favoured in Romanian and example sentences

favoured in Romanian

Pronunciation
a. favorabil, favorizat, avantajat, sprijinit

Example Sentences

I'll recommend him as chairman, whether you are in favor of it or not.
Îl recomand ca preşedinte, fie că eşti pentru sau împotrivă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am in favour of prescribing action plans at national level and support the proposal that the law should put the reduction in the use of such products at its core.
Sunt în favoarea prescrierii unor planuri de acţiune la nivel naţional şi susţin propunerea ca legislaţia să se axeze pe reducerea utilizării acestor produse.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, ladies and gentlemen, I voted in favour of the report by Mr Belder on trade and economic relations with the Western Balkans.
Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, eu am votat în favoarea raportului dlui Belder privind relaţiile comerciale şi economice cu Balcanii de Vest.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Furthermore, I am not in favour of EU funds being spent on promoting the Lisbon treaty through civil dialogue or any other means.
În plus, nu aprob cheltuirea fondurilor UE pentru promovarea Tratatului de la Lisabona prin intermediul dialogului civil sau prin orice alte metode.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot vote in favour of this legislation.
Nu putem vota în favoarea acestei legislaţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would reiterate that Parliament has already voted in favour of protection for women working in or connected with fisheries.
Aş dori să repet că Parlamentul a votat deja în favoarea protecţiei pentru femeile care lucrează în pescuit sau în activităţi legate de pescuit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Moreover, let me welcome among the priorities of the new Czech presidency the will to initiate discussion on the redefinition of the Less Favoured Areas parallel to the Commission communication.
Pe lângă acestea, daţi-mi voie să salut, printre priorităţile noii preşedinţii cehe, dorinţa de a iniţia discuţii cu privire la redefinirea unei Zone mai puţin favorizate, în paralel cu comunicarea din cadrul Comisiei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (NL) Common sense has prevailed in the Coelho report, and this is why I have emphatically voted in favour of it.
în scris. -(Olanda) Bunul simţ a ieşit în evidenţă în raportul Coelho, motiv pentru care am şi votat cu convingere în favoarea acestui document.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I voted in favour of the changes proposed by the rapporteur.
Am votat pentru modificările propuse de raportor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (FR) The European Parliament has just voted in favour of the Catania report on the situation of fundamental rights.
în scris. - (Franţa) Parlamentul European tocmai a votat în favoarea raportului Catania privind situaţia drepturilor fundamentale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am, therefore, arguing in favour of the determination of a strict upper transportation limit, but I also support the proposal for the introduction of mobile abattoirs.
Aduc, prin urmare, argumente în favoarea stabilirii unei limite de transport strict superioare, dar susţin de asemenea propunerea privind introducerea unor abatoare mobile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are in favour of a unity government for the Palestinians.
Suntem în favoarea unui guvern unitar pentru palestinieni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why I favour a complete ban on the transport of animals, which, I believe, would support rural economies.
De aceea sunt în favoarea unei interdicţii privind transportul de animale, care, cred că ar susţine economiile rurale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am also in favour of the notion of a work group set up under Article 175 that would report back to this Parliament, in May, for example.
De asemenea, sprijin noțiunea unui grup de lucru înființat conform Articolului 175, care sa raporteze acestui Parlament in luna mai, de exemplu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
During the last year, surveys in Gaza have shown a fall in political support for Hamas in favour of Fatah.
În ultimii ani, sondajele de opinie din Gaza au indicat o scădere a sprijinului politic pentru Hamas în favoarea Fatah.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have therefore chosen to vote against the report as a whole, but I am very positively disposed towards some of the wordings in the proposal, which I have voted in favour of.
Prin urmare am ales să votez împotriva raportului ca întreg, însă sunt de acord cu unele dintre punctele expuse în propunere, în favoarea cărora am şi votat, de altfel.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have voted in favour of this in the report, but I am sceptical about whether a judicial framework at European level is a good solution to the problem.
Am votat în favoarea acestui raport, dar sunt sceptic dacă stabilirea unui cadru legal la nivel european este o soluţie bună pentru această problemă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are in favour of transparency and democratic control.
Suntem în favoarea transparenţei şi a controlului democratic.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (NL) I emphatically voted in favour of this report.
în scris. - (Olanda) Am votat cu entuziasm în favoarea acestui raport.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (DE) I voted in favour of the Annual Reports on simplified access to documents of the EU institutions.
în scris. -(Germania) Am votat în favoarea Raportului anual privind accesul simplificat la documentele din instituţiile UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page