delegate in Romanian and example sentences

delegate in Romanian

Pronunciation
v. delega
n. delegat, trimis

Example Sentences

- Madam President, I recommended to my delegates from Ireland to abstain in the votes on both the von Wogau and Vatanen reports, because Ireland has retained its neutrality.
- Doamnă preşedintă, am recomandat delegaţilor mei din Irlanda să se abţină de la votarea rapoartelor von Wogau cât şi Vatanen, deoarece Irlanda şi-a păstrat neutralitatea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That was why we all delegated to Europe the national independence that we had prior to joining this project.
Acesta este motivul pentru care am delegat Europei independenţa naţională de care dispuneam înainte de a ne alătura acestui proiect.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
În alte ţări, delegăm Uniunii Africane sarcina de a rezolva conflictele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is it the case that here, too, we want to delegate the work and the resolution of this conflict to the African Union?
Vrem oare şi în acest caz să delegăm Uniunii Africane munca şi sarcina de a rezolva acest conflict?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Why is it that we have not delegated practical cooperation to Frontex?
De ce nu am delegat modalităţile concrete de cooperare la Frontex?
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is the most important message this Parliament can give the Pittsburgh delegates.
Acesta este cel mai important mesaj pe care Parlamentul îl poate transmite delegaţilor care vor merge la Pittsburgh.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have only been here for five years, yet there are delegates here who have been working towards this historic moment for a long time.
Eu sunt aici doar de cinci ani, însă se află aici delegaţi care lucrează de mult timp pentru a se ajunge la acest moment istoric.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must now demand that the representatives of all the delegated UN bodies be allowed into these camps.
Acum trebuie să solicităm ca reprezentanţii tuturor organismelor delegate ale ONU să aibă acces în aceste tabere.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore support a resolution that has been drawn up by the anti-nuclear power delegate of my home region of Upper Austria, which calls on the EU to introduce a levy on nuclear power.
Prin urmare, susţin o rezoluţie care a fost elaborată de către delegatul împotriva energiei nucleare al regiunii din care provin, Austria Superioară, o rezoluţie care solicită UE să introducă o taxă pe energia nucleară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr Borisov has said that they - meaning the delegates of the Congress of the Bulgarian Socialist Party - are a bunch of impudent bandits.
Dl Borisov a spus că aceştia - adică delegaţii la Congresul Partidului Socialist Bulgar - sunt o adunătură de bandiţi impertinenţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although very many delegates, including myself, voted for a ban on smoking in public rooms (in particular, workplaces), the People's Party unfortunately took an opposing position.
Deşi foarte mulţi delegaţi, inclusiv eu, au votat pentru interzicerea fumatului în spaţiile publice (mai ales la locul de muncă), Partidul Popular a adoptat o poziţie opusă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
With regard to comitology, in accordance with the Treaty of Lisbon, negotiations have started on an institutional agreement on powers and procedures delegated by the Commission.
În ceea ce priveşte partea de comitologie, conform Tratatului de la Lisabona, s-au început negocierile pentru un acord instituţional vis-à-vis de puterile delegate şi actele delegate către Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It then became very complicated as we found ourselves negotiating whole new delegated acts without precedents for future acts, so congratulations to her and to the Council and Commission.
Apoi a devenit foarte complicat, deoarece am început să negociem întregi noi acte delegate fără precedent pentru acte viitoare, aşadar felicitări dnei de Brún, Consiliului şi Comisiei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We also appreciate that, apart from the issues involved, she had to steer the process through the difficult part on delegated acts.
De asemenea, apreciem că, în afară de chestiunile implicate, ea a fost nevoită să dirijeze procesul prin partea dificilă a actelor delegate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the Commission does intend to propose a revision of the regulation in its entirety before 30 June 2011 and, in particular, the aspects of delegated and implementing acts.
Totuşi, Comisia intenţionează să propună o revizuire a întregului regulament înainte de 30 iunie 2011 şi, în special, a aspectelor actelor delegate şi de aplicare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is, in fact, the first legal act since the Treaty of Lisbon and we wanted a level playing field with the Council of Ministers in the empowerment of the Commission for delegated acts.
Acesta este, de fapt, primul act legal de la Tratatul de la Lisabona, si ne-am dorit condiţii egale cu Consiliul Miniştrilor în ceea ce priveşte împuternicirea Comisiei pentru actele delegate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In a wider context, we have received written assurances that this report will not set a precedent for the use of delegated powers in the future.
Într-un context mai larg, am primit asigurări scrise că acest raport nu va constitui un precedent pentru folosirea viitoare a puterilor delegate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It also ensures that, when using delegated powers, the Commission will consult a variety of experts - Commission experts, Member State experts, non-governmental experts and Parliament's experts.
Totodată, avem siguranţa că, în cazul în care utilizează atribuţiile sale delegate, Comisia va consulta mai mulţi experţi: experţi ai Comisiei, experţi din statele membre, experţi non-guvernamentali şi experţii Parlamentului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the wider context, we have received written assurances that this report will not set a precedent for the future use of delegated powers.
Într-un context mai larg, am primit garanţii scrise că acest raport nu va crea un precedent pentru utilizarea viitoare a atribuţiilor delegate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Indeed, interpretation of one offence - piracy - and its punishment will seemingly, in future, no longer be delegated to a judicial authority but to Internet access providers.
Într-adevăr, se pare că, în viitor, interpretarea şi sancţionarea delictului de piraterie nu vor mai fi delegate unei autorităţi juridice, ci furnizorilor de servicii de internet.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page