enact in Romanian and example sentences

enact in Romanian

Pronunciation
v. adopta o lege, decreta, juca

Example Sentences

The bill is expected to be enacted during the present session.
Se aşteaptă ca proiectul de lege să fie adoptat în sesiunea curentă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If they enact different regulations for these reasons, we do not force them to revoke their environmental and health regulations.
Dacă acestea adoptă reglementări diferite din aceste motive, nu le forţăm să abroge reglementările sanitare şi de mediu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The prohibition on asylum seekers entering the labour market is to be re-enacted in a bill currently before the Dáil.
Interdicţia impusă solicitanţilor de azil de a intra pe piaţa muncii va fi reluată printr-o lege în curs de examinare de către Dáil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In the region I represent, there is a large Toyota plant at Burnaston in Derby, where various measures to cut costs have already been enacted to meet the new financial environment.
În regiunea pe care o reprezint, la Burnaston, în Derby, există o mare fabrică Toyota, unde s-au aplicat deja diferite măsuri de reducere a costurilor pentru a se adapta la noul mediu financiar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore we have to ensure that legislation enacted would not lead to a perverse situation where, instead of ensuring freedom of expression, freedom of expression is curbed.
În plus, trebuie să ne asigurăm că legislaţia adoptată nu va duce la o situaţie anormală în care, în loc să asigure libertatea de expresie, aceasta să fie, dimpotrivă, limitată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Analysing the various causes of the financial crisis has shown that there was an urgent need to enact legislation on rating agencies.
Analiza diverselor cauze ale crizei financiare a arătat că este nevoie urgentă să se adopte legislaţie în domeniul agenţiilor de rating.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been rushed through the legislative process for a first-reading agreement in order to get this measure enacted before the European elections.
Am fost grăbiţi pe perioada procesului legislativ pentru a ajunge la un acord în primă lectură, în scopul de a obţine aplicarea acestei măsuri înainte de alegerile europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It remains the case that it is the European Commission that will enact the implementing regulation and, like its predecessor, the draft contains a lot of authorisations for the Commission.
Aşadar este de datoria Comisiei Europene să adopte reglementarea de punere în aplicare şi, ca şi în cazul predecesorului său, acest proiect conţine numeroase autorizaţii pentru Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It provides for only one thing: the possibility of asking the Commission to enact new European laws, but not to repeal or to change those that already exist; not to change the policies.
Acesta prevede un singur lucru: posibilitatea de a solicita Comisiei să elaboreze noi legi europene, dar nu să le abroge sau să le modifice pe cele deja existente; nici să schimbe politicile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The investment community and people who create jobs want the Lisbon Treaty enacted.
Comunitatea investitorilor şi cei care creează locuri de muncă doresc adoptarea Tratatului de la Lisabona.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For this reason, I appeal to the Council and the Presidency to take appropriate steps to prevent Member States from enacting discriminatory legislation.
De aceea, invit Consiliul şi Preşedinţia să adopte măsurile corespunzătoare pentru a preîntâmpina adoptarea unei legislaţii discriminatorii de către statele membre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
No Member State may enact laws that contradict these documents.
Niciun stat membru nu poate adopta legi care sunt contrare acestor acte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mrs Torstensson, Commissioner, ladies and gentlemen, fellow Members, the legal acts which constitute the 'Telecom' package were enacted in a codecision procedure.
Doamnă Torstensson, domnule comisar, doamnelor şi domnilor, stimaţi colegi, actele juridice care formează pachetul "Telecom” au fost adoptate în cadrul unei proceduri de codecizie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot continue to stand by and remain indifferent to the play that is being enacted, to the sideshow of sexual exploitation that is unfolding before our eyes.
Nu putem continua să asistăm în mod indiferent la acest teatru, la acest spectacol al exploatării sexuale care se desfăşoară în faţa ochilor noştri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I believe that is the purpose of this agreement, but in that case, we also want it to be enacted as an appropriate law.
Cred că acesta este scopul acordului în cauză, însă, în acest caz, dorim ca acordul să fie adoptat ca lege corespunzătoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the international trade actors which have enacted additional and counterproductive trade barriers is Russia.
Rusia este unul dintre actorii de pe scena comerţului internaţional care au decretat bariere comerciale suplimentare şi contraproductive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Here we are, nine years later, debating the fact that 21 Member States had, by October 2009, failed to enact these directives and have now been sent reasoned opinions because of this failure.
Iată-ne acum, nouă ani mai târziu, dezbătând faptul că, până în octombrie 2009, 21 de state membre nu au reuşit să pună în aplicare aceste directive, furnizând acum avize motivate ale eşecului lor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are now demanding to know what aspects in each failing Member State of each directive have not been enacted.
Vrem să ştim care este situaţia din fiecare stat membru în cauză în ceea ce priveşte acele părţi din fiecare directivă care nu au fost adoptate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Parliament, and, indirectly, EU citizens, will find themselves closer to the process of enacting EU law, and this is how we should view the delegation procedure.
Parlamentul şi, indirect, cetăţenii UE, se vor afla mai aproape de procesul de punere în aplicare a legislaţiei UE şi acesta este modul în care trebuie să privim procedura de delegare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore think it essential to enact effective legislation to improve administrative cooperation in tackling harmful tax practices and ensure the smooth functioning of the internal market.
Prin urmare, consider că este esenţial să adoptăm legislaţia eficientă pentru a îmbunătăţi cooperarea administrativă în combaterea practicilor dăunătoare de impozitare şi pentru a asigura buna funcţionare a pieţei interne.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page