kind in Romanian and example sentences

kind in Romanian

Pronunciation
n. rasă, neam, familie, fel, gen, categorie, clasă, soi, trăsătură caracteristică, trăsătură distinctivă, esenţă, natură, caracter, calitate
a. amabil, drăguţ, binevoitor, prietenos, bun, iertător, îngăduitor, cordial, sincer, prietenesc, amical, natural, drept

Example Sentences

I can't live that kind of life.
Nu pot trăi acel fel de viață.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All the nurses of this hospital are very kind.
Toate asistentele din acest spital sunt foarte amabile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This kind of bomb is a serious menace to mankind.
Acest fel de bombă este o ameninţare serioasă la adresa omenirii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
A stormy life? It's fine to watch that kind of thing on TV but I wouldn't actually want to live it.
O viaţă furtunoasă? E ok să vezi astfel de lucruri la televizor, dar n-aş dori să le şi trăiesc.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is a kind man at heart.
El este un om cu inimă bună.
pronunciation pronunciation pronunciation err
He is in touch with all kinds of people.
El ține legătura cu tot felul de oameni.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How kind of him to help us move on such a rainy day!
Ce amabil din partea lui să ne ajute să ne mutăm într-o zi atât de ploioasă!
pronunciation pronunciation pronunciation err
She was kind enough to take me to the hospital.
A fost destul de amabilă să mă ducă la spital.
pronunciation pronunciation pronunciation err
She can play all kinds of instruments, classical or folk.
Poate cânta la tot felul de instrumente, clasice sau populare.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.
- Ce fel de senzaţie? întrebă negustorul.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of food does Tom like?
Ce fel de mâncare îi place lui Tom?
pronunciation pronunciation pronunciation err
I don't know what kind of creature is making such a terrible noise outside tonight.
Nu ştiu ce fel de creatură face un astfel de zgomot teribil afară noaptea asta.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I know what kind of people Tom and Mary are.
Știu ce fel de oameni sunt Tom și Mary.
pronunciation pronunciation pronunciation err
"What kind of girls do you like the most?" "The kind who love me."
"Ce gen de fete îți plac cel mai mult?" "Genul care mă iubesc."
pronunciation pronunciation pronunciation err
But, as this report shows, all kinds of issues are raised concerning the authenticity of biometric data and its verification.
Dar, după cum arată raportul de faţă, sunt abordate tot felul de întrebări privind autenticitatea datelor biometrice şi verificarea acestora.
pronunciation pronunciation pronunciation err
What kind of originating documents are used for the initial identification of the applicant, and how can it be sure that they are authentic?
Ce fel de documente de bază sunt utilizate la identificarea iniţială a solicitantului şi cum se poate şti cu siguranţă că acestea sunt autentice?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Once a passport has been issued, it is not of much use unless the data on it can be checked against the identity of the holder on some kind of national or centralised identity database.
Odată emis un paşaport, acesta nu poate fi prea util decât dacă datele conţinute pot fi comparate cu identitatea deţinătorului într-o bază de date de identitate naţională sau centralizată.
pronunciation pronunciation pronunciation err
All these kinds of developments call for deeper budgetary surveillance.
Toate aceste tipuri de evoluţii implică o supraveghere bugetară sporită.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Poland is taking steps of this kind.
Polonia a început deja să facă aceşti paşi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Therefore, we should not be engaging in the kind of one-sided finger-pointing we have seen, but instead attempting to bring about a ceasefire and to provide help in this regard.
Prin urmare, nu ar trebui să arătăm cu degetul o parte sau cealaltă, ci să încercăm să obţinem o încetare a focului şi să sprijinim demersurile în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page