fortunately in Romanian and example sentences

fortunately in Romanian

Pronunciation
adv. fericire: din fericire

Example Sentences

The Nigerian President praises the late dictator but, fortunately, he does demand a swift transfer of power to a democratically elected government.
Preşedintele nigerian aduce elogii ultimului dictator, însă, din fericire, acesta cere un transfer rapid al puterii către un guvern ales în mod democratic.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, Commissioner, the time has fortunately passed when the only known way to topple a government in West Africa was by means of a military coup.
Domnule preşedinte, domnule comisar, din păcate a trecut timpul când singurul mod cunoscut de a răsturna un guvern în Vest-Africa era prin intermediul unei lovituri de stat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, everything is there.
Din fericire, totul este acolo.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the present Commissioner realises that this should be seen in a wider context, and I am delighted that he is now giving this experiment a structural dimension.
Din fericire, actualul comisar îşi dă seama că acest lucru trebuie să fie văzut într-un context mai larg şi sunt încântat că acordă acum o dimensiune structurală acestui experiment.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, they have backtracked and have now indicated that the Commission's proposal can count on their full support.
Din fericire, aceştia au adoptat o strategie opusă şi acum au menţionat faptul că propunerea Comisiei se poate baza pe sprijinul lor total.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Although this report fortunately does not go that far, there is a casual reference to the assessment of children.
Deşi acest raport nu merge, din fericire, atât de departe, există o referinţă întâmplătoare la evaluarea copiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This means we have a very great responsibility, but, fortunately, Mr Surján and Mr Maňka are dealing with it.
Acest lucru înseamnă că avem o responsabilitate foarte mare, dar, din fericire, dl Surján şi dl Maňka se vor ocupa de aceste probleme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Most are carried out faster than prior to the regulation coming into force, fortunately, and within the 90 days set out in the regulation.
Majoritatea sunt executate mai repede decât înainte de intrarea în vigoare a regulamentului, din fericire, şi în termen de 90 de zile prevăzute în regulament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, we have now sorted out a number of missing links, although Parliament would have liked to go further on a number of points.
Din fericire, am reuşit să identificăm un număr de legături lipsă, deşi Parlamentul ar fi agreat ideea de a face progrese în legătură cu anumite puncte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, some of the rules will immediately come into force.
Din fericire, unele din aceste reguli vor intra imediat în vigoare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, that disaster did not have the same destructive power or scale.
Din fericire, acest dezastru nu a avut aceeaşi forţă distructivă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(DE) Mr President, fortunately the time when Latin America was regarded as the backyard of the United States is long since past.
- (DE) Domnule preşedinte, din fericire, America Latină nu mai este considerată de mult timp ca fiind o anexă a Statelor Unite.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately though, the projects are moving forward and their implementation is progressing in a positive way.
Din fericire totuşi, proiectele merg înainte şi punerea în aplicare a acestora continuă cu rezultate pozitive.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, Parliament has limited this possibility by requiring the global exposure to CMR substances from all routes and sources to be taken into account during the approval process.
Din fericire, Parlamentul a limitat această posibilitate, cerând să se ţină seama, în timpul procesului de aprobare, de expunerea globală la substanţele CMR din toate provenienţele şi sursele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, the Council was of the same opinion and at the last minute we were able to put this right in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Din fericire, Consiliul a fost de aceeaşi părere şi, în ultimul moment, am reuşit să rectificăm acest lucru în cadrul Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Naturally - and this is a comment that also refers to a large extent to the amendments which I have received, fortunately few in number - the report cannot deal with every subject.
Desigur - şi acesta este un comentariu care se referă în mare măsură şi la amendamentele pe care le-am primit, din fericire puţine la număr - raportul nu poate trata fiecare subiect.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The system in place up to now is an anachronism from the times of agricultural overproduction, which fortunately are now a thing of the past.
Sistemul în vigoare până în prezent este un anacronism din timpul supraproducţiei agricole, care din fericire acum aparţine trecutului.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, however, summing this third package up as ownership unbundling would be a mistake.
Echivalarea acestui cel de-al treilea pachet cu separarea proprietăţii ar fi, însă, o greşeală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, thanks to our protests, we were able to reduce these ambitions on the part of the European Commission to an action plan on urban transport.
Din fericire, mulţumită protestelor noastre, am putut să reducem aceste ambiţii din partea Comisiei Europene la un plan de acţiune privind transportul urban.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Fortunately, there is broad agreement in the House that the individual patient should not have to pay out of his own pocket.
Din fericire, există un acord larg în rândul deputaţilor cu privire la faptul că pacientul individual nu ar trebui să plătească din propriul buzunar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page