decree in Romanian and example sentences

decree in Romanian

Pronunciation
n. decret, hotărâre, ordin, pitac {ist.}, edict
v. decreta, stabili

Example Sentences

The Senate decreed that a new consul be chosen and the country be delivered from the enemies.
Senatul a hotărât să fie ales un nou consul şi ţara să fie eliberată de inamici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
EU efforts have finally resulted in the temporary suspension of the Presidential Decree No 555 banning these trips.
Eforturile UE au dus în cele din urmă la suspendarea temporară a Decretului Prezidenţial nr. 555 privind interzicerea acestor deplasări.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Confidence can neither be decreed nor purchased.
Încrederea nu poate fi nici decretată, nici cumpărată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To believe that a decree from Brussels or Strasbourg could change that is quite incredible and very detached from reality.
A crede că un decret de la Bruxelles sau Strasbourg poate schimba această stare de fapt este neverosimil şi foarte departe de realitate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Încrederea nu se poate obţine prin decret sau lege. Ea depinde, în mare parte, de comportamentul instituţiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Following the demise of Chrysler and the closing of police stations and schools, thanks to deregulation decreed by the EU the post offices will also soon be closing.
După căderea Chrysler şi închiderea posturilor de poliţie şi a şcolilor, datorită dereglementării decretate de UE, oficiile poştale vor fi şi ele în curând închise.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Article 21 of the Italian Constitution decrees that the press may not be subject to authorisation or censorship.
Articolul 21 din constituţia italiană prevede să presa nu poate fi supusă vreunei autorizări sau cenzuri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I feel it is unacceptable to link the signing of the Treaty of Lisbon with the immunity of the Beneš Decrees.
Cred că este inacceptabilă asocierea semnării Tratatului de la Lisabona cu imunitatea Decretelor Beneš.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Beneš Decrees passed in 1945 applied the principle of collective punishment, which is alien to the European legal order.
Decretele Beneš promulgate în 1945 aplicau principiul pedepsei colective, care contravine legislaţiei Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I find it unacceptable that the Beneš Decrees are being used in this way, that this issue may perhaps be reopened and that the signature may be delayed.
Mi se pare inacceptabil faptul că decretele Beneš sunt utilizate astfel, că această chestiune poate fi, probabil, redeschisă şi că semnarea poate fi întârziată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The decrees do not have a different impact now, but they did have an impact at the time that they were drawn up.
Decretele nu au un impact diferit acum, dar aveau un impact în momentul în care au fost întocmite.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(HU) Mr Swoboda, you mentioned that the Czech Republic was reassured at the time of its accession that there was no need for concern about the Beneš Decrees as they were not valid.
(HU) Dnă Swoboda, aţi menţionat că Republica Cehă a fost asigurată în momentul aderării sale că nu există probleme în ceea ce priveşte decretele Beneš, deoarece ele nu erau valabile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Are you aware that the serious consequences of these decrees are still valid?
Ştiaţi că consecinţele grave ale acestor decrete mai sunt valabile?
pronunciation pronunciation pronunciation err
The future is not about the Beneš Decrees.
Viitorul nu înseamnă decretele Beneš.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To top it all, there are despicable politicians who are using the inhumane Beneš Decrees as a basis for negotiation.
În plus, există politicieni josnici care utilizează decretele Beneš inumane ca bază pentru negociere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of dictatorial, racist Europe do we live in then, where the Beneš Decrees can be regarded as a basis for negotiation?
În ce fel de Europă dictatorială, rasistă trăim, în care decretele Beneš pot fi considerate ca bază pentru negocieri?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like to ask Mr Swoboda then: if he said that the Beneš Decrees are not valid, when were the victims compensated?
Doresc să adresez o întrebare dlui Swoboda: dacă a precizat că decretele Beneš nu sunt valabile, când au fost compensate victimele?
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is possible the Charter may be rejected, all because of the defunct Beneš Decrees.
Este posibil să se respingă Carta, toate din cauza defunctelor decrete Beneš.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Thirdly, the content of 13 of the 143 Beneš Decrees disenfranchised Hungarians and Germans.
În al treilea rând, cuprinsul a 13 din cele 148 de decrete Beneš îi privau de anumite drepturi pe maghiari şi pe germani.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Union granted the Czech president his absurd request, not to mention that he said that a Czech opt-out was needed due to the Beneš Decrees.
Uniunea Europeană a dat curs cererii absurde a preşedintelui ceh, fără a mai menţiona că acesta a declarat că derogarea pentru Cehia a fost necesară din perspectiva decretelor Beneš.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page