lobbying in Romanian and example sentences

lobbying in Romanian

Pronunciation
v. influenţa

Example Sentences

However, particular interest groups, lobbies that do not represent the common good, should not be allowed to infiltrate the legislative process under the guise of a dialogue with civil society.
Cu toate acestea, anumitor grupuri de interese, lobby-uri care nu reprezintă binele comun, nu ar trebui să li se permită să se infiltreze în procesul legislativ sub pretextul dialogului cu societatea civilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Is the Israeli lobby so strong that it can cause the US and the EU to - in effect - stand idle and just watch unspeakable atrocities being committed in the name of the fight against terror?
Este lobby-ul israelian atât de eficace încât să determine ca SUA şi UE să rămână efectiv fără reacţie şi să privească la atrocităţile comise în numele luptei împotriva terorismului?
pronunciation pronunciation pronunciation err
He has talked about industrial lobbies.
Acesta a discutat despre lobby-urile industriale.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am sorry to say that the only Member State lobbying hard for the retention of dichloromethane use was the United Kingdom, which also produces in industrial quantities many such substances.
Îmi pare rău să spun că singurul stat membru care a dus un lobby puternic pentru menţinerea utilizării diclormetanului a fost Marea Britanie, care, de asemenea, produce în cantităţi industriale multe astfel de substanţe.
pronunciation pronunciation pronunciation err
They are a hotchpotch of everything for which pressure groups all over the place have been lobbying the Commission or Parliament.
Sunt ca un ghiveci cu de toate, pentru care grupuri de presiune de peste tot au făcut lobby în Comisie sau în Parlament.
pronunciation pronunciation pronunciation err
There is a strong anti-American lobby in the European Parliament.
Există un lobby antiamerican puternic în Parlamentul European.
pronunciation pronunciation pronunciation err
That being the case, there has been very intensive lobbying over recent days.
Aşadar, au existat activităţi intense de lobby în ultimele zile.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are all aware that various lobbies frequently try to influence the legislative procedure by putting forward their arguments.
Suntem cu toţii conştienţi că numeroase grupuri de lobby încearcă frecvent să influenţeze procedura legislativă prezentându-şi argumentele.
pronunciation pronunciation pronunciation err
If we weaken now, we open the floodgates to lobbying from industry across the board, and our leadership role on climate change will be seriously undermined.
Dacă cedăm acum, deschidem porţile acţiunilor de lobby din partea industriilor din afara graniţelor, iar rolul nostru de lider în ceea ce priveşte schimbările climatice va fi grav afectat.
pronunciation pronunciation pronunciation err
It is a technocracy attentive to the thousands of lobbies that influence it, but completely deaf to the refusal expressed by citizens when we deign to consult them by referendum.
Este o tehnocraţie atentă la miile de lobby-uri care o influenţează, dar complet surdă la refuzul exprimat de cetăţeni când decidem să îi consultăm prin referendum.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I wish to thank him for all the advice he has given me, for all his lobbying activity, and also for his inspiration and friendship over recent years.
Doresc să îi mulţumesc pentru toate sfaturile pe care mi le-a dat, pentru toată activitatea de lobby şi, de asemenea, pentru inspiraţia şi prietenia sa din ultimii ani.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The lobby made a hostage of genuine discrimination when it added sexual orientation and religion or belief.
Lobby-ul a produs o discriminare reală atunci când a adăugat orientarea sexuală şi religia sau convingerea.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Now, for some years, recreational sea anglers have been lobbying for their sport to be included as part of the CFP.
Acum, de ceva ani, pescarii amatori au purtat tratative pentru ca sportul lor să facă parte din PCP.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Let me assure you that the people who asked me to go forward with a proposal here were the performers - that is where the intensive lobbying came from.
Permiteţi-mi să vă asigur că oamenii care m-au rugat să înaintez aici o propunere au fost interpreţii - de aici a venit lobby-ul intens.
pronunciation pronunciation pronunciation err
But I was lobbied fairly intensively by ordinary performers.
Însă am fost supus unul lobby destul de intens din partea interpreţilor obişnuiţi.
pronunciation pronunciation pronunciation err
However, we Greens shall continue to lobby for railways to remain environmentally friendly, especially by retrofitting existing freight wagons.
Totuşi, noi, Grupul Verzilor, vom continua să facem lobby pentru a menţine aspectul ecologic al căilor ferate, în special prin adaptarea vagoanelor de marfă existente.
pronunciation pronunciation pronunciation err
We are lobbying for support for the Nuclear Weapons Convention and the Hiroshima-Nagasaki Protocol, because disarmament is possible.
Milităm pentru sprijinirea Convenţiei privind armele nucleare şi a protocolului Hiroshima-Nagasaki, deoarece dezarmarea este posibilă.
pronunciation pronunciation pronunciation err
I am very proud to have been with the Human Rights Subcommittee in Geneva at the Human Rights Commission and Council to lobby for its agreement.
Sunt foarte mândru să am fost alături de Subcomisia pentru drepturile omului, în Geneva, la Consiliul şi Comisia pentru drepturile omului pentru a milita pentru acordul său.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Finally, Madam President, I too wish to say a few words about the lobby.
În final, dnă preşedintă, şi eu aş dori să spun câteva cuvinte despre lobby.
pronunciation pronunciation pronunciation err
The reason is the Commission is taking a position which is more an industry lobby position than one which simplifies consumer protection and environmental protection in Europe.
Motivul este acela că Comisia adoptă o poziţie care este mai mult o poziţie de lobby-ist al industriei decât una care simplifică protecţia consumatorului şi protecţia mediului în Europa.
pronunciation pronunciation pronunciation err
Dictionary Extension
Share this page