legislate in Romanian and example sentences

legislate in Romanian

Pronunciation
v. legifera, elabora legi

Example Sentences

What is positive is that the fingerprints of children under 12 can only be taken if the Member States already legislate for this.
Un aspect pozitiv este faptul că amprentele copiilor cu vârste sub 12 ani pot fi luate numai dacă statele membre au emis deja legi în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Ideally, we would like to legislate on behalf of all Member States in one fell swoop rather than, as is currently the case, via bilateral negotiations, 27 times over.
În mod ideal, am dori să o legiferăm, în numele tuturor statelor membre, într-una definitivă, mai degrabă decât, aşa cum este cazul în prezent, prin intermediul negocierilor bilaterale, de 27 de ori.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I do not like homophobia, but legislating against it in community law is absurd.
Nu îmi place homofobia, însă este absurd să încercăm să adoptăm legi în dreptul comunitar în acest sens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is no point in Europe legislating itself out of business because we cannot control what is imported in.
Nu are sens ca Europa să se elimine din industrie prin adoptarea acestei legislaţii, deoarece nu putem controla importurile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
this legislation was to be passed in too much haste, because both Parliament and Commission finish their terms of office this coming summer which is not a sufficient reason to legislate in a hurry;
această legislaţie urmează a fi adoptată într-o prea mare grabă, deoarece atât Parlamentul, cât şi Comisia îşi vor încheia mandatul în această vară, ceea ce nu reprezintă, însă, un motiv suficient pentru a elabora legi în grabă;
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is hoped that legislating against employers employing illegal migrants from third countries will be an instrument for reducing the 'pool-factor' of illegal migration.
Se speră că legiferarea împotriva angajatorilor care recrutează migranţi ilegali din ţări terţe va fi un instrument de reducere a accentuării migraţiei ilegale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
In practice, this report proposes that the EU should shoulder the responsibility for the Member States' social policy and legislate on issues that are closely associated with labour market policy.
În practică, acest raport propune ca UE să îşi asume responsabilitatea pentru politicile sociale ale statelor membre şi să legifereze cu privire la aspecte care sunt strâns legate de politica pieţei muncii.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The Member States have the right to legislate on gaming at a national level.
Statele membre au dreptul să elaboreze legi în privinţa jocurilor la nivel naţional.
pronunciation pronunciation pronunciation err
How can we ensure that laws adopted by the EU as a whole are applied, and how can we legislate without knowing the cost of what we want?
Cum ne putem asigura că legile adoptate de Uniunea Europeană ca întreg sunt aplicate şi cum putem legifera fără a cunoaşte costul a ceea ce ne dorim?
pronunciation pronunciation pronunciation err
Mr President, everyone in Parliament, with just a few exceptions, knows what it means to legislate and to bring added value to a text from the Commission.
Domnule preşedinte, toţi cei din Parlament, cu doar câteva excepţii, ştiu ce înseamnă să legiferezi şi să aduci valoare adăugată unui text de la Comisie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Madam President, once again we are indulging the fantasy that you can spend your way out of debt and legislate against recessions.
Doamnă preşedintă, încă o dată ne amăgim cu iluzia că putem cheltui pentru a acoperi datoriile şi legifera pentru a ieşi din recesiune.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The ball is now in the Member States' court because it is not enough to legislate: this legislation needs to be transposed into their national laws.
Mingea se află acum în terenul statelor membre pentru că nu este de ajuns să legiferăm: această legislaţie trebuie transpusă în legislaţiile naţionale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, I would like to say that any attempt to legislate in these areas is going to be difficult, as technology changes much more rapidly than politics.
În final, aş dori să spun că orice încercare de legiferare în acest domeniu va fi dificilă, deoarece tehnologia evoluează mult mai rapid decât politica.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We legislate on sanctions, biological rest periods, stocks, discards, monitoring systems, humans, species, cod, hake, bluefin tuna, and even international agreements, and now, on recreational fishing!
Legiferăm sancţiuni, perioade de odihnă biologică, stocuri, capturi aruncate înapoi în mare, sisteme de monitorizare, oameni, specii, cod, merluciu, ton roşu şi chiar acorduri internaţionale, iar acum, pescuitul de agrement!
pronunciation pronunciation pronunciation err
Our instinct in this Parliament is always to legislate, rather than use the legal arsenal already at our disposal.
Aici, în Parlament, instinctul nostru este de a legifera, în loc să folosim arsenalul juridic de care dispunem.
pronunciation pronunciation pronunciation err
This subject is a matter for subsidiarity, and not for the European Union, which does not, and should not legislate on eugenic practices.
Această problemă ţine de subsidiaritate şi nu de Uniunea Europeană care nu legiferează şi nu ar trebui să legifereze în chestiuni legate de practicile de eugenie.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is vital that each Member State legislates on the rights of self-employed women, and this is therefore a clear political signal to which we should like the Commission to react.
Este vital ca fiecare stat membru să emită legislaţie privind drepturile femeilor ce desfăşoară activităţi independente şi dorim să facem Comisia să reacţioneze la acest semnal politic clar.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I would add that the presence of Article 1(3)(a) and its recital will have to be taken into account in the transposition of the directive, and that they will enable Parliament to legislate afterwards.
Aş dori să adaug faptul că prezenţa articolului 1 alineatul (3) litera (a) şi considerentul său vor fi luate în considerare în momentul transpunerii directivei şi vor da Parlamentului posibilitatea de legiferare ulterioară.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Trust cannot be decreed or legislated for; it depends to a large extent on the behaviour of the institutions.
Încrederea nu se poate obţine prin decret sau lege. Ea depinde, în mare parte, de comportamentul instituţiilor.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are waiting for the Treaty of Lisbon; then Parliament will have more legislative powers and we must get ready to place legislating at the heart of our work.
Aşteptăm Tratatul de la Lisabona; atunci Parlamentul va avea o putere legislativă mai mare şi trebuie să ne pregătim să plasăm legislaţia în centrul activităţilor noastre.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page