebuie reţinut, dar aceste tensiuni nu reprezintă un factor constant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Consistency between an effective partnership with our six neighbours in the East and good mutual cooperation with Russia constitutes the greatest challenge for European politics.
Consecvenţa între un parteneriat eficient cu cei şase vecini ai noştri din Orient şi buna cooperare reciprocă cu Rusia constituie cea mai mare provocare pentru politica europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In its conclusion last December, the Council gave a clear welcome to the communication and considered that it constituted the first layer of a future EU Arctic policy.
În concluzia sa din decembrie, anul trecut, Consiliul a considerat comunicarea binevenită şi a afirmat că aceasta constituie primul pas concret către viitoarea politică a UE privind regiunea arctică.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This should constitute the basis for an Arctic policy, which needs to be developed in a comprehensive manner.
Trebuie să constituie baza pentru o politică privind zona arctică, care trebuie să fie dezvoltată într-o manieră cuprinzătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must recognise quite clearly that shortcomings in the implementation of Community law in this field are indeed contrary to the fundamental principles constituting the foundation of Europe.
Trebuie să admitem în mod clar că aplicarea necorespunzătoare a dreptului comunitar în acest domeniu este, într-adevăr, contrară principiilor fundamentale pe care se sprijină construcţia Europei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The targets for buildings with zero net energy consumption constitute a significant part of the reworked directive.
Parametrii pentru clădirile cu un consum nul de energie reprezintă o parte semnificativă a directivei reformate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page