fortunate in Romanian and example sentences

fortunate in Romanian

Pronunciation
a. bun, favorabil, fericit, norocos, oportun

Example Sentences

You were fortunate to be here.
Ai fost norocos să fi aici.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would observe once again that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of codecision on EU agricultural policy.
Ţin să remarc din nou faptul că, din fericire, Parlamentul European nu deţine puterea de codecizie în materie de politică agricolă a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was very fortunate that my mother was able to do this and I must say that I have benefited from it.
Personal am fost foarte norocoasă că mama mea a putut face asta şi trebuie să spun că am avut numai de câştigat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It was fortunate, and by no means an accident, that the first joint partnership strategy was created for Africa, and involving Africa.
Din fericire şi nu sub nicio formă accidental, prima strategie de parteneriat comun a fost creată pentru Africa şi implica Africa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It has become part of the Brussels racket, this massive mechanism for taking money from the taxpayer and distributing it to those fortunate enough to be employed within the system.
A devenit parte din afacerea Bruxelles, acest mecanism masiv care ia bani de la contribuabili pentru a-i distribui celor care au avut suficient noroc pentru a lucra în cadrul sistemului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that we are doing so, and I should also like to emphasise that it is not just the Commission that is endeavouring to realise European citizenship in day-to-day life.
Aceste acţiuni sunt binevenite şi aş dori să subliniez faptul că nu doar Comisia depune eforturi pentru implementarea noţiunii de cetăţenie europeană în viaţa de zi cu zi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would observe, once again, that it is fortunate that the European Parliament does not have powers of co-decision on EU agricultural policy.
Ţin să remarc din nou faptul că, din fericire, Parlamentul European nu deţine puterea de codecizie în materie de politică agricolă a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is fortunate that a compromise could be reached quickly on this text.
Este îmbucurător faptul că s-a ajuns atât de repede la un compromis privind acest text.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would remind you that asylum is a moral duty for the more fortunate countries.
V-aş reaminti că azilul este o datorie morală a ţărilor mai norocoase.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most importantly, it is fortunate that the European Parliament has not so far had too great an influence on the EU's agricultural policy.
Cel mai important este faptul că, din fericire, Parlamentul European nu a avut până acum o influenţă prea mare în ceea ce priveşte politica agricolă a UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, how fortunate that you anticipated my question.
Dle Preşedinte, ce noroc că aţi anticipat întrebarea mea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are fortunate that this superpower is friendly to us and is based on the same values and foundations upon which the European Union is built.
Suntem norocoşi că această superputere este prietenoasă cu noi şi că se bazează pe aceleaşi valori şi fundamente pe care s-a construit şi Uniunea Europeană.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ladies and gentlemen, the present moment is one that is both fortunate and pressing.
Doamnelor şi domnilor, momentul actual este unul care este atât favorabil, cât şi presant.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is what we called 'fortunate Campania' - oh dear!
Aceasta este ceea ce numeam noi "fericita Campania” - vai!
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would have been fortunate if the motion had emphatically drawn attention to this imminent task as well.
Ar fi fost binevenit dacă propunerea ar fi atras puternic atenţia şi asupra acestei atribuţii iminente.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, we are fortunate to have such a resource available to us.
Cu toate acestea, suntem norocoşi să dispunem de o astfel de resursă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, do you also intend to take steps against Members who are in a fortunate enough position to use the time available to them to offend the governments of their country?
Dle președinte, intenționați să luați măsuri împotriva acelor deputați care își permit să folosească timpul pe care îl au la dispoziție pentru a jigni guvernul propriei țări?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I was very fortunate to have been invited this autumn to participate in the discussions between the Member States on how the EU human rights policy could be made more effective and more coherent.
În toamnă am avut onoarea de a fi invitată să particip la discuțiile dintre statele membre cu privire la ce s-ar putea face pentru ca politica UE privind drepturile omului să fie mai eficientă și mai coerentă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am fortunate that the adoption of Glyn's resolution in 2009 meant that Parliament already had a clear position on the EC-Pacific Interim Economic Partnership Agreement.
Sunt norocos că adoptarea rezoluției Glyn în anul 2009 a însemnat că Parlamentul a avut deja o poziție clară privind Acordul interimar de parteneriat economic CE-Pacific.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, it is fortunate that Mr Hahn is the Commissioner responsible.
Dle președinte, este îmbucurător faptul că dl Hahn este comisarul responsabil în această privință.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page