hid in Romanian and example sentences

hid in Romanian

Pronunciation
v. ascunde, se ascunde, masca, acoperi, camufla, tăinui, adăposti, dosi, aciua, tăbăci, tupila, zăvorî

Example Sentences

Tom hid under the table.
Tom s-a ascuns sub masă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It isn't known where the treasures were hidden.
Nu se cunoaşte când au fost ascunse comorile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Cockroaches hide themselves during the day.
Gîndaci se ascunde în timpul zilei.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We hid behind a bush so that no one would see us.
Ne-am ascuns după un tufiş pentru ca nimeni să nu ne vadă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
You are saying you intentionally hide your good looks?
Spui că intenționat ți-ascunzi frumusețea?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I must hide.
Trebuie să mă ascund.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let us not hide the fact that the compromise was extremely difficult.
Haideţi să nu ascundem faptul că a fost extrem de dificil să se ajungă la un compromis.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Especially when these criminals hide behind the skirts of women and children as they would hide behind hostages, when they fire missiles from schools and transform mosques into huge weapons depots.
În special atunci când aceşti criminali se ascund în spatele fustelor femeilor şi al copiilor, ca şi cum ar fi nişte ostatici, atunci când lansează rachete din şcoli şi transformă moscheile în uriaşe depozite de arme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We must not hide the seriousness of the situation, but we must not be negative and fatalistic.
Nu trebuie să ascundem seriozitatea situaţiei, dar nici nu trebuie să avem o atitudine negativă şi fatalistă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Rip-off companies hide behind post office boxes, front men and name-changing.
Companiile care înşeală se ascund în spatele căsuţelor poştale, al oamenilor-paravan şi îşi schimbă numele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is, behind the issue of tax regimes, hidden protectionism which we must denounce, which we wish to overcome.
În spatele problemei regimurilor fiscale există un protecţionism mascat, pe care dorim să îl denunţăm şi să îl contracarăm.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We cannot hide behind the fact that the Treaty of Lisbon, which does include statements about energy solidarity, has not been ratified.
Nu ne putem ascunde în spatele faptului că Tratatul de la Lisabona, care include dispoziţii referitoare la solidaritatea în materie de energie, nu a fost ratificat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is the reason why men and women are being exposed to hidden forms of discrimination.
Din această cauză, bărbaţii şi femeile sunt expuşi unor forme mascate de discriminare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
(SV) We know that more and more people are hiding within the EU's borders.
(SV) Ştim că din ce în ce mai multe persoane se ascund în cadrul graniţelor UE.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Europe has just adopted common rules so that it can take its share of legal world immigration but we should not hide the fact that certain regions are faced with extreme situations.
Europa tocmai a adoptat norme comune pentru a prelua o parte a imigraţiei mondiale legale, dar nu ar trebui să omitem faptul că anumite regiuni se confruntă cu situaţii extreme.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This is why the committee of inquiry into CIA flights could not finish its work: there were European governments that were hiding their shameful acts, the shameful acts of Mr Bush's foreign policy.
De aceea, comisia de anchetă a zborurilor CIA nu şi-a putut finaliza lucrul: au existat guverne europene care şi-au ascuns acţiunile ruşinoase, cele ale politicii externe a preşedintelui Bush.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We wanted to prevent the duty of information from hiding behind these intellectual property rights.
Am dorit să prevenim situaţia în care obligaţia de informare se ascunde în spatele acestor drepturi de proprietate intelectuală.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Instead, the resolution insists on whitewashing the Israeli aggression against the Gaza Strip, hiding it behind the term 'conflict'.
În schimb, rezoluţia insistă în a deghiza agresiunea Israelului împotriva Fâşiei Gaza, ascunzând-o în spatele termenului "conflict”.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We should make sure that the Turkish people know and understand that there is no such hidden aim or trickery.
Trebuie să ne asigurăm că poporul turc ştie şi înţelege că nu există un astfel de scop ascuns sau şmecherie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A reduced VAT rate will benefit employment levels and will help in the struggle against the hidden economy as well as stimulating local demand.
Cota redusă de TVA va avantaja nivelul de ocupare a forţei de muncă şi va contribui la lupta împotriva economiei ascunse, precum şi la stimularea cererii locale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page