develop in Romanian and example sentences

develop in Romanian

Pronunciation
v. dezvolta, face să crească, extinde, face mai bun, stimula, desfăşura, expune amănunţit, manifesta, contracta, începe, da semne, developa, valorifica, transforma: se transforma, dezvolta: se dezvolta, creşte, progresa, evolua, constata: se constata, deveni cunoscut, lua proporţii, mări, desăvârşi

Example Sentences

Smokers are far more likely to develop lung cancer than non-smokers are.
Fumătorii vor dezvolta mult mai probabil cancer la plămâni decât nefumătorii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă putem compara o limba maternă cu un copac, care s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparată cu un copac artificial, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If a natural language can be compared to a tree, which has developed during the course of time, Esperanto can be compared to a plastic tree, which was created artificially.
Dacă o limbă naturală poate fi comparată cu un copac, car s-a dezvoltat de-a lungul timpului, Esperanto poate fi comparat cu un copac de plastic, care a fost creat artificial.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The mandatory character of schooling is rarely analyzed in the multitude of works dedicated to the study of the various ways to develop within children the desire to learn.
Caracterul obligatoriu al școlarizării este rareori analizat în multitudinea de lucrări dedicate studiului diferitelor metode de a dezvolta în copii dorința de a învăța.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This directive will be crucial for the future development of consumer rights in the EU and for fully developing the potential of the internal market.
Această directivă va fi crucială pentru dezvoltarea viitoare a drepturilor consumatorilor în UE şi pentru dezvoltarea completă a potenţialului pieţei interne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trade and transport in the region are developing apace. The energy market, however, is stagnating.
Deşi comerţul şi transportul în această regiune cunosc o dezvoltare rapidă, piaţa energetică este în stagnare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This programme also supports cooperation between Spain and Colombia for developing circular migration.
Acest program susţine şi colaborarea între Spania şi Columbia pentru dezvoltarea migraţiei circulare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would like the Commission to look more closely into the possibilities of making greater use of prize funds, whereby a person who develops a new pharmaceutical product receives a one-off sum.
Aş dori o analiză mai aprofundată a Comisiei asupra posibilităţilor de a utiliza într-o măsură mai mare fondurile din premii, prin care o persoană care dezvoltă un nou produs farmaceutic să primească o sumă unică.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are delighted that the Czech Presidency's response to the economic crisis focuses on developing the internal labour force and promoting vertical mobility.
Suntem încântaţi că răspunsul preşedinţiei cehe la criza economică se axează pe dezvoltarea forţei de muncă interne şi pe promovarea mobilităţii verticale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Required amounts for developing countries are estimated to go up to EUR 120-150 billion annually in 2020.
S-a estimat că sumele necesare ţărilor în curs de dezvoltare se ridică la 120-150 miliarde EUR anual în 2020.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Until 2020, this financing can, for a large part, come from the private-sector households in developing countries.
Până în 2020 această finanţare poate veni în mare parte de la gospodăriile din sectorul privat din ţările în curs de dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is likely to spur the deployment of clean technologies in developing countries.
Probabil că acesta va da un impuls amplasării de tehnologii nepoluante în ţările în curs de dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, the poorer the developing countries are, the more they will require further public financial assistance from developed countries.
Cu toate acestea, cu cât sunt mai sărace ţările în curs de dezvoltare, cu atât vor necesita asistenţă financiară publică suplimentară din partea ţărilor dezvoltate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, we stand ready to develop the full range of our ENP and Eastern Partnership offer for Belarus.
În cele din urmă, suntem pregătiţi să dezvoltăm pentru Belarus întreaga gamă de oferte din cadrul PEV şi al Parteneriatului estic.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Can you help us find new ways to bring the issue of the Yukos prisoners closer to a solution after years of talking, in other words to develop a degree of actionism?
Ne puteţi ajuta să găsim noi căi de soluţionare în cazul prizonierilor Yukos după ani de discuţii, cu alte cuvinte, să acţionăm într-o oarecare măsură?
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must greatly expand our liquefied gas infrastructure and develop pipeline systems from alternative sources and through alternative routings.
Trebuie să ne extindem mai mult infrastructura de gaze lichefiate şi să dezvoltăm sisteme de conducte de la surse alternative şi prin trasee alternative.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We need to develop renewable energy resources at a faster pace and save energy.
Trebuie să dezvoltăm noi surse de energie regenerabilă într-un ritm mai rapid şi să economisim energie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Last, but not least, we need to develop cross-border energy interconnectors, so that EU Member States can help each other if need arises.
În ultimul rând, trebuie să construim legături transfrontaliere de alimentare cu energie pentru ca statele membre ale UE să se poată ajuta reciproc la nevoie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In order to do so, we need to develop new sources and delivery routes, as well as interconnections between the networks of the Member States.
În consecinţă, trebuie să dezvoltăm noi surse şi rute de aprovizionare, precum şi interconexiuni între reţelele din statele membre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The argument that not enough gas would be available were new transport routes to be developed does not stand scrutiny.
Argumentul că gazul disponibil nu va fi suficient pentru noile rute de transport care urmează să fie construite nu este valabil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page