crush in Romanian and example sentences

crush in Romanian

Pronunciation
n. înghesuială, îmbulzeală, aglomeraţie, zdrobire
v. strivi, stoarce, zdrobi, concasa, măcina, dărâma, mototoli, şifona, nimici, supune, sparge, strânge, paraliza {fig.}, ruşina, copleşi

Example Sentences

Schopenhauer said 'Any stupid boy can crush a beetle, but all the professors in the world cannot create a new beetle.'
Schopenhauer spunea "Orice copil prost poate să calce pe un gândac, dar niciun profesor în lume nu poate să-l producă”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is your right, but for my part, I will say again that I am sad to see our sovereignty being crushed.
Este dreptul dvs., însă, în ceea ce mă priveşte, voi afirma din nou că regret să văd cum ne este distrusă suveranitatea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The situation of the crushed, colonised, wounded, killed Palestinian population must not continue.
Situaţia populaţiei palestiniene distruse, colonizate, rănite, ucise trebuie să înceteze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So she is good at keeping a straight face, and she vigorously crushed any attempt in the House of Lords for the British people to have a referendum.
Deci se pricepe la a afişa o figură serioasă şi a înăbuşit cu hotărâre orice încercare în Camera Lorzilor de organizare a unui referendum pentru cetăţenii britanici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All efforts to bring about a political dialogue in this country are crushed immediately by the single ruling party.
Toate eforturile de a purta un dialog politic în această ţară sunt distruse imediat de către singurul partid aflat la conducere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The same day, 4 June 1989, the Chinese regime crushed protesting students under the caterpillar tracks of its tanks in Tiananmen Square.
În aceeaşi zi, 4 ianuarie 1989, regimul comunist a zdrobit sub şenilele tancurilor sale studenţii care protestau în Piaţa Tiananmen.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Provide a proposal for how the risks relating to the high levels of debt can be distributed so that Greece and other countries are not crushed by high interest rates.
Să oferim o propunere pentru modul în care riscurile legate de nivelul ridicat al datoriei pot fi distribuite astfel încât Grecia şi alte ţări să nu fie nimicite de ratele ridicate ale dobânzilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A second failure will deal a crushing blow to cohesion and inclusion in the European Union.
Al doilea eşec va fi dirimant pentru coeziunea şi incluziunea Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can I remind the European Parliament that by referendum 93% of the population of Iceland rejected the imposition on them of a crushing debt entered into not by them but by financial speculators.
Aş dori să reamintesc Parlamentului European că, prin referendum, 93 % din populaţia Islandei a respins să i se impună o datorie zdrobitoare, care nu a fost contractată de aceasta, ci de speculatorii financiari.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also asked for forgiveness for the GDR's involvement in crushing the Prague Spring.
De asemenea, a cerut iertare pentru implicarea RDG-ului în zdrobirea Primăverii de la Praga.
pronunciation pronunciation pronunciation err
An indication of the country of origin is also necessary to make it possible to protect small manufacturers, who are often crushed by large companies imitating original articles.
O indicare a țării de origine este necesară și pentru a putea proteja micii producători, care sunt adesea striviți de marile întreprinderi care copie produsele originale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Bureaucratic lethargy and legislative delays cannot and must not crush a child's dreams and hopes of having a family and a happy future.
Letargia birocratică și amânările legislative nu pot și nu trebuie să năruiască visele și speranțele unui copil de a avea o familie și un viitor fericit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The demonstrations organised by the opposition against election fraud were mercilessly crushed by the security forces.
Manifestațiile opoziției împotriva fraudelor electorale au fost înăbușite fără milă de către forțele de ordine.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Twenty years after the collapse of the Soviet Union, he remains the archetypal homo sovieticus, a strong man whose addiction to power is as strong as his instincts for crushing dissent.
La douăzeci de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice, el rămâne arhetipul homo sovieticus, un om puternic a cărui dependență de putere este la fel de puternică precum instinctele sale de zdrobire a disidenței.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I join with the rapporteur in condemning the violent crackdown on peaceful demonstrators by the security forces in those countries, crushing their legitimate democratic aspirations.
Mă alătur raportorului în condamnarea represiunii violente a manifestanților pașnici de către forțele de securitate din aceste țări, care le-au strivit aspirațiile democratice legitime.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every glimpse of hope of some positive development is immediately crushed by outbursts of political repression and violence.
Orice speranță cât de mică într-o evoluție pozitivă este spulberată imediat de izbucnirea represaliilor și a violențelor politice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We honour the dead, the tortured workers, men and women, who fought to crush fascism within the ranks of the communist parties, the national freedom fighters and the anti-fascist movements.
Cinstim lucrătorii, bărbați și femei, morți și torturați, care au luptat pentru eliminarea fascismului în rândurile partidelor comuniste, ale luptătorilor pentru libertatea națională și ale mișcărilor antifasciste.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The attack was repeated on 8 April this year, when 35 were killed, either by bullet wounds or by being crushed by armoured vehicles.
Atacul a fost repetat anul acesta la 8 aprilie, când au fost ucise 35 de persoane, fie prin răni de glonț, fie fiind strivite de blindate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
FI) Mr President, following the elections in December, President Lukashenko of Belarus began purposely to crush the already weak political opposition and the independent media.
(FI) Dle președinte, în urma alegerilor din decembrie, președintele Lukașenko din Belarus a început să strivească în mod intenționat opoziția politică deja slabă și reprezentanții mass-media independenți.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is a crushing rebuke, in fact.
De fapt, acesta este un reproș zdrobitor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page