frame in Romanian and example sentences

frame in Romanian

Pronunciation
n. schelet, osatură, corp, construcţie, constituţie, cadru, chenar, ramă, bordură, maşină, sistem de coordinate, stativ, alcătuire, structură, sistem, organizare, cercevea, trup, temă, imagine
v. încadra, înrăma, îmbina, elabora, întocmi, proiecta, construi, constitui, compune, alcătui, dirija, formula, redacta, forma, avansa, articula cuvinte, adapta, potrivi la, inventa, născoci, înscena, imagina, da speranţe

Example Sentences

This derogation, however, has been framed in such a way that what I hope is the small number of Member States that want to use DCM must guarantee that their workers do not suffer as a result.
Această derogare, totuşi, a fost formulată astfel încât ceea ce sper a fi un număr mic de state membre care doresc să utilizeze DCM trebuie să garanteze că lucrătorii nu suferă în consecinţă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I regret the fact that the Commission and the Council underestimate this all-important aspect of research and do not even attempt to frame such an agreement.
Regret faptul că atât Comisia, cât şi Consiliul subestimează acest aspect primordial al cercetării şi nici măcar nu încearcă să redacteze un astfel de acord.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The call for the characteristics of the social economy to be taken into account in the framing of European policies is to be welcomed, as is the demand for reactivation of the specific budget heading.
Solicitarea luării în calcul a caracteristicilor economiei sociale în elaborarea politicilor europene este binevenită, la fel ca şi solicitarea de reactivare a capitolului bugetar specific.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Every nation has a great deal to gain from sharing the experiences of each Member State in this field, by comparing methodologies and strategies, albeit duly framed within the context of each region.
Fiecare naţiune are mult de câştigat din împărtăşirea experienţelor fiecărui stat membru în acest domeniu, prin compararea metodologiilor şi strategiilor, dar încadrate corespunzător în contextul fiecărei regiuni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
As regards Portugal, I regret that the measures that have been implemented have not been framed within a coherent and comprehensive action plan submitted to the Commission within the statutory period.
În privinţa Portugaliei, regret că măsurile care au fost puse în aplicare nu au fost încadrate într-un plan de acţiune coerent şi cuprinzător transmis Comisiei în perioada statutară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Key definitions are framed differently in different countries and the number of Member States that have independent public oversight is a long way short of 27.
Definiţiile cheie sunt încadrate diferit în diverse ţări şi numărul statelor membre care au supraveghere publică independentă nu se apropie de 27.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore I propose extending the time frame of availability for these funds.
Prin urmare, propun prelungirea perioadei de disponibilitate a acestor fonduri.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is an important opportunity and will help us to frame our ideas for the way ahead.
Aceasta este o şansă importantă, care ne va ajuta să ne organizăm ideile pentru a merge înainte.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I should like to conclude with a word about the time frame.
Doresc să închei cu o observaţie privind intervalul de timp.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All I can say is that the Council will look closely at all elements of Parliament's report with a view to making progress on these important measures in the shortest possible time frame.
Tot ceea ce pot spune este că membrii Consiliului vor analiza îndeaproape elementele din raportul Parlamentului în scopul înregistrării unui progres în privinţa acestor măsuri importante în cel mai scurt timp posibil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It may be the same with Iceland, but it is very difficult to determine time frames for other countries which are not so well prepared.
Acelaşi lucru se aplică Islandei, dar calendarele pentru alte ţări, care nu sunt atât de bine pregătite, sunt foarte dificil de stabilit.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It takes a long time and I would not venture to give time frames, but let us remember that enlargement is a good European Union policy, although it is a long-term one.
Va dura mult timp şi nu m-aş aventura să ofer calendare, dar să nu pierdem din vedere că extinderea este o politică bună a Uniunii Europene, deşi este una pe termen lung.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The action plan was put forward in 2005, while the broadly-framed innovation strategy dates from 2006.
Planul de acţiune a fost înaintat în 2005, în timp ce strategia de inovaţie, elaborată în termeni generali, datează din 2006.
pronunciation pronunciation pronunciation err
To engage with it effectively, we need to frame it first.
Pentru a o putea angaja în mod eficient, trebuie mai întâi să o încadrăm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is therefore in this frame of mind that I have come to meet you here this afternoon, and it is in this frame of mind that I will continue my work.
Prin urmare, având în vedere toate aceste lucruri, am venit să mă întâlnesc cu dumneavoastră aici, în această după amiază, şi tot ţinând cont de ele îmi voi continua activitatea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I therefore believe that we really have framed and defined very clearly the aspect of responsibility.
Prin urmare, eu cred că am încadrat şi definit foarte clar acest aspect al responsabilităţii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
For years, we have been trying to frame and implement comprehensive strategies but the structures and the systems we had made this difficult.
De ani zile încercăm să elaborăm şi să punem în aplicare strategii complexe, însă structurile şi sistemele pe care le aveam au făcut acest demers dificil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The results of the consultation do, however, show the direction which the Commission should take in framing appropriate executive legislation.
Cu toate acestea, rezultatele consultării indică direcţia în care ar trebui să se îndrepte Comisia în vederea încadrării legislative executive adecvate.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The EU has shown leadership and unity through a joint EU response to the crisis framed within the global response, namely within the United Nations, the G20 and G8.
Uniunea Europeană a demonstrat calităţi de conducere şi unitate printr-un răspuns comun al UE la criza încadrată în răspunsul global, şi anume în cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, G20 şi G8.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the frame of mind with which we are now starting out.
Aceasta este concepţia cu care pornim la drum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page