establish in Romanian and example sentences

establish in Romanian

Pronunciation
v. stabili, aşeza, confirma, constata, decreta, fixa, instaura, institui, introduce, reglementa, organiza, instala, consacra, statornici, întemeia, edifica, constitui, înfiinţa, demonstra, dovedi, întrona, înscăuna, determina, fonda

Example Sentences

Diplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
Relaţiile diplomatice nu au fost încă stabilite între Japonia şi Coreea de Nord.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, it is good that the report underlines the need to establish a common energy policy.
Mai mult, este de apreciat că raportul subliniază nevoia de a stabili o politică energetică comună.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Defence ministers should be responsible for establishing implementation priorities.
Ministerele de apărare trebuie să fie responsabile pentru stabilirea priorităţilor de punere în aplicare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Hence we are now establishing a minimum legal status for fishermen and in so doing we are creating a level playing field for global competition.
Stabilim aşadar în prezent un statut juridic minim pentru pescari şi, prin aceasta, creăm condiţii egale pentru toţi în vederea concurenţei globale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I know we can rely on you, Prime Minister, to establish a good working relationship with President-elect Obama.
Ştiu că ne putem baza pe dumneavoastră, domnule prim-ministru, că veţi stabili o bună relaţie de lucru cu preşedintele ales, Obama.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is hard to take the reins of power for the first time after a Presidency which, well established as one of the engines of Europe, has already steered the ship of the Union several times.
Este greu să apuci hăţurile puterii pentru prima dată după o preşedinţie care, cunoscută ca fiind unul dintre motoarele Europei, a stat deja la cârma Uniunii de mai multe ori.
pronunciation pronunciation pronunciation err
- (CS) I applaud the international agreement which will establish new employment conditions for workers in the fisheries sector.
(Cehia) Aplaud acordul internaţional care va stabili noi condiţii de angajare pentru muncitorii din domeniul pescuitului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A political resolution is the only way to re-establish peace and reconciliation in the area.
O decizie politică este singura modalitate de restabilire a păcii şi a reconcilierii în zonă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This Directive established the Gas Coordination Group, which now proves its value.
Această directivă a înființat Grupul de Coordonare pentru Gaz, care acum își demonstrează valoarea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We have been establishing good working relations with IGAD, which supports the Horn of Africa initiative and which plays a key role in its implementation.
Am stabilit relaţii de lucru bune cu IGAD, care sprijină iniţiativa privind Cornul Africii şi care joacă un rol cheie în punerea sa în aplicare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Associations fought relentlessly for decades up until 2007 when directives were finally established in this area in which Member States can now be seen to be displaying a certain degree of laxity.
Asociaţiile au luptat necontenit timp de zeci de ani până în 2007 când, într-un final, au fost adoptate directive în acest domeniu în care statele membre pot fi văzute acum ca afişând un anume grad de delăsare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
So it is a good thing that Parliament is putting forward a strong contribution to defining common security, and we need now to establish far clearer criteria for the ESDP missions.
Prin urmare, este un lucru bun faptul că Parlamentul propune o contribuţie puternică pentru a defini securitatea comună, şi acum avem nevoie să stabilim criterii mult mai precise şi clare pentru misiunile PESA.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A Swedish study established just how many animals in total were transported across the borders within the EU.
Un studiu suedez a stabilit exact număr total de animale transportate de-a lungul graniţelor din cadrul UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Animal protection standards during transport need to be established for specific animal species, on the basis of scientific evidence.
Standardele de protecţie a animalelor din timpul transportului trebuie să fie stabilite pentru anumite specii de animale, pe baza probelor ştiinţifice.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will rather try to pursue the policy established by our predecessor in the best possible manner.
Vom încerca mai degrabă să urmăm politica stabilită de predecesori în cel mai bun mod posibil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why it is necessary to establish a European presidency for a longer duration, which is also independent of Member States' political structures.
De aceea, e nevoie de instituirea unei preşedinţii europene pe o perioadă mai lungă de timp şi independenţa de structurile politice ale ţărilor membre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Piracy is just one part - albeit an important one - of this problem, as piracy is very firmly established in the region.
Pirateria este numai o parte - chiar dacă una importantă - a problemei, având în vedere că este adânc înrădăcinată în regiune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The European Parliament cannot effectively extend the definition of fundamental rights because it does not have the authority to establish international law.
Parlamentul European nu poate extinde definiţia drepturilor fundamentale pentru că nu are autoritatea de a stabili legislaţia internaţională.
pronunciation pronunciation pronunciation err
DCM has a unique profile of adverse effects on human health, and is included in the list of 33 priority substances established under the terms of the Water Directive.
DCM are un profil unic de efecte adverse asupra sănătăţii oamenilor şi se află pe lista celor 33 de substanţe prioritare, listă elaborată în conformitate cu prevederile Directivei Apei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The convention pursues these objectives by establishing a set of international minimum standards for the fishing sector that, in certain areas, are within the exclusive competence of the Community.
Convenţia urmăreşte aceste obiective prin stabilirea unui set de standarde internaţionale minime pentru sectorul pescuitului, set de standarde care, în anumite domenii, se află sub competenţa exclusivă a Comunităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page