foreign affairs in Romanian and example sentences

foreign affairs in Romanian

Pronunciation
n. afaceri externe

Example Sentences

I may add that yesterday a note on the humanitarian needs of the region was distributed to those of us who attended the joint meeting of the Foreign Affairs Committee and the Development Committee.
Aş adăuga că ieri, ni s-a distribuit o notă privind nevoile umanitare din regiune tuturor acelora dintre noi care au participat la şedinţa comună a Comisiei pentru afaceri externe şi a Comisiei pentru dezvoltare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
And there is the declaration by Belarusian Minister for Foreign Affairs Syarhei Martynau's declaration of the country's positive view towards the EU's Eastern Partnership initiative.
În plus există şi declaraţia Ministrului bielorus pentru Afaceri Externe, Syarhei Martynau, privind opiniile favorabile ale ţării faţă de iniţiativa Parteneriatului estic a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Minister of Foreign Affairs of Belarus responded positively to the Eastern Partnership Initiative and expressed interest in becoming involved in it.
Ministrul Afacerilor Externe din Belarus a răspuns pozitiv Iniţiativei Parteneriatului estic şi şi-a exprimat interesul să fie implicat în activitatea acesteia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam Commissioner, I hope you listened very carefully to the Foreign Affairs Committee last night and to this Parliament today.
Dnă Comisar, sper că aţi ascultat cu mare atenţie cele spuse aseară în cadrul Comisiei pentru afaceri externe şi cele spuse azi în această sală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Others - such as former Minister for Foreign Affairs Josip Elin - said, 'this will lead to chaos' - and he was and remains right.
Alţii, cum ar fi fostul ministru al afacerilor externe, Josip Elin a spus că "asta va duce la haos” şi a avut dreptate şi continuă să aibă dreptate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a particular pleasure to welcome the President-in-Office of the Council, Czech Minister for Foreign Affairs Mr Karel Schwarzenberg, who has to travel on to South Africa today.
Îmi face o deosebită plăcere să salut prezenţa preşedintelui în exerciţiu al Consiliului, ministrul ceh al afacerilor externe, dl Karel Schwarzenberg, care urmează să se deplaseze azi în Africa de Sud.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Previous Presidencies have arranged for a representative to take the place of their Minister for Foreign Affairs, and so we particularly appreciate your presence here today, Mr Schwarzenberg.
Preşedinţiile anterioare au convenit ca miniştrii afacerilor externe să poată fi reprezentaţi în cadrul reuniunilor, astfel că apreciem, în mod deosebit, prezenţa dumneavoastră azi aici, d-le Schwarzenberg.
pronunciation pronunciation pronunciation err
in writing. - (SV) This report contains a surprising number of intelligent views considering the fact that it has come from the Committee on Foreign Affairs.
în scris. -(Suedia) Acest raport conţine un număr surprinzător de idei inteligente, dacă ţinem cont de faptul că vine din partea Comisiei pentru afaceri externe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Committee on Foreign Affairs also regrets the growing division of the UNHRC into regional blocs.
Comisia pentru afaceri externe regretă de asemenea divizarea din ce în ce mai mare a UNHRC în blocuri regionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I have prepared the opinion of the Committee on Foreign Affairs.
Am elaborat avizul Comisiei pentru afaceri externe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am also member of the Committee on Foreign Affairs.
Eu sunt membru şi în Comisia pentru afaceri externe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
On behalf of the Committee on Foreign Affairs, I shall give you the headlines of some of the basic proposals which we put to Mrs Laperrouze.
În numele Comisiei pentru afaceri externe, vă voi comunica pe scurt câteva dintre principalele propuneri pe care le-am prezentat dnei Laperrouze.
pronunciation pronunciation pronunciation err
At the last Council of Foreign Affairs Ministers of 26 January, as Mrs Ferrero-Waldner would have reported, there was a brief discussion about Guantánamo.
În cadrul ultimului Consiliu al miniştrilor afacerilor externe din data de 26 ianuarie, conform raportului dnei Ferrero-Waldner, a avut loc o scurtă discuţie despre Guantánamo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The then Minister of Foreign Affairs, Josep Piqué, who acknowledged the use of Spanish airports, said that he did not know what happened afterwards in Guantánamo.
Ministrul de externe de atunci, Josep Piqué, care a recunoscut utilizarea aeroporturilor spaniole, a spus că nu ştia ce s-a întâmplat după aceea la Guantánamo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wanted to draw attention to a very positive development in the Committee on Foreign Affairs.
Vreau să atrag atenţia asupra unor decizii foarte pozitive luate în cadrul Comisiei pentru afaceri externe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think that what I have said will resonate with the Chairman of the Committee on Foreign Affairs.
Cred că ceea ce am spus va rezona cu gândurile preşedintelui Comisiei pentru afaceri externe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
the report by Karl von Wogau, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the European Security Strategy and the European Security and Defence Policy (ESDP), and
raportul întocmit de Karl von Wogau, în numele Comisiei pentru afaceri externe, privind Strategia europeană de securitate şi Politica europeană de securitate şi apărare (PESA), şi
pronunciation pronunciation pronunciation err
the report by Ari Vatanen, on behalf of the Committee on Foreign Affairs, on the role of NATO in the security architecture of the EU.
raportul întocmit de Ari Vatanen, în numele Comisiei pentru afaceri externe, privind rolul NATO în arhitectura de securitate a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We will therefore oppose the majority of amendments, so as not to damage the compromise reached in the Committee on Foreign Affairs.
Prin urmare, ne vom opune majorităţii amendamentelor, pentru a nu deteriora compromisul la care s-a ajuns în cadrul Comisiei pentru afaceri externe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In his inaugural speech, when he talked about foreign affairs, he first mentioned Iraq and Afghanistan, but then he mentioned his ambitions to do something about nuclear disarmament.
În discursul său inaugural, în care a vorbit despre afacerile externe, a menţionat mai întâi Irak şi Afganistan, iar apoi ambiţiile sale de a face ceva în legătură cu dezarmarea nucleară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page