constitute in Romanian and example sentences

constitute in Romanian

Pronunciation
v. numi, constitui, forma, alcătui, compune, institui, autoriza, stabili

Example Sentences

The exchange of expertise, deployment particularly in the wider region itself, should constitute these foundations.
Schimbul de experienţă, desfăşurat în special în cadrul regional, ar trebui să constituie această bază.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mass statelessness and minority protection still constitute a topical issue in two of the region's Member States: Latvia and Estonia.
Apatridia în masă şi protecţia minorităţilor încă reprezintă o problemă actuală în două din statele membre din regiune: Letonia şi Estonia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will not allow the 'no' of the French and Dutch peoples to the Constitutional Treaty to be forgotten, nor the deception that its transformation into the Treaty of Lisbon constituted.
Nu vom permite nici ca votul negativ al francezilor şi al olandezilor dat Tratatului constituţional să fie uitat, nici decepţia pe care a constituit-o transformarea lui în Tratatul de la Lisabona.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This amendment may constitute a violation of the principle of economic and social cohesion - a principle that is a cornerstone of the European project.
Această modificare poate constitui o încălcare a principiului coeziunii economice şi sociale, principiu care constituie o piatră de temelie a proiectului european.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Already now, ODA includes many topics which constitute adaptation, and that is quite normal.
Acum, deja, AOD include multe subiecte care constituie adaptarea, şi este chiar normal.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must therefore state clearly that gender equality and an appropriate representation of women in leading roles in itself constitutes an active component of European competitiveness.
Prin urmare, trebuie să declar deschis că egalitatea de gen şi reprezentarea adecvată a femeilor în funcţii de conducere în sine constituie o componentă activă a competitivităţii europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation in Italy constitutes a serious attack on media pluralism and, in this respect, the actions of the right-wing government, led by Mr Berlusconi, have been unacceptable.
Situaţia din Italia constituie un atac grav asupra pluralismului mijloacelor de informare în masă şi, din acest punct de vedere, acţiunile guvernului de dreapta, în frunte cu dl Berlusconi, sunt inacceptabile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It should also be more than the sum of its parts; it should constitute added value to the existing efforts by the Member States and the European Union.
Ar trebui, în acelaşi timp, să fie mai mult decât suma componentelor sale; ar trebui să adauge valoare actualelor eforturi făcute de statele membre şi de Comisia Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are, of course, interested in cooperating in all areas that constitute a threat to these common values.
Suntem, desigur, interesaţi să cooperăm în toate domeniile care pot reprezenta o ameninţare la adresa acestor valori comune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Does the WHO's system of protecting intellectual property, which I did not mention in my written version, constitute an obstacle to the production of vaccines by developing countries?
Sistemul OMS de protejare a proprietăţii intelectuale, pe care nu l-am menţionat în versiunea scrisă a întrebării mele, constituie un obstacol în calea producerii de vaccinuri de către ţările în curs de dezvoltare?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Otherwise, those of us who constitute the majority of the EU's population will become a minority when it comes to taking democratic decisions.
În caz contrar, cei dintre noi care formează majoritatea populaţiei UE vor deveni o minoritate când vine vorba de luarea unor decizii democratice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This article constitutes a legal basis for the Commission to take possible initiatives to promote coordination between the Member States and the Community's policy.
Acest articol constituie temeiul juridic pentru adoptarea de către Comisie a unor posibile iniţiative în vederea promovării coordonării între politicile statelor membre şi politica comunitară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The diseases that we are discussing today - Alzheimer's disease, although Parkinson's disease is also referred to in the text - are diseases of the brain which constitute a major challenge for Europe.
Bolile asupra cărora dezbatem astăzi - boala Alzheimer, deşi textul face referire şi la boala Parkinson - sunt boli ale creierului care constituie o provocare majoră pentru Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Unfortunately, we have already witnessed in the European Union several cases of exploitation of labour that often genuinely constitute slavery, whether of European citizens, or non-European citizens.
Din nefericire, am asistat deja în Uniunea Europeană la mai multe cazuri de exploatare a forţei de muncă care adesea ia cu adevărat formele sclaviei, indiferent dacă cei în cauză sunt cetăţeni europeni sau nu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, ladies and gentlemen, the role of the Ombudsman, and thus the examination of his report, constitutes an important element for the European institutions.
Dle preşedinte, doamnelor şi domnilor, rolul Ombudsmanului, şi astfel examinarea raportului său, constituie un element important pentru instituţiile europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That implicitly constitutes recognition and violates international law and Serbia's sovereignty over this territory.
Acest lucru constituie implicit recunoaşterea şi încalcă dreptul internaţional şi suveranitatea Serbiei asupra acestui teritoriu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is something that I have always been opposed to, as it constitutes an invasion of privacy and also results in a lack of legal certainty.
Este un lucru faţă de care m-am opus întotdeauna, deoarece constituie o încălcare a vieţii private şi, de asemenea, are drept rezultat o lipsă a certitudinii juridice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also constitutes a decision that will confirm the monopoly of nuclear energy, which is going to make plans for renewable energies and related jobs considerably more challenging.
De asemenea, acesta constituie o decizie care va confirma monopolul energiei nucleare, care va face planuri pentru energiile regenerabile şi locuri de muncă aferente considerabil mai provocatoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would constitute a tangible, visible outcome of the Copenhagen Summit, an encouraging sign.
Acesta ar reprezenta un rezultat tangibil, vizibil, al Summitului de la Copenhaga, un semn încurajator.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think that the proposal that is currently under discussion takes a very clear position in that EU cooperation in the areas of justice and home affairs should constitute an added value.
Cred că propunerea supusă în prezent dezbaterii prevede foarte clar că, în domeniul justiţiei şi al afacerilor interne, cooperarea la nivelul UE ar trebui să constituie o valoare adăugată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page