create in Romanian and example sentences

create in Romanian

Pronunciation
v. crea, face, alcătui, înfiinţa, întemeia, numi intr-un post, acorda titlul, lăsa, stârni, produce, provoca, ridica, zidi

Example Sentences

If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă putem compara o limba maternă cu un copac, care s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparată cu un copac artificial, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă o limbă naturală poate fi comparată cu un copac, car s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparat cu un copac de plastic, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the beginning God created Heaven and Earth.
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the beginning God created the heaven and the earth.
La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Passion creates suffering.
Pasiunea creează suferință.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mathematicians are poets, except that they have to prove what their fantasy creates.
Matematicieni sunt poeți, cu excepția faptului că ei trebuie să dovedească ceea ce creează fantezia lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I created Frankenstein by my own hands.
L-am creat pe Frankenstein cu propriile maini.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The idea of creating a blacklist of unfair commercial practices, not only for business-to-consumer relations but also for business-to-business relations, is laudable.
Ideea creării unei liste negre de practici comerciale neloiale, nu numai pentru relaţiile comercianţi - consumatori, ci şi pentru relaţiile între comercianţi, este lăudabilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should remember that the Union was created for these very citizens.
Ar trebui să ne amintim că Uniunea a fost creată tocmai pentru cetăţeni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hence we are now establishing a minimum legal status for fishermen and in so doing we are creating a level playing field for global competition.
Stabilim aşadar în prezent un statut juridic minim pentru pescari şi, prin aceasta, creăm condiţii egale pentru toţi în vederea concurenţei globale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This figure punctuates your history, they say: in 1918 Czechoslovakia was created and, in 1348, Prague.
Se spune că această cifră v-a marcat istoria: în 1918 s-a înfiinţat Cehoslovacia şi în 1348, Praga.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Today we have created a space for public procurement in this sector while respecting the exemptions for strategic reasons under Article 273 of the Treaty of Establishment.
Astăzi am creat loc pentru achiziţiile publice în acest sector, respectând în acelaşi timp scutirile din motive strategice, în temeiul prevederilor articolului 273 al Tratatului de instituire.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We refuse to accept this suicidal strategy of Hamas's that seeks to create victims and martyrs in order to launch acts of aggression against Israel.
Refuzăm să acceptăm această strategie sinucigaşă a Hamas, care caută să creeze victime şi martiri pentru a iniţia acte de agresiune împotriva Israelului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the same time, this does not make gas appear and create normal European living conditions for our fellow citizens.
Cu toate acestea, dezbaterea nu determină apariţia gazului şi nu creează condiţii de viaţă normale pentru concetăţenii noştri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Treaty of Lisbon needs to be ratified so that we can create a common European energy policy.
Este nevoie de ratificarea Tratatului de la Lisabona pentru a putea crea o politică energetică europeană comună.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They create humanitarian disasters and paralyse the development of this strategically significant region.
Acestea creează dezastre umanitare şi paralizează dezvoltarea acestei regiuni strategic semnificative.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Belarus, as we know, is included as one of the six Eastern Partnership countries, a move aimed at creating positive development trends in our eastern European neighbourhood.
Belarus, din câte ştim, face parte dintre ţările din Parteneriatul estic, o mişcare care vizează crearea unor tendinţe de dezvoltare pozitive în vecinătatea noastră est-europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union in its climate and energy package has created significant demand for CDM credits until 2020.
Prin pachetul său privind clima şi energia Uniunea Europeană a creat până în 2020 o cerere semnificativă de credite CDM.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is these which create the most controversy.
Acestea sunt subiectele cele mai controversate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
These provide a solution to the climate crisis, while also revitalising the economy through creating new jobs.
Acestea sunt o soluţie pentru criza climatică şi, în acelaşi timp, pentru relansare economică prin crearea de noi locuri de muncă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page