helpful in Romanian and example sentences

helpful in Romanian

Pronunciation
a. ajutător, folositor, util, serviabil

Example Sentences

Tom couldn't have been more helpful.
Tom a fost cât se poate de săritor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Tom was quite helpful.
Tom a fost destul de ajutător.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think it is particularly helpful in keeping up the pressure on human rights issues, on the one hand, and in not losing this kind of strategic approach on the other.
Cred că este de ajutor, în mod special, în menţinerea presiunii cu privire la chestiunile legate de drepturile omului, pe de o parte şi a nu pierde acest tip de abordare strategică, pe de alta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That would not be helpful, but rather would constitute a further infringement of Community law, this time from within the European Union.
Acest lucru nu ar ajuta, ci, mai degrabă ar constitui o încălcare a dreptului comunitar, de data aceasta din interiorul Uniunii Europene.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We believe that the deployment of international missions to monitor implementation of the ceasefire and to act as a liaison between the two sides could be helpful.
Considerăm că ar fi oportună desfăşurarea de misiuni internaţionale pentru a monitoriza punerea în aplicare a acordului de încetare a focului şi pentru a acţiona ca liant între cele două părţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We can look at what we do in the committees; we can improve what we do on registers and on a number of points that Mr Cappato has raised and that are helpful to us.
Putem urmări activitatea noastră din comisii; ne putem îmbunătăţi activitatea pe baza registrelor şi a mai multor propuneri formulate de dl Cappato, care ne sunt de folos.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In some countries, digital displays are available to show consumers how much energy they are using - which is helpful - but a proper smart meter does much more than that.
În unele ţări, sunt disponibile ecrane digitale care arată consumatorilor câtă energie folosesc - ceea ce este într-adevăr util - însă un contor inteligent adevărat poate face mult mai mult decât atât.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We can be helpful, but if we are helpful, if there is no other way, this is only possible on the basis of a European decision, European standards which we will need to establish jointly.
Putem fi de ajutor, dar dacă oferim ajutor, dacă nu există o altă cale, acest lucru este posibil doar pe baza unei decizii europene, unor standarde europene care trebuie stabilite de comun acord.
pronunciation pronunciation pronunciation err
President-in-Office of the Council. - Mr President, I should like to thank you for a very constructive and helpful debate.
Preşedintele în exerciţiu al Consiliului. -Domnule preşedinte, aş dori să vă mulţumesc pentru o dezbatere foarte constructivă şi utilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now that President Obama has announced the closure of Guantánamo Bay, we should be helpful in any way we can.
Acum, când Preşedintele Obama a anunţat închiderea Guantanamo Bay, ar trebui să acordăm tot sprijinul posibil.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This would actually be helpful.
Acest lucru ar fi într-adevăr folositor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The additional five amendments submitted by the GUE/NGL Group are not thought to be very helpful and will not be supported by my group.
Cele cinci amendamente suplimentare transmise de Grupul GUE/NGL nu sunt considerate a fi foarte folositoare şi nu vor fi sprijinite de grupul meu.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It would be helpful to have Parliament's position so that we can finalise our proposals before the elections, as we promised.
Ne-ar fi de ajutor să avem poziţia Parlamentului, astfel încât să putem finaliza propunerea înainte de alegeri, aşa cum am promis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All of these make a helpful contribution which will facilitate the application of this statute.
Toate acestea au o contribuţie utilă care va facilita punerea în aplicare a acestui statut.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In any event, thank you for this helpful report which has been most enlightening.
În orice caz, vă mulţumesc pentru acest raport util care a fost deosebit de lămuritor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Sometimes it is not helpful to make a definition too broad.
Uneori, nu este util ca o definiţie să fie prea largă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You have yourselves identified a number of problems and limitations arising from refusing a space to think, considering, again, what would benefit citizens most and what would be most helpful.
Aţi identificat şi dumneavoastră un număr de probleme şi limitări generate de refuzul acordării unui spaţiu de gândire; trebuie să ne gândim încă o dată la ceea ce este cel mai benefic şi util pentru cetăţeni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I think it might be helpful if a statement is made tomorrow by the President taking the vote so that there is clarification.
Consider că poate fi util ca Preşedintele să facă mâine o declaraţie, astfel încât să se clarifice situaţia.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Lastly, I feel that uniform legislation, and not diverse legislation such as that currently in force, can be very helpful in order to avoid online gambling being signalled as a social problem.
În ultimul rând, consider că o legislaţie uniformă, nu diversificată precum cea în vigoare în prezent, poate fi foarte utilă pentru a evita ca jocurile de noroc online să devină o problemă socială.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Commission's January communication is a very helpful basis.
Comunicarea din ianuarie a Comisiei constituie o bază utilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page