equipment in Romanian and example sentences

equipment in Romanian

Pronunciation
n. echipament {mil.}, utilaj, instalaţie {tehn.}, echipaj

Example Sentences

It was important for us, and also for me as rapporteur, that President Sarkozy expressly mentioned the European defence equipment market in his speech about the priorities of the French Presidency.
A fost important pentru noi, dar şi pentru mine, ca raportor, că preşedintele Sarkozy a menţionat explicit piaţa europeană a echipamentelor de apărare în discursul domniei dale despre priorităţile preşedinţiei franceze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The directive before us today is the second important building block in the European defence equipment package.
Directiva supusă dezbaterii astăzi este al doilea element esenţial al pachetului legislativ privind echipamentele de apărare europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We believe that equipment, civil works and services should normally be procured in this field, too.
Considerăm că echipamentele, lucrările civile şi serviciile ar trebui şi ele achiziţionate în acest domeniu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We welcome opportunities for British industry to have access to defence equipment markets that might hitherto have been closed to outside competition.
Salutăm oportunităţile acordate industriei britanice de a avea acces la pieţele echipamentelor de apărare care până acum ar fi putut fi închise pentru competiţia din exterior.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I hope that when we return to it in a few years' time we will realise that we should not have been afraid to talk about a European defence equipment market because of a common European market.
Sper că atunci când vom reveni la aceasta, peste câţiva ani, vom realiza că n-ar fi trebuit să ne fie teamă să vorbim despre o piaţă europeană a echipamentelor de apărare datorită unei pieţe europene comune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is another reason why the completion tomorrow of our work on the defence equipment package is so important.
Acesta este un alt motiv pentru care mâine este foarte importantă finalizarea pachetului legislativ privind echipamentele de apărare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, at the same time we must help to create the conditions that will make European equipment and products more competitive in world markets.
Însă, în acelaşi timp, trebuie să contribuim la crearea condiţiilor care să permită creşterea competitivităţii echipamentelor şi produselor europene pe pieţele mondiale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This document is fundamental because it lays down rules on informing and training people who use pesticides and requires the inspection of equipment.
Acest document este fundamental, deoarece stabileşte reguli pentru informarea şi instruirea persoanelor care folosesc pesticidele şi solicită inspectarea echipamentelor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are therefore like a good teacher, but also a good hired hand because intelligence is not just needed for the network, but also for equipment, homes and cars.
Ele sunt, prin urmare, un bun profesor, dar şi un angajat bun, pentru că inteligenţa nu este necesară doar pentru reţea, ci şi pentru echipamente, case şi maşini.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Along with a more open market come increased European competitiveness and more efficient equipment production.
Odată cu sporirea deschiderii pieţei, sporeşte şi competitivitatea europeană şi eficienţa producţiei de echipamente.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In Germany, for example, we have got our fingers burnt with the production of defence equipment and increased prices.
În Germania, de exemplu, am avut de suferit datorită producerii de echipamente de apărare şi creşterii preţurilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That is why self-contained breathing equipment is needed.
De aceea, este necesar echipament de respiraţie autonom.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In addition, protective respiratory equipment must be worn when the workplace limits are exceeded.
În plus, echipamentul respirator de protecţie trebuie purtat atunci când sunt depăşite limitele locului de muncă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You have to have equipment that usually costs around EUR 2 700 with an independent ventilation system.
Trebuie purtat un echipament care costă de obicei aproximativ 2700 de euro şi este dotat cu un sistem de aerisire independent.
pronunciation pronunciation pronunciation err
One of the reasons for this is our fragmented defence equipment market.
Unul dintre motive ar fi piaţa fragmentată a echipamentelor de apărare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Goods and services to the value of around EUR 91 billion are acquired each year on the European defence equipment market.
Bunuri şi servicii în valoare de circa 91 de miliarde EUR sunt achiziţionate anual pe piaţa europeană a echipamentelor de apărare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Member of the Commission. - One month ago, Parliament adopted a resolution on the proposal for a directive on the procurement of defence and security equipment.
membru al Comisiei. -Acum o lună, Parlamentul a adoptat o rezoluţie cu privire la o propunere de directivă privind achiziţiile de echipament în domeniile apărării şi securităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is this, perhaps, something Frontex could do, and are other Member States prepared to support Italy financially and equipment-wise?
Ar putea oare Frontex să se ocupe de această problemă, iar celelalte state membre sunt pregătite să sprijine Italia la nivel financiar şi prin echipamente?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Offsets aim at fostering the industry of the Member State which purchases defence equipment abroad.
Compensaţiile au drept scop dezvoltarea industriei statului membru care achiziţionează echipament de apărare peste hotare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have adopted a directive of the European Parliament and of the Council on the intra-Community transfer of defence equipment and on tendering in the field of security and defence.
Am adoptat o directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind transferul intra-comunitar al echipamentului de apărare şi privind contractele de achiziție publică în domeniul securităţii şi apărării.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page